แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)

1. เครื่องหมาย |  เรียกว่าอะไร
  a  Period
  b  Comma
  c  Hyphen
  d  Pipe
  e  Colon
    Dollar Sign
2. เครื่องหมาย \  เรียกว่าอะไร
  a  Back Slash
  b  Semicolon
  c  Period
  d  Question Mark
  e  Colon
    Math
3. เครื่องหมาย ]  เรียกว่าอะไร
  a  Question Mark
  b  Yen
  c  Square Bracket
  d  Period
  e  Parentheses
    Math
4. เครื่องหมาย } เรียกว่าอะไร
  a  Parentheses
  b  Braces
  c  Slash
  d  Asterisk
  e  Crosshatch
    Math
5. เครื่องหมาย $  เรียกว่าอะไร
  a  Dollar Sign
  b  Ohms
  c  Period
  d  Colon
  e  Hyphen
    Semicolon
6. เครื่องหมาย @  เรียกว่าอะไร
  a  A Style
  b  At Sign
  c  At Sing
  d  AI
  e  At Site
    A Die
7. เครื่องหมาย )  เรียกว่าอะไร
  a  Pipe
  b  Dollar Sign
  c  Colon
  d  Period
  e  Parentheses
    Hyphen
8. เครื่องหมาย #  เรียกว่าอะไร
  a  Parentheses
  b  Asterisk
  c  Braces
  d  Slash
  e  Number sign
9. เครื่องหมาย ^  เรียกว่าอะไร
  a  Braces
  b  Back Slash
  c  At Sign
  d  Dollar Sign
  e  Caret
10. เครื่องหมาย *  เรียกว่าอะไร
  a  Back Slash
  b  Asterisk
  c  Crosshatch
  d  Dollar Sign
  e  Pipe
    Braces