แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)   เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. แฟ้มนามสกุล MDB  เป็นของโปรแกรมใด
  a  Mail
  b  VB
  c  Excel
  d  Access
  e  Word
    PowerPoint
2. เครื่อง Hang  ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
  a  Ctrl+Delete
  b  Scroll Lock
  c  Delete
  d  Ctrl+Break
  e  Num Lock
    Ctrl+Alt+Delete
3. Resolution ของจอภาพ VGA  มีขนาดเท่าใด
  a  640*400
  b  1000*1024
  c  1024*800
  d  800*1000
  e  300*400
    640*480
4. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
  a  Microphone
  b  Monitor
  c  Hub
  d  Keyboard
  e  Mouse
    CPU
5. นามสกุลใด  เป็นของแฟ้มที่มีภาพและเสียง
  a  wav
  b  mid
  c  mp3
  d  jpg
  e  avi
    gif
6. ปุ่ม Start  อยู่บนส่วนใด
  a  Taskbar
  b  Help
  c  Desktop
  d  Icon
  e  Scroll Bar
    Title
7. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว  เก็บข้อมูลได้เท่าใด
  a  1000 KB
  b  1.44 KB
  c  1000 MB
  d  1.44 MB
  e  128 MB
    256 MB
8. การกู้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin  ต้องเลือกอะไร
  a  Page Up
  b  Insert
  c  Del
  d  Backup
  e  Alt+Shift
    Restore
9. สมองของคอมพิวเตอร์  คืออะไร
  a  CPU
  b  Disk
  c  Keyboard
  d  HandyDrive
  e  Mouse
    Monitor
10. Ctrl+V ใน Microsoft Word  คืออะไร
  a  Visible
  b  Copy
  c  Paste
  d  Virtual
  e  Delete
    Vector