สื่อนวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


หัวข้อเรื่อง

ภาษาไทย ๔๑๑๐๑  ภาษาไทย ๔๑๑๐๒  ภาษาไทย ๓๓๑๐๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง 33102 คอมพิวเตอร์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทดสอบโปรแกรม HTML
คอมพิวเตอร์  สร้างเว็บสวย
แบบทดสอบโครงงานคอมพิวเตอร์
ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง 32241  การโปรแกรมภาษาซี
ของฝาก
 
ผู้จัดทำ