การอ่านจงอ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามข้างท้าย   (ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที)
      "ความจริงเมื่อเราชมดอกไม้  เรามุ่งแต่จะชมความงามพิลาสน่าพิศวงของดอกไม้   หาได้นึกถึงความแหลมที่จะตำเอาไม่   เพราะความงามมีอำนาจแรง   แรงจนสามารถดึงดูดดวงใจให้ตามไปได้ไม่ว่าใคร   แม้จะเป็นบุรุษอาชาไนยหรือไม่ก็ตามที   ดอกไม้บานแล้วก็โรย   แต่ผู้หญิงดีกว่าดอกไม้   เพราะสามารถบูรณะสิ่งที่กำลังจะโรยให้เห็นว่าเป็นดอกไม้กำลังบานอยู่ก็ได้"
 ๑) "งามอย่างพิลาส"   แปลว่าอย่างไร
 ก. งามบาดตา
 ข. งามแวววาว
 ค. งามประทับใจ
 ง. งามอย่างสดใส

 ๒) งามอย่างพิลาส  มีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องใดมากที่สุด
 ก. สี
 ข. แสง
 ค. น่าเกรงขาม
 ง. กิริยาท่าทาง

 ๓) "บุรุษอาชาไนย" แปลว่าอะไร
 ก. นักเลี้ยงม้า
 ข. ผู้ที่ฝึกดีแล้ว
 ค. ผู้เป็นนักปกครอง
 ง. ผู้อดทนเหมือนม้า

 ๔) ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของบุรุษอาชาไนย
 ก. รบเก่ง
 ข. อดกลั้น
 ค. แข็งแรง
 ง. สกุลสูง

 ๕) ผู้หญิงที่กล่าวถึงในบทความนี้เหมือนคำพังเพยข้อใด
 ก. ดอกไม้ริมทาง
 ข. ไก่แก่แม่ปลาช่อน
 ค. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
 ง. ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร

 ๖) เรื่องนี้ผู้เขียนพูดถึงเรื่องใด
 ก. คุณโทษของดอกไม้
 ข. เปรียบบุรุษกับสตรี
 ค. เปรียบดอกไม้กับสตรี
 ง. ความร่วงโรยของดอกไม้

๗) "ความแหลม"   ในเรื่องนี้  ผู้เขียนกล่าวเป็นนัยๆ ถึงอะไร
 ก. การทำลาย
 ข. อันตราย
 ค. ความหลง
 ง. ความเจ็บปวด

 ๘) จากข้อความข้างบน  เราอนุมานอะไรได้
 ก. ผู้หญิงคือยาพิษ
 ข. ผู้ชายย่อมพ่ายผู้หญิง
 ค. ผู้ชายชอบผู้หญิงงาม
 ง. ผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิง

 ๙) ตัวละครตัวใดที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อความที่ว่า   "มุ่งแต่จะชมความงามพิลาสน่าพิศวงของดอกไม้   หาได้นึกถึงความแหลมคมที่จะตำเอาไม่"
 ก. ทศกัณฐ์
 ข. ชูชก
 ค. พระนล
 ง. พระสังข์

๑๐) บทความนี้ดีเด่นอย่างไร
 ก. ความคิดดี
 ข. เปรียบเทียบดี
 ค. ใช้ภาษาอ่านง่าย
 ง. ถูกทุกข้อ