วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : การทำงานแบบวงวน

ข้อที่ 292 : จงเขียนผลตอบสนองของโปรแกรมดังต่อไปนี้
#include
int main(void)  {
function(5);
}
void function(int i)  {
printf("%d ", i);
if(i==0) return;
else function(i-1);
}
1 : 0 1 2 3 4 5
2 : 5 4 3 2 1
3 : 1 2 3 4 5
4 : 5 4 3 2 1 0
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 293 : จาก Flow chart ที่กำหนด จงหาค่า val , n และวนรอบกี่ครั้ง หลังจากจบโปรแกรม ให้ค่า y=0 ,x = 1 , k=2 ,b=9
1 : val =32 ,n=9 ;วน 4รอบ
2 : val=28 ,n=11 ;วน 5รอบ
3 : val =28 ,n=9 ;วน 4รอบ
4 : val=22 ,n=9 ;วน 4รอบ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 294 : ถ้า A = 4 และ B = 2เมื่อออกจากวงรอบ(loop) ผลลัพธ์จะเป็นอะไร
1 : B = 8
2 : B= 16
3 : B=32
4 : B=64
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 295 : ถ้า A = 1 และ B = 2เมื่อออกจากวงรอบ(loop) ผลลัพธ์จะเป็นอะไร
1 : B = 0
2 : B=2
3 : B=4
4 : B=6
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 296 : ถ้า A = 5 และ B = 1เมื่อออกจากวงรอบ(loop) ผลลัพธ์จะเป็นอะไร
1 : B=7
2 : B=9
3 : B=11
4 : B=13
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 297 : ถ้า A = 1 และ B = 2เมื่อออกจากวงรอบ(loop) ผลลัพธ์จะเป็นอะไร
1 : B=0
2 : B=2
3 : B=4
4 : B=8
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 298 : ความแตกต่างระหว่างการทำงานของคำสั่ง While และ Do-While คืออะไร
1 : คำสั่ง While ทำคำสั่งก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข ส่วนคำสั่ง Do-While ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นจริงจึงทำคำสั่งที่ต้องการ
2 : คำสั่ง While ทำคำสั่งก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข ส่วนคำสั่ง Do-While ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นเท็จจึงทำคำสั่งที่ต้องการ
3 : คำสั่ง While ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นจริงจึงทำคำสั่งที่ต้องการ ส่วนคำสั่ง Do-While ทำคำสั่งก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข
4 : คำสั่ง While ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นเท็จจึงทำคำสั่งที่ต้องการ ส่วนคำสั่ง Do-While ทำคำสั่งก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข
5 : ทั้งสองคำสั่งทำงานเป็นวงวนเหมือนกันไม่แตกต่างกัน
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 299 : จากคำสั่งต่อไปนี้ ค่า n[3][3] มีค่าเท่ากับเท่าใด
for (i=0; i<3; i++) {
for (j=0; j<3; j++) {
n[j][i] = i;
}
}
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 300 : ให้หาค่า y สุดท้ายที่ได้จาก algorithm ต่อไปนี้
---------------------------------------------------
x = 5
y = 1
while (x > 0) {
x = x - 1
y = y * x
print(y)
}
1 : 0
2 : 4
3 : 10
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 301 : จาก algorithm ด้านล่าง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
-----------------------------------------------------------------------------
i=1 และ j=0
for (i = 1; i <= 4; i = i+1) {
if ((i - 1) / 2 == 0){
print(i)
j = i+1;
}
}
1 : โปรแกรมนี้พิมพ์ค่า i ทั้งหมด 5 ครั้ง
2 : ค่า i ค่าสุดท้ายคือ 4
3 : ค่า j สุดท้าย คือ 2
4 : ค่า j สุดท้าย คือ 6
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 302 : จาก algorithm ด้านล่า่ง โปรแกรมจะทำงานวน loop ทั้งหมดกี่รอบ
--------------------------------------------------------------------------
กำหนด x=0, y = 1, z = 5
while(x < 6) {
y = z + x
if (y < 11) {
x = y + x
}
}
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 5
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 303 : ข้อใดต่อไปนี้ได้ค่าตัวแปร sum เท่ากับโปรแกรมต่อไปนี้
sum = 0;
for(i=1; i<=100; i++)
  {
 sum = sum +i;
  }
1 : sum = 0;
j = 0;
for(i=0; i<100; i++)
{
j = i+1;
sum = sum +j;
}
2 : sum = 0;
j = 0;
for(i=1;i<100;i++)
{
j = i+1;
sum = sum +j;
}
3 : sum = 0;
for(i=1;i<100;i++)
{
sum = sum +i;
}
4 : sum = 0;
for(i=0;i<=99;i++)
{
sum = sum +i;
}
5 : sum = 0;
for(i=0;i<100;i++)
{
sum = sum +i;
}
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 304 : โปรแกรมที่ให้มีการทำงานวนรอบทั้งหมดกี่รอบ และแต่ละรอบ a มีค่าเท่ากับเท่าไร
int a=10;
while (a >= 1)
{
a = a - 2;
}
1 : 10 รอบ แต่ละรอบ a มีค่าเท่ากับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10
2 : 10 รอบ แต่ละรอบ a มีค่าเท่ากับ 10,9,8,7,6,5,4,3,2 และ 1
3 : 5 รอบ แต่ละรอบ a มีค่าเท่ากับ 9,7,5,3 และ 1
4 : 5 รอบ แต่ละรอบ a มีค่าเท่ากับ 10,8,6,4 และ 2
5 : 5 รอบ แต่ละรอบ a มีค่าเท่ากับ 2,4,6,8 และ 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 305 : กำหนดให้
int i;
for (i = 1;i < 10; i++){
if ( i > 7 ) continue;
if ( i == 5 ) break;
printf(”KORAT”);
}
สตริง KORAT จะถูกพิมพ์ทั้งหมดกี่ครั้ง?
1 : 10
2 : 6
3 : 4
4 : 5
5 : 7
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 306 : ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า Inifinite Loop มากที่สุด
1 : ผิดเงื่อนไขโปรแกรมจะไม่ทำงานภายในลูป
2 : ทำงานวนซ้ำตามที่กำหนดค่าตัวแปรในโปรแกรม
3 : ทำงานวนซ้ำตามที่กำหนดในโปรแกรมโดยมีจุดสิ้นสุด
4 : ทำงานวนซ้ำตามที่กำหนดในโปรแกรมโดยไม่มีจุดสิ้นสุด
5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 307 : i = 0;
for (j = -2; j < 3; j++) {
i = j + i++;
} ค่า i จะมีค่าเท่าไร
1 : 2
2 : 4
3 : 6
4 : -6
5 : -4
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 308 : j = k = 0;
do {
j += k;
k += 2;
} while (k < 20);
อยากทราบว่าค่า j มีค่าเท่าไร
1 : 50
2 : 60
3 : 70
4 : 80
5 : 90
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 309 : Recursive Function มีความหมายว่าอย่างไร
1 : คือฟังก์ชันที่ทำงานแบบไม่รู้จบ
2 : คือฟังก์ชันที่มีการเรียกจากภายในฟังก์ชันเอง
3 : คือฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขจึงจะออกจากโปรแกรมได้
4 : คือฟังก์ชันสำหรับทำงานในโปรแกรมระบบเท่านั้น
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 310 : Nested Loops มีความหมายอย่างไร
1 : คือ Loop ทีโปรแกรมวนไม่รู้จบ
2 : คือ Loop ที่มีคำสั่งประเภทเดียวกันซ้อนอยู่
3 : คือ Loop ที่มีคำสั่งวนซ้อนกันมากกว่า 1 Loop
4 : คือ Loop เฉพาะที่มีเงื่อนไขสำหรับออกจากโปรแกรม
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 311 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้น
x = 1
ทำซ้ำ
x = x + 1
จนกระทั่ง x > 5
จบ

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ แล้วทำให้ข้อใดเป็นจริง
1 : x มีค่า 1
2 : x มีค่า 5
3 : x มีค่า 6
4 : x มีค่า 7
5 : x มีค่า 8
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 312 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้นโปรแกรม
รับค่า x และ y
ทำซ้ำ
ถ้า x > y แล้ว
{ แสดงค่า x ; x = x – 1 ; }
จนกระทั่ง x = y
จบโปรแกรม

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ โดยผู้ใช้ใส่ค่า 5 และ 1 แล้วจะมีการแสดงค่าอะไร
1 : 5
2 : 5 1
3 : 5 4 3 2
4 : 5 4 3 2 1
5 : 5 4 3 2 1 0
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 313 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

BEGIN
sum = 0 ;
FOR count = 1 to n
{ sum = sum + 1 ; write(sum) ; }
END

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ แล้วจะมีการแสดงค่าอะไร
1 : 0 1 2 3 4 ไปจนถึง n
2 : 1 2 3 4 ไปจนถึง n
3 : 0 1 3 4 7 ไปจนถึง n + (n + 1)
4 : 1 3 4 7 ไปจนถึง n + (n + 1)
5 : 1 3 5 7 ไปจนถึง n
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 314 : ในการประมวลผลการทำงานของฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทราบคือข้อใด
1 : จุดเริ่มต้นของการทำงาน
2 : จุดสิ้นสุดการทำงาน
3 : ค่าเริ่มต้นของการทำงาน
4 : นิพจน์ทั่วไปที่ไม่เรียกซ้ำ
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 315 : ในการหาค่าของ n ตัวแรกที่ทำให้ผลบวกของอนุกรม 1 + 2 +3 +..+ n > 15 เป็นจริง ถ้าตรวจสอบเงื่อนไข ผลบวก > 15 ในการออกจากวงวนหลังจากที่ทำการบวกสะสมค่าของพจน์ โปรแกรมนี้จะวนอยู่ในวงวนกี่เที่ยว
1 : 5 เที่ยว
2 : 6 เที่ยว
3 : 7 เที่ยว
4 : 8 เที่ยว
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 316 : จาก psuedocode:
a=0;
while a<20
show a on a screen;
a=a+1
a=0; end ผลลัพธ์ค่า a หลังจาก run เสร็จแล้วคือ
1 : 0
2 : 20
3 : 19
4 : ไมมีคำตอบที่ถูกเนื่องจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์
5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกเนื่องจากโปรแกรมทำงานไม่หยุด
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 317 : พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้
S = 0
X = 0
WHILE X < N
BEGIN
S = S + 2
X = X + 1
END
STOP

ถ้า N = 10 เมื่อโปรแกรมวิ่งจนจบ S มีค่าเท่าไร
1 : 10
2 : 12
3 : 20
4 : 22
5 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 318 : ต้องการ บวก 1 ถึง N คำตอบเป็น S โปรแกรมต่อไปนี้ บรรทัดไหนผิด

1 S = 0
2 X = 1
3 WHILE X < N
BEGIN
4 S = S + X
5 X = X + 1
END
STOP
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 319 : ให้ N เป็น เลขคู่ มากกว่า 0
ขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่ X กับ Y มีค่าตรงกันพร้อนกันได้หรือไม่ ค่าใด

X = 0
Y = N
WHILE X < N
BEGIN
X = X + 1
Y = Y - 1
END
STOP
1 : ไม่มีวันตรงกัน
2 : 0
3 : N
4 : N/2
5 : N/2 + 1
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 320 : x = 0
for count = 1 to 3
x = x + count

x มีค่าเป็นเท่าไร หลังการทำงานของโปรแกรมนี้
1 : 3
2 : 4
3 : 5
4 : 6
5 : 7
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 321 : value = -1
while (value < 3)
if (value < 0) then (value = value + 1)

value มีค่าเท่าไร หลังการทำงานของโปรแกรมนี้
1 : -1
2 : 0
3 : 2
4 : 4
5 : ไม่มีคำตอบ เนื่องจากโปรแกรมไม่หยุดทำงาน
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 322 : จงหาค่าเงื่อนไขที่เพื่อให้ algorithm ได้ผลลัพธ์ต่อไปนี้
1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------
count = 1
while ( ___________ ) {
Show count
Show " "
count = count + 1
}
1 : count <=9
2 : count !=9
3 : count+1<=8
4 : count+1 < 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 323 : ถ้าต้องการวนรับอายุของผู้ใช้จนกว่าจะใส่ค่าที่มากกว่าศูนย์ น่าจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนหรือหลังจากรับค่าอายุเก็บไว้ในตัวแปร
1 : ก่อน
2 : หลัง
3 : กลาง
4 : ก่อนหรือกลาง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 324 : คำสั่งเทียมต่อไปนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์ในข้อใด Set A = 1 Set R = 0.2 FOR I = 1 to N do A = A*(1+R)
1 : A = (1+R)^N
2 : A = A*(1+R)
3 : A = (1+R)*N
4 : A = (1+R)(1+R)
5 : A = A*(1+R)*N
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 325 : ชุดคำสั่งเทียม DO X = X + 1; WHILE (X < 10); เทียบเท่ากับคำสั่งในข้อใด
1 : FOR N=1 TO 10 X=X+1; END FOR
2 : WHILE (X<10) DO X=X+1; END WHILE
3 : LOOP X=X+1; IF (X>=10) EXIT; END LOOP
4 : REPEAT X=X+1; UNTIL (X<10);
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 326 :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 327 :
1 : หาผลรวม
2 : หาค่าเฉลี่ย
3 : หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4 : หาค่ามัธยฐาน
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 328 : กำหนดให้ == คือ operator ในการตรวจสอบความเท่ากันของข้อมูล
1 : หาค่ามากสุด
2 : นับจำนวนตัวที่มาก
3 : หาว่ามีค่าใน data ที่มีค่าเท่ากับ x หรือไม่
4 : นับจำนวนตัวใน data ที่มีค่าเท่ากับ x
5 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 329 :
1 : 8
2 : 9
3 : 10
4 : 11
5 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 330 : ข้อใดผิดสำหรับส่วนโปรแกรมที่ต้องการวนรับตัวอักษรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะกด q โดยที่มีการประกาศตัวแปรให้ใช้ดังนี้ char check=’w’;
1 : while(check!=”q”) { printf(“Enter one char : ”); check=getch( ); }
2 : while(check!=113) { printf(“Enter one char : ”); check=getch( ); }
3 : do { printf(“Enter one char : ”); check=getch( ); } while(check!=‘q’);
4 : for(i=0;check!=‘q’;i++) { check=getche(); }
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 331 : จากส่วนของโปรแกรมดังต่อไปนี้ ผลลัพธ์ i และ j จะเป็นจะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำวนรอบ j =0; for (i =0; i < 10 ; i = i+2) j = j+5;
1 : i = 10 j = 50
2 : i = 10 j = 25
3 : i = 12 j = 50
4 : i = 12 j = 25
5 : ไม่มีข้อถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 332 : จากส่วนของโปรแกรมดังต่อไปนี้ ผลลัพธ์ i และ j จะเป็นจะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำวนรอบ j =2; for (i =0; i < 10 ; i = i+2) j = j*2;
1 : i = 10 j =32
2 : i = 10 j = 64
3 : i = 12 j = 32
4 : i = 12 j =64
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 333 : จากส่วนของโปรแกรมดังต่อไปนี้ ผลลัพธ์ i และ j จะเป็นจะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำวนรอบ j =0; for (i =1; i < 10 ; i = i*2) j = j+2;
1 : i = 10 j = 10
2 : i = 10 j = 8
3 : i = 16 j = 10
4 : i = 16 j = 8
5 : i = 16 j = 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 334 : จากส่วนของโปรแกรมดังต่อไปนี้ ผลลัพธ์ i และ j จะเป็นจะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำวนรอบ j =1; for (i =1; i < 10 ; i = i*2) j = j*2;
1 : i = 8 j = 8
2 : i = 16 j = 8
3 : i = 16 j = 32
4 : i = 8 j = 16
5 : i = 16 j = 16
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 335 :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 336 : จากส่วนของโปรแกรมดังต่อไปนี้ ผลลัพธ์ i และ j จะเป็นจะมีค่าเท่าใดเมื่อสิ้นสุดการทำวนรอบ j =0; for (i =1; i < 10 ; i = i*3) j = j+2;
1 : i = 12 j = 8
2 : i = 27 j = 8
3 : i = 12 j =6
4 : i =27 j =6
5 : i =27 j=10
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 337 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดการทำงานในวงวน (loop) กี่ครั้ง j = 10; do { j = j-1; } while (j >0);
1 : 7
2 : 8
3 : 9
4 : 10
5 : 11
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 338 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดการทำงานในวงวน (loop) กี่ครั้ง j =10; do { j = j-2; } while (j >0);
1 : 3
2 : 5
3 : 7
4 : 9
5 : 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 339 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดการทำงานในวงวน (loop) กี่ครั้ง j = 10; do { j = j/2; } while (j >0);
1 : 4
2 : 5
3 : 6
4 : 7
5 : 8
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 340 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดการทำงานในวงวน (loop) กี่ครั้ง j = 10; while (j >=0) { j = j -1; }
1 : 8
2 : 9
3 : 10
4 : 11
5 : 12
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 341 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดการทำงานในวงวน (loop) กี่ครั้ง j = 10; while (j >=0) { j = j -2; }
1 : 4
2 : 5
3 : 6
4 : 7
5 : 8
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 342 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดการทำงานในวงวน (loop) กี่ครั้ง j = 10; while (j >=0) { j = j - 3 ; }
1 : 3
2 : 4
3 : 5
4 : 6
5 : 7
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 343 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะเกิดแสดงข้อความ "Test" กี่ครั้ง for (i =0 ; i < 10 ; i++) { printf ("Test\n"); }
1 : 9
2 : 10
3 : 11
4 : 12
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 344 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะแสดงข้อความ "Test" กี่ครั้ง for (i =0 ;i<= 10 ; i++) { printf ("Test\n"); }
1 : 9
2 : 10
3 : 11
4 : 12
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 345 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะแสดงข้อความ "Test" กี่ครั้ง for (i = 1 ;i< 10 ; i++) { printf ("Test\n"); }
1 : 8
2 : 9
3 : 10
4 : 11
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 346 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะแสดงข้อความ "Test" กี่ครั้ง for (i =1 ;i<= 10 ; i++) { printf ("Test\n"); }
1 : 8
2 : 9
3 : 10
4 : 11
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 347 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะแสดงข้อความ "Test" กี่ครั้ง for (i =0 ;i< 10 ; i=i+2) { printf ("Test\n"); }
1 : 4
2 : 5
3 : 6
4 : 7
5 : 8
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 348 : จากส่วนของโปรแกรม ดังต่อไปนี้ จะแสดงข้อความ "Test" กี่ครั้ง for (i =1 ;i< 10 ; i=i*2) { printf ("Test\n"); }
1 : 2
2 : 3
3 : 4
4 : 5
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 349 :
1 : a = 4 b = 8
2 : a = 4 b = 7
3 : a =5 b= 8
4 : a =5 b= 7
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 350 :
1 : a = 5 b =6
2 : a = 5 b =7
3 : a = 4 b = 6
4 : a = 4 b =7
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 351 : ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการคูณ matrix ขนาด m x n จำนวน 2 matrix จะต้องใช้การวนลูปกี่ชั้นในการแก้ปัญหานี้
1 : 4 ชั้น
2 : 2 ชั้น
3 : 1 ชั้น
4 : 3 ชั้น
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 352 : ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการหาค่าน้อยที่สุดของเลขจำนวนเต็ม ถ้ามีเลขจำนวนเต็มอยู่ 10 ตัว จะต้องมีการวนลูปลึกกี่ชั้น และเกิดการเปรียบเทียบขึ้นกี่ครั้ง
1 : 1 ชั้น และเกิดการเปรียบเทียบ 10 ครั้ง
2 : 1 ชั้น และเกิดการเปรียบเทียบ 9 ครั้ง
3 : 2 ชั้น และเกิดการเปรียบเทียบ 36 ครั้ง
4 : 2 ชั้น และเกิดการเปรียบเทียบ 45 ครั้ง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 353 : ถ้า ส่วน for(x = 2; x <20; x+=3) อยู่ในโปรแกรมที่แสดงค่า x ทุกค่าจนจบโปรแกรม ค่าของ x ในข้อใดไม่ถูกต้อง
1 : 8
2 : 14
3 : 17
4 : 18
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 354 : สัญลักษณ์ดังรูป หมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด
1 : การรับหรือแสดงผลโดยไม่ระบุอุปกรณ์
2 : การแสดงผลทางจอภาพ
3 : การแสดงผลข้อมูลเป็นเอกสาร เช่นแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
4 : จุดเริ่มต้น หรือจุดสุดท้ายของกิจกรรม
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 355 : โปรแกรมที่แสดง x = 2; while(x<=100) x++; ให้ผลลัพธ์อย่างไร
1 : โปรแกรมแสดง 1-100
2 : โปรแกรมแสดงเลขคู่ตั้งแต่ 2-100
3 : โปรแกรมแสดงเลขตั้งแต่ 2-100
4 : โปรแกรมแสดงเลขคี่ตั้งแต่ 2-100
คำตอบที่ถูกต้อง : 3