วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง   ข้อสอบมีทั้งหม 20 ข้อ (20 คะแนน)
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตอบเดียว แล้วคลิกปุ่มตรวจคำตอบ

ข้อ 1.  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
     ก. การจัดเก็บข้อมูล
     ข. การประมวลผล
     ค. การแสดงผล
     ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
     ก. ฮาร์ดแวร์
     ข. ซอฟแวร์
     ค. ข้อมูล
     ง. เทคโนโลยี

ข้อ 3.  ข้อใดเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทางการศึกษา
     ก. E-Learning
     ข. E-commerce
     ค. E-Government
     ง. GPSs

ข้อ 4.  ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์
     ก. Keyboard
     ข.  Mouse
     ค. PowerPiont
     ง. CPU

ข้อ 5.  ข้อใดเป็นหน่วยประมวลผลกลาง
     ก. CPU
     ข. RAM
     ค. ROM
     ง.  Mouse

ข้อ 6.  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์แสดงผล
     ก. เครื่องพิมพ์ (Printer)
     ข. จอภาพ (Monitor)
     ค. โปรเจคเตอร์
     ง. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

ข้อ 7.  แผ่นซีดี (CD) แต่ละแผ่นมีความจุประมาณเท่าไหร่
     ก.  500 MB
     ข.  700 MB
     ค.  4 GB
     ง.  4.7 GB

ข้อ 8.  ข้อใดเป็นซอฟแวร์ระบบ
     ก. Windows XP
     ข. Microsoft Word
     ค. Microsoft Excel
     ง. Microsoft PowerPoint

ข้อ 9.  ข้อใดไม่ใช่ซอฟแวร์ประยุกต์
     ก. Windows XP
     ข. Microsoft Word
     ค. Microsoft Excel
     ง. Microsoft PowerPoint

ข้อ 10.  ข้อใดเป็นโปรแกรมใช้ตกแต่งภาพ
     ก. Microsoft Word
     ข. Microsoft Excel
     ค. Adobe PhotoShop
     ง. Microsoft PowerPoint

ข้อ 11.  โปรแกรมใดนำเสนอข้อมูล
     ก. Microsoft Word
     ข. Microsoft Excel
     ค. Adobe PhotoShop
     ง. Microsoft PowerPoint

ข้อ 12.  ระบบเลขฐานสองประกอบไปด้วยเลขอะไรบ้าง
     ก.  1 และ 2
     ข.  1 และ 3
     ค.  0 และ 1
     ง.  0 และ 2

ข้อ 13.  ข้อใดเป็นการประมวลผลแบบกลุ่ม
     ก. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
     ข. ข้อมูลการใช้น้ำประปาในแต่ละเดือน
     ค. การถอนเงินในตู้เอทีเอ็ม
     ง. ถูกทั้งข้อ ก  และ ข

ข้อ 14.  ข้อใดเป็นการประมวลผลแบบทันที
     ก. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
     ข. ข้อมูลการใช้น้ำประปาในแต่ละเดือน
     ค. การถอนเงินในตู้เอทีเอ็ม
     ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อ 15.  อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด
     ก.  ไทย
     ข.  อังกฤษ
     ค.  อเมริกา
     ง.  ญี่ปุ่น

ข้อ 16.  ข้อใดเป็นโดเมนเนมของประเทศไทย
     ก. www.geko.com.au
     ข. www.keio.ac.jp
     ค. www.yellowpages.ca
     ง. www.moe.go.th

ข้อ 17.  ชื่อโดเมน coop  เป็นชื่อโดเมนขององค์กรประเภทใด
     ก. องค์กรธุรกิจ
     ข. พิพิธภัณฑ์
     ค. สหกรณ์
     ง. สถาบันการศึกษา

ข้อ 18.  ข้อใดเป็นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต
     ก.  E-mail
     ข.  WWW
     ค.  FTP
     ง.  Usenet

ข้อ 19.  Social Media  ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
     ก. facebook
     ข. E-mail
     ค. Telnet
     ง. Usenet

ข้อ 20.  ข้อใดเป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
     ก. Windows
     ข. google
     ค. Microsoft Internet Explorer
     ง. E-mail