การเรียนรู้พหุปัญญา  
   การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
 การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 


การเรียนรู้พหุปัญญา |
ไฟล์เอกสาร |
แบบมีส่วนร่วม |
 ไฟล์เอกสาร   |
แบบเน้นประสบการณ์
ไฟล์เอกสาร


ยุทธ แหวนทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดพุทธบูชา   กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓

© copyright April 2550®