การอ่าน

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  การอ่านจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่ออ่านอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  "อ่านแล้วเข้าใจข้อความที่อ่านและรู้คุณค่าของการอ่าน"


รูปแบบการอ่าน

: : : แบบทดสอบก่อนเรียน : : :
: : : แบบทดสอบหลังเรียน : : :


bird ...แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม : http://www.jd.in.th...


ปรับปรุง : ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
Copyright © ๒๕๔๘  Yuth Weanthong. All rights reserved.