ชุดที่ 3
การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม


                การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม    มุ่งให้นักเรียนได้เกิดความกิดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จากการทำกิจกรรม    ภายในเงื่อนไขที่กำหนด     ใบความรู้ที่ 3.1 และ ใบความรู้ที่ 3.2    ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นรูปธรรม

                กิจกรรมตามใบงานที่ 3.1 ถึงใบงานที่ 3.4    เป็นการวิเคราะห์ปัญหา ที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิม กับเงื่อนไขการคิดอย่างเป็นระบบจากใบความรู้ที่ 3.1 และ 3.2    ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ จากโจทย์     เพื่อกำหนดกระบวนการการหาคำตอบที่ต้องการ

หลักการสำคัญ
                ลักษณะนิสัยที่นักเรียนควรพิจารณา คือ "คิดก่อนทำ" หรือ"มองงานให้ตลอด     ก่อนลงมือทำที่ละส่วน    ซึ่งจะทำให้งานมีคุณภาพ    และเป็นการสร้าง พฤติกรรมการทำงานที่มีระบบ

                ให้ระลึกเสมอว่า    ถ้ายังมองภาพความสำเร็จของงานไม่ออก     หรือไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจน    เป็นการยากที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยดี     และเป็นการทำงานที่ไม่มีจุดจบ


ใบความรู้ที่ 3.1 ใบความรู้ที่ 3.2
ใบงานที่ 3.1 ใบงานที่ 3.2 ใบงานที่ 3.3 ใบงานที่ 3.4