แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน


Pre-Post Test


ตัวแปรและชนิดข้อมูล


ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

If you OK, click "เริ่มทำแบบทดสอบ" below to go on to the Pre-Test.