จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู


เพื่อความรู้
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เพื่อความบันเทิง
เพื่อความสุนทรี

dog