ใบความรู้ที่ 3.2
การวิเคราะห์ปัญหา

            การวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรม        สามารถดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน    เพื่อพิจารณาหาว่าโปรแกรม ต้องการทำการประมวลผลอย่างไรบ้าง
2. พิจารณาข้อสนเทศนำออก    เพื่อให้ทราบว่ามีข้อสนเทศอะไรที่จะแสดง     ตลอดจนรูปแบบ    และสื่อที่จะใช้ในการแสดงผล
3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า    เพื่อให้ทราบว่าจะต้องนำข้อมูลอะไรเข้าคอมพิวเตอร์     ข้อมูลมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร    ตลอดจนถึงลักษณะและรูปแบบของข้อมูล
4. พิจารณาการประมวลผล    เพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมมีขั้นตอนการประมวลผลอย่างไร     และมีเงื่อนไขการประมวลผลอะไรบ้าง

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา

            ปัญหาที่ 1     จงคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง 3 นิ้ว     ด้านยาว 5 นิ้ว

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน

            เพื่อคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า      แล้วออกเป็นรายงาน

2. พิจารณาข้อสนเทศนำออก

            ให้มีการแสดงผลทางหน้าจอดังนี้

การคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
(A) ด้านกว้าง = 3
(B) ด้านยาว = 5
พื้นที่ (C)

3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า

             1. ตัวเลขขนาดความยาวของด้านกว้าง = 3
             2. ตัวเลขขนาดความยาวของด้านยาว = 5

4. พิจารณาวิธีการประมวลผล

             1. กำหนดค่า A = 3
             2. กำหนดค่า B = 5
             3. กำหนดค่า C = 0
             4. คำนวณ C = A x B
             5. แสดงผลการคำนวณ
             6. หยุดการทำงาน


            ปัญหาที่ 2

        จงคำนวณหาค่าแรงของพนักงานคนหนึ่งในโรงงานแห่งหนึ่ง     โดยค่าแรงได้จากอัตราค่าแรงคูณด้วยชั่วโมง    และหักภาษี 10%     ได้ค่าแรงสุทธิ

1. วัตถุประสงค์ของงาน

            เพื่อคำนวณหาค่าแรงของพนักงาน      แล้วออกเป็นรายงาน

2. พิจารณาข้อมูลนำออก

            ให้มีการแสดงผลทางหน้าจอดังนี้

รายงานค่าแรงของพนักงาน
เลขประจำตัว    ชื่อ    ชั่วโมง    อัตราค่าแรง     ค่าแรง    ภาษี    ค่าแรงสุทธิ


                                                      143              นุดี           6                100                 600        60             540

3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า

                 รายการข้อมูล         ขนาดข้อมูล         ลักษณะข้อมูล        ตัวอย่างข้อมูล
             เลขประจำตัวพนักงาน (NO)      3 หลัก                        ตัวเลข                          143
             ชื่อพนักงาน (NAME)               6 หลัก                        ตัวอักษร                        นุดี
             จำนวนชั่วโมง (HOUR)           2 หลัก                        ตัวเลข                             6
             อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง (RATE)3 หลัก                      ตัวเลข                            100

4. พิจารณาวิธีการประมวลผล

             1. อ่านตัวเลขประจำตัว      ชื่อ      ชั่วโมงทำงาน       อัตราค่าแรง
             2. ค่าแรง = ชั่วโมงทำงาน คูณ อัตราค่าแรง
             3. ภาษี = ค่าแรง คูณ 10%
             4. ค่าแรงสุทธิ = ค่าแรง - ภาษี
             5. พิมพ์หัวรายงาน
             6. พิมพ    เลขประจำตัว    ชื่อ    ค่าแรง     ภาษี    ค่าแรงสุทธิ
             7. หยุดการทำงาน


กลับ