:: แบบทดสอบโครงงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2 ::

จัดทำ, นำเสนอข้อเสนอโครงงานและแนวทางการทำโครงงาน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  โดยสามารถเลือกคำตอบได้ข้อละ 3 ครั้ง   แต่การตอบถูกครั้งแรกจะได้คะแนนมากที่สุดในข้อนั้นๆ

   [ กลับเมนู ]