Back to Home Back to Home
รายวิชา ง 32241-2  การโปรแกรมภาษาซี


หน่วยที่ 1  ปฐมนิเทศ
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เนื้อหาและเค้าโครงการสอน
การวัดผลประเมินผล ภาษาซี
การจำแนกภาษาคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
ทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 2  การติดตั้งโปรแกรม
ทดสอบก่อนเรียน
การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทอร์โบซี
การติดตั้ง Turbo C++ v.4.5
ขั้นตอนการคอมไพเลอร์ภาษาซี
ส่วนประกอบของการเขียนโปรแกรม
โปรแกรม ex01_1.c
การทดลองที่ 1
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3  โครงสร้างโปรแกรม
ทดสอบก่อนเรียน
กฎเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
ไฟล์ .h สำคัญไฉน
รหัสบังคับการพิมพ์
องค์ประกอบของภาษาซีและการแสดงผลลัพธ์
การทดลองที่ 2
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 4  ชนิดข้อมูล
ทดสอบก่อนเรียน
ตัวแปร
ชนิดข้อมูล char
สตริง (String)
ฟังก์ชั่น scanf()
คำสั่งในการรับข้อมูล
การแสดงผลและรับข้อมูล
การใช้งานคำสั่ง input output
การทดลองที่ 3
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 5  ตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการ
เครื่องหมายและการคำนวณ

หน่วยที่ 6  สอบกลางภาค
ทดสอบกลางภาค 1
ทดสอบกลางภาค 2


หน่วยที่ 7  คำสั่งควบคุม
ทดสอบก่อนเรียน
คำสั่งควบคุม
คำสั่ง for
คำสั่ง while
คำสั่ง do_while
ตัวอย่างโปรแกรมการวนซ้ำ
คำสั่งให้ข้ามไปทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 8  ฟังก์ชั่น
ทดสอบก่อนเรียน
ฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน
ฟังก์ชั่นจัดการสตริง
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 9  อาร์เรย์
ทดสอบก่อนเรียน
อาร์เรย์
ตัวอย่างที่ 7.3
ตัวอย่างที่ 7.4
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 10  พอยท์เตอร์
ทดสอบก่อนเรียน
พอยน์เตอร์ในภาษาซี
Pointers
พอยน์เตอร์กับอาร์เรย์
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 11  ข้อมูลชนิดโครงสร้าง
ทดสอบก่อนเรียน
ข้อมูลชนิดโครงสร้าง
การกำหนดค่าข้อมูลโครงสร้าง
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 12  แฟ้มข้อมูล
ทดสอบก่อนเรียน
แฟ้มข้อมูล
การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล
ฟังก์ชัน fprintf(), ฟังก์ชัน fscanf()
ตัวอย่างที่ 9.4
ตัวอย่างที่ 9.5
ตัวอย่างที่ 9.6
ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 13  สอบปลายภาค
แบบทดสอบปลายภาค


เฉลยแบบทดสอบ 5 ชุด
เฉลยแบบทดสอบ

  |  
  |  

แบบฝึกหัดทบทวน 7 ชุด
แบบฝึกหัดทบทวนBack to Home
cat

ยุทธ แหวนทอง     ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6
© copyright 2555 ® Yuddha wandhong๚๛