ใบความรู้ที่ 3.1
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

            การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานสร้างสรรค์ประเภทหนึ่ง    และเป็นงานที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ วางแผนเป็นอย่างดี    จึงจะทำให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

โดยทั่วๆ ไป    การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดการประมวลผลที่ต้องการ
2. การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม    เพื่อเป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม
3. การลงรหัสโปรแกรม    เพื่อเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม    เพื่อให้โปรแกรมกำหนดการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม    เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักวิธีการการใช้โปรแกรม     และใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม


กลับ