แหล่งอ้างอิงและค้นหาเพิ่มเติม  


ประทีป  แสงเปี่ยมสุข.  "รูปการสอนความเข้าใจในการอ่าน"  วารสานภาษาไทย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑.  มกราคม-มีนาคม กรุงเทพมหานคร : , ๒๕๓๙.

ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญน์.  จิตวิทยาการอ่าน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕.

ประเทิน มหาขันธ์.  การอ่านเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐.

ผกา สัตยธรรม.  เทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้ว, ๒๕๒๔.


...ขอขอบคุณ    แหล่งอ้างอิงต่างๆ     ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็ปนี้  เป็นอย่างยิ่ง... :-)


เมนูหลัก