แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)

1. ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น  เรียกว่าอะไร
  a  Cracker
  b  Computer
  c  Superman
  d  Networker
  e  Hacker
2. กระดาษใบเสร็จที่ซ้อนกันหลายแผ่น ต้องใช้กับเครื่องพิมพ์แบบใด
  a  Server Printer
  b  Server Printer
  c  Dotmatrix Printer
  d  Inkjet Printer
  e  Laser Printer
  f  Network Printer
3. CPU รุ่นใดเก่าที่สุด
  a  80286
  b  P6
  c  8088
  d  Pentium
  e  P5
4. คำว่า Pixel  หมายถึงอะไร
  a  Pointer
  b  Vertical
  c  Keyboard
  d  จุด
  e  Mouse
    เส้น
5. คำใดหมายถึง ตัวอย่างก่อนพิมพ์
  a  Printer
  b  Preview
  c  Print Screen
  d  Scanner
  e  Touch Screen
6. UPS มักมีหน้าที่ใด
  a  ป้องกันไฟฟ้าดูด
  b  ป้องกันไฟดับ
  c  แปลงไฟจาก 220 Volt เป็น 110 Volt
  d  แปลงเสียงเป็นภาพ
  e  แปลงภาพเป็นเสียง
7. อุปกรณ์ใดใช้เลื่อนลูกศรบนจอภาพในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
  a  Keyboard
  b  Mouse
  c  Scanner
  d  Modem
  e  Hub
8. กระดาษขนาด Letter  มีขนาดเท่าใด
  a  8.5 นิ้ว * 11.69 นิ้ว
  b  210 มิลิเมตร * 297 มิลิเมตร
  c  8.5 นิ้ว * 11 นิ้ว
  d  800 มิลิเมตร * 1100 มิลิเมตร
  e  8.27 นิ้ว * 11 นิ้ว
9. คำว่า RGB  เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  a  สี
  b  ความยาว
  c  ขนาด
  d  ความกว้าง
  e  ความมั่นคง
    ความปลอดภัย
10. อุปกรณ์ใดใช้แทน Mouse  ใน Notebook บางรุ่น
  a  Shift Board
  b  Calendar Pen
  c  Caps Lock
  d  Touch Pad
  e  Num Lock