แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)

1. เครื่องอ่าน CD รุ่นใด อ่าน CD ธรรมดาได้อย่างเดียว
  a  CD-RW
  b  DVD Dual
  c  CD-R
  d  CD Combo
2. อุปกรณ์ใดเก็บข้อมูลได้มาก  แต่มีขนาดเล็กที่สุด
  a  Harddisk
  b  Thumb Drive
  c  Memory Strick
  d  Handy Drive
  e  CD-Rom
    DVD
3. PowerSupply  มีลักษณะใด เด่นชัดที่สุด
  a  เป็นเครื่องขยายเสียง
  b  มีพัดลมในตัว
  c  มีแสงสีแดง 2 หลอด
  d  ทำหน้าที่อ่านพลังงานของเครื่อง
  e  มีสายไฟ 4 เส้นเชื่อมต่ออยู่
4. อุปกรณ์ใดใช้แปลงภาพถ่ายบนกระดาษเป็นแฟ้มข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
  a  Tablet
  b  PDA
  c  Digital Camera
  d  Scanner
  e  Printer
5. ปุ่มใดใน Internet Explorer  หมายถึง Full Screen
  a  F10
  b  F3
  c  F11
  d  F9
  e  F1
    F2
6. Disk Drive ในปัจจุบันมักรองรับ Disk  ขนาดเท่าใด
  a  3 นิ้ว
  b  5.25 นิ้ว
  c  5 นิ้ว
  d  3.5 นิ้ว
  e  1.44 นิ้ว
7. โปรแกรมใดใช้วาดภาพแบบ Vector ดีที่สุด
  a  Microsoft Word
  b  Adobe Photoshop
  c  Paint
  d  Adobe Illustrator
  e  Dream Weaver
8. อุปกรณ์ใดสื่อสารกันด้วยแสง
  a  IEEE 1394
  b  Bluetooth
  c  Wi-Fi
  d  Fire Wire
  e  Infrared
9. PDA คืออุปกรณ์แบบใด
  a  Notebook
  b  Mainframe Computer
  c  Pocket PC
  d  Desktop
  e  Mini Computer
10. Keyboard ในปัจจุบัน  มักใช้ภาษาไทยแบบใด
  a  Windows 874
  b  Sans Serif
  c  Arial
  d  Cordia
  e  Pattachote
    Kedmanee