วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : Arrays 1-2 มิติ

ข้อที่ 356 : กำหนด a[ ] = {7,3,2,5,6};
                ความหมายของ a[3] จะมีค่าเท่าใด
1 : 7
2 : 3
3 : 2
4 : 5
5 : 6
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 357 : ข้อใดถูกต้องที่สุด
1 : a[0] เป็นสมาชิกของอะเรย์ ตัวแรกสุด
2 : a[]= {2,5,3,9} ตัวแปรอะเรย์ ที่มีค่า 5 คือ a[2]
3 : a[]= {2,5,3,9}สมาชิกตัวสุดท้ายของอะเรย์คือ a[4]
4 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 358 : ข้อความ “Hello-World” ต้องใช้ตัวแปรอะเรย์ชนิด char จำนวนกี่ตำแหน่ง
1 : 9
2 : 10
3 : 11
4 : 12
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 359 : จาก Flow chart ที่กำหนดหลังจบโปรแกรมจงหาค่า matrix และหาค่าวนรอบจุด A , B ,C,E จุดละกี่รอบ เมื่อตำแหน่ง Array เริ่มที่ a[1][1] ,b[1][1] ให้ค่า n= 1,m=2 ,x=1,y=3
1 : C[2][3]={ 12 , -10 ,35 ,5 ,9,14} วนรอบจุด A = 2 รอบ ,จุด B =2 รอบ,จุด C=2 รอบ ,จุด E =6 รอบ
2 : C[2][3]={ 12 , -13 ,35 ,5 ,9,13} วนรอบจุด A = 2 รอบ ,จุด B =2 รอบ,จุด C=3 รอบ ,จุด E = 7 รอบ
3 : C[2][3]={ 12 , -7 ,35 ,5 ,9,14} วนรอบจุด A = 2 รอบ ,จุด B =2 รอบ,จุด C=2 รอบ ,จุด E =7 รอบ
4 : C[2][3]={ 12 , -13 ,35 ,5 ,9,14} วนรอบจุด A = 2 รอบ ,จุด B =2 รอบ,จุด C=2 รอบ ,จุด E =6 รอบ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 360 : รหัสเทียม(pseudocode) ต่อไปนี้ตรงกับการทำงานในข้อใด
1 : การเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามาก
2 : การเรียงตัวเลขจากมากไปหาน้อย
3 : การหาผลรวมตัวเลขในอาร์เรย์ B โดยใช้อาร์เรย์ A และ C ช่วย
4 : การหาผลรวมตัวเลขในอาร์เรย์ C โดยใช้อาร์เรย์ A และ B ช่วย
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 361 : จากรหัสเทียม(pseudocode)ที่กำหนดให้ หากมีการเปลี่ยนบรรทัดที่ 7 เป็น for j = 1 to length[A] จะเกิดผลตรงกับข้อใด
1 : การหาผลรวมตัวเลขในอาร์เรย์ C โดยใช้อาร์เรย์ A และ B ช่วย
2 : การหาผลรวมตัวเลขในอาร์เรย์ B โดยใช้อาร์เรย์ A และ C ช่วย
3 : การเรียงตัวเลขจากมากไปหาน้อย
4 : การเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามาก
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 362 : กำหนดรหัสเทียม(pseudocode)ของฟังก์ชัน X ต่อไปนี้
1 : 1
2 : 3
3 : 5
4 : 7
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 363 : กำหนดรหัสเทียม(pseudocode) ของฟังก์ชัน X ต่อไปนี้
1 : 2
2 : 4
3 : 6
4 : 8
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 364 : กำหนดรหัสเทียม(pseudocode) ของฟังก์ชัน X ต่อไปนี้
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 365 : กำหนดรหัสเทียม(pseudocode) ของโปรแกรม Y ซึ่งมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน X ดังต่อไปนี้
1 : 12
2 : 8
3 : 7
4 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 366 : กำหนดรหัสเทียม(pseudocode) โปรแกรม Y ซึ่งมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน X ดังต่อไปนี้
1 : 1
2 : 10
3 : 9
4 : 21
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 367 : คำสั่งใดมักนิยมใช้ในการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและแสดงผลข้อมูลในตัวแปรชุด
1 : loop
2 : while
3 : do-while
4 : for
5 : do-until
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 368 : จากคำสั่งต่อไปนี้เมื่อทำจนจบคำสั่ง ข้อความที่เก็บในC[ ] คืออะไร
str[ ] = “Hello World”;
i = 0;
for (k=10; k>=0; k--){
C[k] = str[i];
i = i + 1;
}
1 : Hello World
2 : World
3 : dlroW olleH
4 : dlroW
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 369 : จาก algorithm ด้านล่างนี้ จงหา ค่าของตัวแปร what  ที่พิมพ์ออกมา
-------------------------------------------------------------------------------------
      score = {1, 4, 8, 5, 6, 2}
      what = score[0]
      for (index=0; index < 6; index=index+1) {
      if ( score[index] > what ) {
      what = score[index];
      }
      }
      print(what)
1 : 1
2 : 8
3 : 6
4 : 2
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 370 : ค่าที่เก็บในตัวแปรชุด a[ ][ ] หลังจากการทำงานของโปรแกรมคือข้อใด
int a[3][4];
int i,j;
for(i=0; i<3; i++)
for(j=0; j<4; j++)
a[i][j] = i*j;
1 : 0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 2 3
2 : 0 0 0 0
0 1 2 3
0 2 3 6
3 : 0 0 0 0
0 1 2 3
0 1 4 6
4 : 0 0 0 0
0 1 2 3
0 2 4 6
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 371 : กำหนดให้ int data[6][5][4];
ถ้าต้องการให้ตัวแปรตัวที่ 20 เก็บค่า 100 เราต้องใช้คำสั่งอย่างไร?
1 : data[0][4][3] = 100;
2 : data[1][4][3] = 100;
3 : data[1][3][3] = 100;
4 : data[0][3][3] = 100;
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 372 : ถ้า y = { 1, 9, 2, 6, 7 };
y[3] จะมีค่าเท่าไร
1 : 1
2 : 9
3 : 2
4 : 6
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 373 : ถ้า y[3][3] = {{7, 4, 5}, {6, 1, 8}, {2, 3, 4}};
y[2][1] มีค่าเท่าไร
1 : 1
2 : 3
3 : 4
4 : 6
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 374 :
    int function_x (int x[ ] int len)
    {
       int temp = x[0];
       for (int i=1; i<=len; i++)
         if(temp<=x[i])
         temp=x[i];
         return="";
         temp="" ;
    }
จงบอกหน้าที่การทำงานของฟังก์ชันย่อยด้านบน
1 : เรียงค่าน้อยไปหาค่ามาก
2 : เรียงค่ามากไปหาค่าน้อย
3 : ค้นหาค่าที่น้อยที่สุด
4 : ค้นหาค่าที่มากที่สุด
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 375 : จากโปรแกรมด้านล่าง ค่าของ x[7] และ d[7] จะมีค่าเท่าใด int x[8] = 0; int d[8] = 0; int k; for(k=1;k<8;k++) { x[k] = (2*k-1); d[k] = d[k-1] + x[k]; }
1 : 9, 25
2 : 11, 36
3 : 13, 49
4 : 15, 64
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 376 : กำหนดให้ตัวแปร x และ y เป็นแถวลำดับ (array) ที่มี 1 มิติและมีค่าดังนี้
  x[n] = y[n]
โดยที่ n เป็นเลขจำนวนเต็ม ถ้า n มีค่า 3 และ y[3] มีค่า 4 แล้ว x[3] จะมีค่าเท่าใด
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 377 : ถ้ามีการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ของ float โดย float y[10][10]; อาร์เรย์ y มีขนาดเป็นกี่ byte (กำหนดให้ float มีขนาดเท่ากับ 4 byte)
1 : 200
2 : 242
3 : 400
4 : 484
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 378 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้นโปรแกรม
รับค่า i
ทำซ้ำ โดยให้ count = 1 ถึง i
x[i] = i + 1
จบทำซ้ำ
จบโปรแกรม

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ โดยผู้ใช้ใส่ค่า 7 แล้วข้อใดเป็นจริง
1 : x[2] มีค่า 3
2 : x[3] มีค่า 3
3 : x[7] มีค่า 6
4 : x[7] มีค่า 7
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 379 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้นโปรแกรม
i = 8 ;
x[1] = 1 ; x[2] = 1 ;
ทำซ้ำโดยให้ count = 3 ถึง i
x[i] = x[i – 1] + x[i - 2]
จบทำซ้ำ
จบโปรแกรม

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ แล้วทำให้ข้อใดเป็นจริง
1 : x[2] มีค่า 3
2 : x[3] มีค่า 3
3 : x[4] มีค่า 3
4 : x[5] มีค่า 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 380 : จาก char fruit [5] [20] = {“apple”, “banana”, “cherry”, “orange”, “strawberry”}; ข้อใดคือค่าของ fruit [3] [0]
1 : ‘a’
2 : ‘c’
3 : ‘b’
4 : ‘o’
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 381 : ถ้า int num[5] = {8,12,20,5,40};ข้อใดเป็นคำตอบของ y เมื่อ int y = num[1]*num[3]–num[4];
1 : num[0]
2 : num[1]
3 : num[2]
4 : num[3]
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 382 : จาก pseudocode:
a: array of 2*10;
b: array of 5*2;
for a_x=1 to 2
b(a_x,a_x)=a_x;
for a_y=1 to 10;
a(a_x,a_y)=a_x*a_y;
end
end
c=a(5,2)+b(2,2);
ผลลัพธ์ของ c คือ
1 : 1
2 : 2
3 : 12
4 : 7
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 383 : ให้ A[1..N] เป็น อะเรย์ หนึ่งมิติ ขนาด N
โปรแกรมต่อไปนี้ทำอะไร

M = A[1]
FOR K =2 TO N
IF M < A[K] THEN M = A[K]
END
1 : หาค่า MAX A[1..N]
2 : หาค่า MIN A[1..N]
3 : หาว่า มีค่าใดน้อยกว่า M หรือไม่
4 : หาว่า มีค่าใดมากกว่า M หรือไม่
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 384 : ให้ A[1..N] เป็น อะเรย์ หนึ่งมิติ ขนาด N
A[1]=1 A[2]=2 ... A[N]=N
เมื่อโปรแกรมจบ A[5] มีค่าเท่าไร

FOR K = 2 TO N
A[K] = A[K-1] + A[K]
END
1 : 5
2 : 9
3 : 11
4 : 15
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 385 : ให้ B[1..N, 1..N] เป็น อะเรย์ 2 มิติ ขนาด N x N
เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ บรรทัด B[J,K] = B[J,K] + 1 ทำงานไปกี่รอบ

FOR J = 1 TO N
FOR K = 1 TO J
B[J,K] = B[J,K] + 1
END
1 : N
2 : 2N
3 : N x N
4 : N(N+1)/2
5 : ผิดทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 386 : จากโปรแกรม ตัวแปร a รับค่าได้มากที่สุดกี่ค่า
1 : 30
2 : 60
3 : 90
4 : 120
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 387 : กำหนดให้
a = {3,5,7,2};
b = {1,9,9,1};
จงหาค่าของ b[a[3]] + a[b[3]]
1 : 10
2 : 12
3 : 14
4 : 16
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 388 : ต่อไปนี้ข้อใดต้องใช้ตัวแปรเป็นอาเรย์ 2 มิติ
1 : เพื่อเก็บคะแนนของนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 100 คน
2 : เพื่อเก็บคะแนนนักเรียน 5 วิชา
3 : เพื่อเก็บปริมาณน้ำฝนแต่ละเดือนในช่วง 10 ปี
4 : เพื่อเก็บจำนวนนักเรียนของโรงเรียน 100 โรง
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 389 : ดูโจทย์จากรูปภาพประกอบคำถาม
1 : 10
2 : 20
3 : 30
4 : 60
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 390 : ดูโจทย์จากรูปภาพประกอบคำถาม
1 : read(a[i,j])

2 : read(a[j,i])

3 : write(a[Sun,5])

4 : write(a[Thurs,5])

คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 391 : n=6
1 : [7,6,5,4,3,2,1]
2 : [1,1,1,1,1,1,1]
3 : [7,7,7,7,7,7,7]
4 : [1,2,3,4,5,6,7]
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 392 : ถ้าต้องการทำการประกาศตัวแปร A เพื่อเก็บข้อมูลเมตริกซ์ที่มีขนาด 4 X 4 ควรประกาศตัวแปรอย่างไร
1 : A : Array [1..4] of Integer ;
2 : A : Array [1..4, 1..4 ] of Integer ;
3 : A : Array [1..4, 1..4, 1..4, 1..4] of Integer ;
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 393 : ถ้า Array 1 มิติ ชื่อ A มีขนาด 8 ช่องข้อมูล แล้วต้องการเก็บค่า 20 ไว้ในตำแหน่ง(Index)ที่ 5 จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไร
1 : A[8] := 20;
2 : A[5] := 20 ;
3 : Readln( A[5] )
4 : For i := 1 to 8 Do Readln( A[i] ) ;
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 394 : Var A : Array [0..10] of integer; B : Array [1..10] of real; C : Array [1..2,-1..3,1..3,0..3] of integer; ถ้าต้องการเขียนคำสั่งในการกำหนดให้ Array B มีค่าเป็น 0 ทั้งหมด จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไร
1 : B[1..10] := 0;
2 : B := 0;
3 : For i := 1 to 10 do B[i] := 0;
4 : ถูกทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 395 : Var A : Array [0..10] of integer; B : Array [1..10] of real; C : Array [1..2,-1..3,1..3,0..3] of integer; ตัวแปร C เป็นตัวแปร Array แบบกี่มิติ (Dimension) และสมาชิก (Element) ทั้งหมดกี่จำนวน
1 : 4 มิติ , 54 จำนวน
2 : 4 มิติ , 96 จำนวน
3 : 4 มิติ , 120 จำนวน
4 : 2x2 มิติ , 96 จำนวน
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 396 : จากโจทย์ต่อไปนี้ For i := 1 to 5 Do For j := 1 to 3 Do Readln (X[i,j]) ; มีการรับข้อมูลเข้าไปไว้ในตัวแปร X กี่จำนวน ?
1 : 3
2 : 5
3 : 8
4 : 15
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 397 : ถ้าต้องการนำค่า 16 นำไปเก็บไว้ในตัวแปร Array ชื่อ X ลำดับที่ 5 จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไร
1 : X : Array[ 5 , 16] of Integer ;
2 : X[ 5 ] := 16 ;
3 : X[ 16 ] := 5 ;
4 : 16 = X[ 5 ] ;
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 398 : จากโจทย์ต่อไปนี้ B := A[ i,j,k ] ; จงบอกมิติ( Dimension )ของตัวแปร A
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 399 : จากการประกาศ Array ต่อไปนี้ A : Array[’A’..’F’,’5’..’7’] of Real ; Array A มีเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเลขจำนวนจริงสูงสุดเท่าใด
1 : 1จำนวน
2 : 9จำนวน
3 : 18จำนวน
4 : 20จำนวน
คำตอบที่ถูกต้อง : 3