แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)

1. เว็บไซต์ใดมิใช่เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Network)
  a  hotmail.com
  b  hi5.com
  c  myspace.com
  d  orkut.com
  e  facebook.com
2. เครื่อง UNIVAC  ถูกนับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวแรกที่ใช้สำหรับงานด้านใด
  a  งานการศึกษา
  b  งานธุรกิจ
  c  งานวิเคราะห์และออกแบบ
  d  งานเครือข่ายสังคม
  e  งานบันเทิง
3. ข้อใดคืออุปกรณ์ประเภท Magnetic Disk
  a  Flash Drive
  b  CD-ROM
  c  DVD
  d  Harddisk
  e  Tape
4. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับ PDA ที่สุด
  a  Calculator
  b  Flash Drive
  c  Speaker
  d  OPAC
  e  Smart Phone
5. นามสกุลของแฟ้มใด เป็นแฟ้มประเภทมัลติมีเดียที่สมบูรณ์
  a  TXT
  b  DOC
  c  JPG
  d  MPG
  e  XLS
6. อุปกรณ์ใดที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่สุด
  a  เครื่องจักรคำนวณ (Mechanical Calculator)
  b  เครื่องผลต่าง (Difference Engine)
  c  ลูกคิด (Abacus)
  d  เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)
  e  เครื่องหมายการค้า
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกใช้อุปกรณ์ใดเป็นส่วนประกอบสำคัญ
  a  ทรานซิสเตอร์
  b  ไอซีหรือวงจรร่วม
  c  แร่ทองคำ
  d  หลอดสูญญากาศ
  e  แร่เงิน
8. ข้อใดคือการแบ่งประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขนาด
  a  "CPU, Mobile, Hardware"
  b  "Hardware, Software และ Peopleware"
  c  "Mainframe Computer, Mini Computer และ Micro Computer"
  d  "CPU, Keyboard, Monitor และ Printer"
  e  "Digital Computer และ Analog Computer"
9. อุปกรณ์ใดเป็นการเริ่มต้นแนวคิดของเครื่องคำนวณ
  a  เครื่องผลต่าง (Difference Engine)
  b  เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)
  c  ลูกคิด (Abacus)
  d  เครื่องจักรคำนวณ (Mechanical Calculator)
  e  เครื่องหมายการค้า
10. หน่วยใดในส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนดวงตาที่สุด
  a  Case
  b  Keyboard
  c  Speaker
  d  CPU
  e  Monitor