การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย