ทดสอบกลางภาค

[ 20 คะแนน ]

  

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 2 ชุด
(ชุดละ 10 คะแนน)