เฉลยใบงานที่ 3.3


            วิเคราะห์ปัญหา

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน

       - ต้องการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

2. พิจารณาข้อสนเทศนำออก

การคำนวณพื้นที่ของรูปสี่หลี่ยมคางหมู
ความสูง = ...............................
ความยาวด้านคู่ขนานด้านที่ 1 = ...............................
ความยาวด้านคู่ขนานด้านที่ 2 = ...............................
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = ...................................

3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า

                 รายการข้อมูล         ขนาดข้อมูล         ลักษณะข้อมูล        ตัวอย่างข้อมูล
                       ความสูง(H)                  1 หลัก                         ตัวเลข                              3

4. พิจารณาวิธีการประมวลผล

       1. รับค่าความสูง
       2. รับค่าความยาวด้านคู่ขนานที่ 1
       3. รับค่าความยาวด้านคู่ขนานที่ 2
       4. คำนวณหาพื้นที่จากสูตร พื้นที่สี่หลี่ยมคางหมู = 1/2 x สูง (ผลบวกของด้านคู่ขนาน)
       5. แสดงผลลัพธ์


ตัวอย่างโปรแกรม
source code
กลับ