แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)   เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. ต้องการเข้า DOS  ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run
  a  execute
  b  msdos
  c  command
  d  os
  e  go
    dos
2. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์  โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
  a  102
  b  156
  c     64
  d  128
  e  356
    256
3. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ  ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
  a  Caps Lock
  b  Scroll Lock
  c  Break
  d  Home
  e  Num Lock
    Pause
4. Screen resolution  ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
  a  1024 * 768
  b  640 * 480
  c  800 * 600
  d  1152 * 864
  e  720 * 512
    1280 * 960
5. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows  ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
  a  Appearance
  b  Themes
  c  Desktop
  d  Settings
  e  Screen Saver
    Help
6. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF  ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
  a  Microsoft Word
  b  Page Document Flying
  c  Illustrator
  d  Photoshop
  e  Acrobat Reader
    Swish
7. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows  หมายถึงอะไร
  a  Save
  b  Print
  c  Maximize
  d  Close
  e  Minimize
    Open
8. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
  a  Symbol
  b  microsoft sans serif
  c  Cordia New
  d  AngsanaUPC
  e  Arial
    Panda
9. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com  ควรใช้โปรแกรมใด
  a  Authorware
  b  Illustrator
  c  Paint
  d  Explorer
  e  Notepad
    Photoshop
10. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop  จะไม่พบตัวเลือกใด
  a  Refresh
  b  New
  c  Properties
  d  Paste
  e  Sort By
    Minimize