:: แบบทดสอบโครงงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 3 ::

รูปแบบ, วิธีการเขียนรายงาน, การนำเสนอและประเมินโครงงาน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  โดยสามารถเลือกคำตอบได้ข้อละ 3 ครั้ง   แต่การตอบถูกครั้งแรกจะได้คะแนนมากที่สุดในข้อนั้นๆ

   [ กลับเมนู ]