วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : การทำงานแบบเลือก

ข้อที่ 253 : จงหาผลลัพธ์จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เริ่มการทำงาน
ให้ตัวแปร x , y เป็น integer
ขั้นที่ 2 ให้ตัวแปร x =20 ; y =25 ;
ขั้นที่ 3 ให้ตัวแปร x = x + 10 ; y =25 ;
ขั้นที่ 4 ให้ตัวแปร x น้อยกว่า y ให้ ตัวแปร = x + 20
มิฉะนั้นแล้ว ให้ตัวแปร x = x- 5 ;
ขั้นที่ 5 พิมพ์ค่าตัวแปร x และตัวแปร y
ขั้นที่ 6 จบการทำงาน
1 : x= 30 ; y = 25:
2 : x= 40 ; y = 25:
3 : x= 50 ; y = 25:
4 : x= 25 ; y = 25:
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 254 : จงหาผลลัพธ์จากขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 เริ่มการทำงาน
ให้ตัวแปร x , y เป็น integer
ขั้นที่ 2 ให้ตัวแปร x = 10 ; y =40 ;
ขั้นที่ 3 ให้ตัวแปร x = x + 2 ; y = y - 5 ;
ขั้นที่ 4 ให้ตัวแปร x = x + 2 ; y = y - 5 ;
ขั้นที่ 5 ให้ตัวแปร x = x + 2 ; y = y - 5 ;
ขั้นที่ 6 พิมพ์ค่า x,y จบ
1 : ( x = 16 ; y = 25 ;)
2 : ( x = 14 ; y = 30 ;)
3 : ( x = 12 ; y = 35 ;)
4 : ( x = 10 ; y = 40 ;)
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 255 : ถ้า A = 20 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์อะไร
1 : B=0
2 : B=10
3 : B=20
4 : B=30
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 256 : ถ้า A = 5 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์อะไร
1 : B=0
2 : B=10
3 : B=20
4 : B=30
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 257 : ถ้า A = 8 เงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์อะไร
1 : B=0
2 : B=10
3 : B=20
4 : B=30
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 258 : จาก Flow chart ที่กำหนด ถ้าหลังจาก RUN โปรแกรม แล้วค่า y =15+0.2x ถามว่าค่า x มีโอกาส เป็นเท่าไร
1 : x อาจจะเป็น 84 หรือ 83 หรือ 79 หรือ 75
2 : x อาจจะเป็น 87 หรือ 82 หรือ 77 หรือ 76
3 : x อาจจะเป็น 85 หรือ 80 หรือ 77 หรือ 76
4 : x อาจจะเป็น 84 หรือ 83 หรือ 78 หรือ 75
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 259 : จาก Flow chart ที่กำหนด จงหาค่า y
เมื่อ ครั้งที่ 1 ให้ x= 79 , ครั้งที่ 2 ให้ x= 15 ;
1 : 30.8 , 32.5
2 : 17.9, 32.5
3 : 17.9, 30.8
4 : 30.8, 17.9
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 260 : ผังงานต่อไปนี้เป็นผังงานของข้อใด
1 : if....then....else
2 : if .. then
3 : for loop
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 261 : ผังงานต่อไปนี้เป็นผังงานของข้อใด
1 : if....then....else
2 : while do ......
3 : if.. then
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 262 : ผังงานต่อไปนี้เป็นผังงานของข้อใด
1 : if....then....else
2 : while do ......
3 : do.... while
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 263 : จากคำสั่งต่อไปนี้เมื่อทำงานจนจบ X มีค่าเท่าไร เมื่อ a = 100
if (a >= 1000)
X = 1;
else if (a < 10)
X=2;
else if (a > 100)
X = 3;
else
X = 4;
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 264 : แสดงค่าในตัวแปร x ที่เกิดจากผลการทำงานของโปรแกรมนี้
int x=50;
if (x > 50)
x=x+10;
else if (x < 30)
x=x+20;
else x=x+30;
x=x+10;
1 : 90
2 : 80
3 : 70
4 : 60
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 265 : จาก algorithm ต่อไปนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำงาน x,y,z จะมีค่าเป็นเท่าใด เครื่องหมาย ! คือ not operator
-----------------------------------------------------------------------------
1: int x=6, y = 1, z = 2;
2: if (!x) {
3: x = y + 1;
4: z = x - y;
5: } else
6: y = x - z;
1 : x=6, y=1, z=2
2 : x=6, y=4, z=2
3 : x=2, y=1, z=1
4 : x=2, y=4, z=1
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 266 : จากโปรแกรมที่ให้ ถ้ากำหนดค่าให้อาเรย์ x ดังนี้ 0, 4, 10, 1,3
โดยเริ่มตั้งแต่ index 0 ถึง 4 เมื่อโปรแกรมทำงานจบแล้ว ans มีค่าเท่ากับเท่าใด
กรณีภาษา C ans = x[0];
for (i=1; i<=4; i++)
{
if (ans ans = x[i];
} หรือ ในภาษา pascal ans := x[0];
for i:=1 to 4 do
begin
if (ans ans := x[i];
end
1 : 0
2 : 4
3 : 10
4 : 1
5 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 267 : โปรแกรมต่อไปนี้ถ้าต้องการให้ ans = 0 ต้องป้อนค่า num เป็นเท่าไร
if( ((num*4-15) < num) || ((num*4-15)>num))
ans = 1;
else
ans = 0;
หมายเหตุ || คือ OR operator ใน pascal
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 268 : ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกันกับ a += (n1 >= n2) ? n1 : n2;
1 : if (n1 < n2) a += n2; else a += n1;
2 : if (n1 >= n2) a = n1; else a = n2;
3 : if (n2 < n1) a = a + n2; else a = a + n1;
4 : if (n2 > n1) a = n2; else a = n1;
5 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 269 : จากการใช้ if (a <= b) c = a; else c = b; ข้อใดกล่าวถูก?
1 : c จะมีค่าเท่ากับ a ก็ต่อเมื่อค่าของ a มากกว่าค่าของ b
2 : c จะมีค่าเท่ากับ b ก็ต่อเมื่อค่าของ a เท่ากับค่าของ b
3 : ค่าของ c จะไม่มากกว่าค่าของ b เสมอ
4 : ค่าของ c จะมากกว่าค่าของ a ก็ต่อเมื่อค่าของ a มากกว่า b
5 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 270 : ในการใช้ if statement เพื่อเช็คดูว่าค่าของ n เป็นเลขคี่ ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 – 30
หรือไม่นั้น เราต้องใช้คำสั่งอย่างไร? หมายเหตุ == คือเปรียบเทียบเท่ากับ
!= ไม่เท่ากับ
|| OR
&& AND
/ div
% mod

1 : if (((n % 2) == 1) || ((n >= 10) && (n <= 30)))
2 : if (((n / 2) == 1) && ((n >= 10) && (n <= 30)))
3 : if (((n % 2) != 0) && ((n >= 10) && (n <= 30)))
4 : if (((n % 2) == 0) || ((n >= 10) && (n <= 30)))
5 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 271 : กำหนดตัวแปร n เป็น integer
ถ้าต้องการเช็คว่าตัวแปร n เก็บเลขที่ลงท้ายด้วย 3
(เช่น 3, 13, 23, 33, ...) เราต้องใช้คำสั่ง if อย่างไร?
หมายเหตุ % คือ mod , / คือ div , == เปรียบเทียบเท่ากับ
1 : if((n % 3) == 0)
2 : if((n / 3) == 0)
3 : if((n % 10) == 3)
4 : if((n / 10) == 3)
5 : มีคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 ข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 272 : กำหนด constant ชื่อ MAXNUM มีค่า 20 ตัวแปร integer number มีค่า 30; if (number > MAXNUM) number = MAXNUM; PRINT_TO_SCREEN(number); จากโปรแกรมด้านบน number ที่ได้จะมีค่าอย่างไร
1 : number = 0
2 : number = 20
3 : number = 30
4 : number = 40
5 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 273 : แสดงผลการทำงานของคำสั่งต่อไปนี้ โดยกำหนดการป้อนค่า
1. N= 5
2. N= 2

IF (N < 5) THEN
IF (N == 4) THEN PRINT "Hello."
ELSE IF (N == 3) THEN PRINT "Goodbye."

PRINT "Siam"
1 : 1. Siam 2. Goodbye
2 : 1. Hello 2. Goodbye
3 : 1. Siam 2. Siam
4 : 1. Hello 2. Goodbye
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 274 : ให้เครื่องหมาย && คือ and operator
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : ผิดทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 275 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้น
รับค่า x และ y
ถ้า x > y และ y > 0 ให้นำ 0 ใส่ลงไปใน y
จบ

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ โดยผู้ใช้ใส่ค่า 5 และ 3 แล้วทำให้ข้อใดเป็นจริง
1 : x มีค่า 3
2 : y มีค่า 3
3 : y มีค่า 5
4 : y มีค่า 0
5 : y มีค่า -1
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 276 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้น
รับค่า x และ y และ z
ถ้า x > y แล้ว z = 0
มิฉะนั้น z = 1
จบ

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ แล้วทำให้ข้อใดเป็นจริง
1 : z มีค่า 0 หรือ 1 เท่านั้น
2 : z มีค่า 0 เมื่อ x = y
3 : z มีค่า 0
4 : z มีค่า 1
5 : z มีค่า 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 277 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้น
รับค่า x และ y และ z
ถ้า (x + y) > z แล้ว z = x + y
มิฉะนั้น ถ้า z = 0 แล้ว z = y – x
จบ

ถ้าคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ โดยผู้ใช้ใส่ค่า 1 และ 2 และ 4 แล้วทำให้ข้อใดเป็นจริง
1 : z มีค่า 1
2 : z มีค่า 2
3 : z มีค่า 3
4 : z มีค่า 4
5 : z มีค่า 5
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 278 : ข้อใดสมมูลกับประโยค if (x <= 80 and x > 49)
1 : if (x = 80 and x > 49)
2 : if (49 < x <= 80)
3 : if (x < 80 or x > 50)
4 : if (not (x > 80 or x < 50))
5 : if (not (x > 80 and x < 50))
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 279 : ผลลัพธ์ของนิพจน์ในข้อใดที่แตกต่างจากผลลัพธ์ของนิพจน์ (5+4) / 3 < 3
1 : not (50 >= 14)
2 : 3 + 8 >= 15 or 5 <= 3
3 : 3 - 4 <= 10 and 3 > 3
4 : 14 / 7 < 1 or not (9 < 4)
5 : not (100 > 80 and 10 < 50)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 280 : if (วันนี้ฝนตก หรือ เป็นวันหยุด) then ฉันจะไปออกกำลังกาย
else ฉันจะไปซื้อของ
สมมุติว่า "วันนี้เป็นวันทำงาน แต่ว่าฝนตก"
ข้อใดคือผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
1 : ฉันจะไปออกกำลังกาย
2 : ฉันจะไปซื้อของ
3 : ฉันจะไปออกกำลังกาย และ ฉันจะไปซื้อของ
4 : ฉันจะไปออกกำลังกาย แต่ ฉันจะไม่ไปซื้อของ
5 : ฉันจะไม่ไปออกกำลังกาย และ ฉันจะไปซื้อของ
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 281 : A B เป็น เงื่อนไข X เป็น ตัวแปร

X = 0
IF A THEN
BEGIN
IF B THEN X = 1 ELSE X = 2
END
ELSE X = 3
STOP
ถ้า A จริง B เท็จ เมื่อโปรแกรมหยุด X มีค่าเท่าไร
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : ไม่ทราบค่า
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 282 : A B เป็น เงื่อนไข X เป็น ตัวแปร

X = 0
IF A THEN
BEGIN
IF B THEN X = 1 ELSE X = 2
END
ELSE X = 3
STOP
ถ้า A เท็จ B จริง เมื่อโปรแกรมหยุด X มีค่าเท่าไร
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : ไม่ทราบค่า
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 283 : num = -1
if (num < 0) then (num = num + 1)

num มีค่าเท่าไร หลังการทำงานของโปรแกรมนี้
1 : -1
2 : 0
3 : 1
4 : 2
5 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 284 : answer = 10
if (a > 10) then answer = answer * 2
if (a < 5) then answer = answer - 1
else if (a > 7) then answer = answer + 1

เมื่อมีการกำหนดค่าให้ตัวแปร a ข้อความใดเป็นจริง
1 : ถ้า a = 3 จะได้ค่า answer = 9
และถ้า a = 8 จะได้ค่า answer = 11
2 : ถ้า a = 3 จะได้ค่า answer = 11
และเมื่อ a = 7 จะได้ค่า answer = 10
3 : เมื่อ a = 7 จะได้ค่า answer = 20
เมื่อ a = 8 จะได้ค่า answer = 10
4 : เมื่อ a = 1 จะได้ค่า answer = 9
เมื่อ a = 7 จะได้ค่า answer = 20
5 : answer = 10 ไม่ว่า a จะมีค่าเป็นเท่าไรก็ตาม
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 285 : ข้อ 3 ดูโจทย์จากรูปภาพประกอบคำถาม
1 : -9
2 : 9
3 : 21
4 : -21
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 286 : ข้อ 1 จงบอกว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ประเภท standard output
1 : printer
2 : monitor
3 : diskette
4 : Key board
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 287 : ข้อ 3 ดูโจทย์จากรูปภาพประกอบคำถาม
1 : -9
2 : 9
3 : 21
4 : -21
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 288 : ข้อ 4 ดูโจทย์จากรูปภาพประกอบคำถาม
1 : -9
2 : 9
3 : 21
4 : -21
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 289 : ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าเสื้อรวมเมื่อราคาเสื้อเป็นดังนี้
น้อยกว่า 10 ตัวราคาตัวละ 250 บาท
น้อยกว่า 20 ตัวราคาตัวละ 230 บาท
น้อยกว่า 30 ตัวราคาตัวละ 200 บาท
น้อยกว่า 50 ตัวราคาตัวละ 150 บาท
ควรเลือกใช้คำสั่งใดต่อไปนี้
1 : if....then
2 : if....then.....else
3 : if...then...else if... (หรือ nested if)
4 : for
5 : while
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 290 : ให้ V เป็นตัวแปรชนิดจำนวนจริงมีค่า 2.5
if V > 2.0 then
begin
M := 3.0 * V;
end
else
begin
M := 0.0;
end;
V :=M;
หลังจากคำสั่งข้างต้นถูกกระทำแล้ว ค่า V เป็นเท่าไร หมายเหตุ begin...end ก็คือ {..} และ := ก็คือ = ในภาษา C
1 : 0.0
2 : 2.5
3 : 7.5
4 : 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 291 : จาก flowchart ข้างล่างนี้ การทำงานจะมาถึงกล่อง J   ได้อย่างไร
1 : A, B, C, และ H ต้องเป็นจริง
2 : A และ H เป็นจริง B เป็นเท็จ
3 : A และ B เป็นเท็จ ส่วน H เป็นจริง
4 : A, H และ C เป็นเท็จ
5 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2