แบบทดสอบก่อนเรียน

 ๑) ต่อไปนี้หนังสือประเภทใดจะต้องใช้การอ่านตีความมากที่สุด
 ก. สารคดี
 ข. นวนิยาย
 ค. วรรณคดีมรดก
 ง. หนังสือวิชาการ

 ๒) การทำความเข้าใจในเนื้อหาของบทความ  ควรพิจารณาถึงเรื่องใด  เป็นประการสำคัญที่สุด
 ก. ความคิดสำคัญ
 ข. ความหมายของคำแต่ละคำ
 ค. ความหมายของสำนวนความ
 ง. อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้เขียนที่แฝงอยู่

 ๓) งานเขียนประเภทใดที่มุ่งอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
 ก. บทความ
 ข. บทร้อยกรอง
 ค. ชีวประวัติ
 ง. บันทึกความทรงจำ

 ๔) การอ่านร้อยกรองที่ช่วยให้เกิดอารมณ์ซาบซึ้งในบทกวีนั้นควรเริ่มจากสิ่งใด
 ก. การรู้เนื้อเรื่องย่อ
 ข. การรู้ความหมายของคำศัพท์ยาก
 ค. การอ่านแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง
 ง. การอ่านทำนองเสนาะให้ถูกจังหวะ

 ๕) จงเติมสำนวนในข้อความต่อไปนี้ให้มีความหมายสอดคล้องกัน
"เขาเป็นคนประเภท……….ไม่น่าไว้ใจ  กลับกลอกโลเล  เดี๋ยวก็ไปเข้ากับฝ่ายโน้น  เดี๋ยวก็มาเข้ากับฝ่ายนี้"
 ก. เด็กเลี้ยงแกะ
 ข. นกสองหัว
 ค. จับปลาสอนมือ
 ง. คดในข้อ  งอในกระดูก

 ๖) เราจะอ่านข้ามข้อความบางตอนไปได้ในกรณีใด
 ก. เรื่องที่อ่านง่ายแก่การเข้าใจ
 ข. เรื่องที่อ่านมีรายละเอียดมาก
 ค. เรื่องที่อ่านมีขนาดยาวมาก
 ง. ผู้ฟังมีต้นฉบับตามที่เราอ่านอยู่ในมือ

๗) การอ่านชื่อเฉพาะหรือถ้อยคำที่ฟังแปลกหูคนฟัง  เราควรอ่านเช่นไร
 ก. อ่านให้ช้าและชัดถ้อยชัดคำ
 ข. อ่านออกเสียงเน้นหนักเบาให้ถูกต้อง
 ค. อ่านให้ดังและลงน้ำหนักเสียง
 ง. อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามพจนานุกรม

 ๘) ขั้นตอนใดที่หมายถึง  การพิจารณาว่าสารให้ประโยชน์  คุณค่าและแง่คิดมากน้อยเพียงใด
 ก. การวิเคราะห์
 ข. การวินิจฉัย
 ค. การประเมินค่า
 ง. การนำไปใช้

 ๙) ในการประเมินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ผู้ประเมินจะต้องรู้จักอะไรก่อน
 ก. จุดประสงค์
 ข. เนื้อหา
 ค. กระบวนการ
 ง. สรุป

๑๐) ข้อใดที่ช่วยให้ประเมินค่าได้ว่าผู้เขียนวางเค้าโครงเรื่องที่จะเขียนตรงตามจุดมุ่งหมายหรือไม่
 ก. เนื้อหา
 ข. การนำเสนอ
 ค. คำนำ
 ง. สารบัญ