:: แบบทดสอบโครงงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1 ::

รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  โดยสามารถเลือกคำตอบได้ข้อละ 3 ครั้ง   แต่การตอบถูกครั้งแรกจะได้คะแนนมากที่สุดในข้อนั้นๆ

   [ กลับเมนู ]