| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
อ่านแล้วอภิปรายตอบคำถามเป็นกลุ่ม

อ่านแล้วอภิปรายตอบคำถามเป็นกลุ่ม
  • นักเรียนควรอ่านเรื่องแต่ละเรื่องอย่างตั้งใจ  และพยายามทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านให้ดี  เพราะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วจะต้องอภิปรายตอบคำถามเป็นกลุ่ม
  • เรื่องที่จะอ่านคลิกเลือกด้านล่าง  ให้เวลาอ่านประมาณ ๑๕ นาที
  • เมื่อหมดเวลา  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๔-๕ คน  ร่วมกันอภิปรายจากเรื่องที่อ่าน
  • โดยใช้เวลาเขียนประมาณ ๑๕-๔๕ นาที
  • แล้วตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการอภิปรายและสรุป
เรื่องที่อ่าน
เรื่องที่ ๑   อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้างท้าย
เรื่องที่ ๒   "วัดเทพธิดาราม"


(แหล่งอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม : คลิกที่นี่.. )


| หน้าแรก | ย้อนกลับ |
Copyright © ๒๕๔๘  Yuth Weanthong. All rights reserved.