วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : การทำงานแบบลำดับ

ข้อที่ 225 : ถ้าให้ x = 5; y = 7; z = 12;
และ k = (x + y) * z + y;
จงหาค่าของ k
1 : 74
2 : 128
3 : 151
4 : 96
5 : 47
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 226 : สมการ z เท่ากับ x กำลังสอง บวก y กำลังสอง เขียนเป็นนิพจน์ในภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
1 : z = x2 + y2;
2 : z = x * x + y * y;
3 : z = x * 2 + y * 2;
4 : z = x ** 2 + y ** 2;
5 : z = xx + yy;
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 227 : ถ้ากำหนดให้ Relative Precedence ของ Operators เป็นไปตามลำดับดังนี้ 1) ++ -- 2) * / % 3) + - จากลำดับ Operator Precedence ด้านบน จงjหาค่าตัวแปรดังต่อไปนี้ x = 4 + 5 * 3;
1 : x= 27
2 : x = 19
3 : x= 17
4 : ไม่สามารถระบุค่าได้
5 : ถูกทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 228 : กำหนดให้โปรแกรมมีชุดคำสั่งคือ
i = 0
i = i + 1
j = 1
j = i + j
เมื่อคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบ ผลลัพธ์จากการทำงานคือข้อใด
1 : i มีค่า 0
2 : j มีค่า 0
3 : j มีค่า 1
4 : j มีค่า 2
5 : j มีค่า 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 229 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้น
รับค่า x และ y
นำค่า x + y ใส่ลงใน a
นำค่า x – y ใส่ลงใน b
แสดงค่าผลคูณของ a กับ b
จบ

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้ โดยผู้ใช้ใส่ค่า 8 และ 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อใด
1 : 8
2 : 16
3 : 28
4 : 60
5 : 66
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 230 : กำหนดให้โปรแกรมมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

เริ่มต้น
รับค่า x, y และ z
นำค่าที่มากที่สุดของ x, y, z ไปใส่ไว้ใน a
นำค่าที่น้อยที่สุดของ x, y, z ไปใส่ไว้ใน c
นำค่าเฉลี่ยของ x, y, z ไปใส่ไว้ใน b
จบ

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมนี้จนจบแล้วข้อใดเป็นจริง
1 : a < b < c
2 : a > b > c
3 : a <= b <= c
4 : a >= b >= c
5 : a >= b <= c
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 231 : ข้อใดได้ผลลัพธ์บนหน้าจอเหมือนกับคำสั่งต่อไปนี้ int a = 50; PRINTtoSCREEN(a+200);
1 : int a = 350; PRINTtoSCREEN(a); a = a - 100;
2 : PRINTtoSCREEN(a); int a = 50; a = a * 5;
3 : PRINTtoSCREEN(a); a = a - 100; int a = 350;
4 : a = a * 5; int a = 50; PRINTtoSCREEN(a);
5 : int a = 50; a = a * 5; PRINTtoSCREEN(a);
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 232 : ถ้า x, y และ z มีค่าเป็น 18, 12 และ 4 ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าถูกต้อง เมื่อมีการทำงานเป็นดังโปรแกรม x = x – y; y = y – x; z = x * y / z;
1 : x = 9;
2 : y = 12;
3 : z = 18;
4 : x = 2/3 ของ z;
5 : y = 1/3 ของ z;
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 233 : เมื่อ x, y และ z มีค่าเป็น 100, 13 และ 91 ตามลำดับ และมีการทำงานดังโปรแกรม
1: z = z / y;
2: y = y + z;
3: x = x * z / y;
ข้อใดถูกต้อง
1 : x มีค่าเท่ากับ 25
2 : z มีค่าเท่ากับ 8
3 : y มีค่าเท่ากับ 21
4 : ถ้าต้องการให้ x มีค่าเท่ากับ 12 จะต้องเปลี่ยนคำสั่งในบรรทัดที่ 3 เป็น (x+z)/y
5 : ถ้าต้องการให้ x มีค่าเท่ากับ 25 จะต้องเพิ่มคำสั่ง z = z-2;ก่อนหน้าบรรทัดที่ 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 234 : ค่า X จากโปรแกรมนี้คืออะไร
X = 3
Y = X + 1
X = Y + 2
END
1 : 6
2 : 5
3 : 7
4 : 4
5 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 235 : ค่า X จากโปรแกรมนี้คืออะไร
X = X + 2
X = 0
X = X + 1
END
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
5 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 236 : ค่า X จากโปรแกรมนี้คืออะไร
Y = 11
X = Y
Y = Y + 3
END
1 : 0
2 : 3
3 : 11
4 : 14
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 237 : จากโปรแกรมภาษา C จงหาค่าของตัวแปร Newcount และ Count เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน
--------------------------------------------------

int Newcount=0, Count=1;
Newcount = Count++;
Count = 3+Newcount++;
1 : 2,4
2 : 2,5
3 : 3,4
4 : 3,5
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 238 : จากโปรแกรม ภาษา C ต่อไปนี้ จงหาค่าของตัวแปร Newcount และ Count เมื่อโปรแกรมหยุดทำงาน
------------------------------------------
int Newcount=0, Count=1;
Newcount = Count++;
Count = 3+Newcount++;
Newcount = ++Count;
1 : 4,5
2 : 4,6
3 : 5,5
4 : 5,6
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 239 : x = 10
y = 5
x = y
y = x
หลังจากโปรแกรมทำงานครบทั้งสี่บรรทัด ข้อใดผิด
1 : ตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ 5
2 : x - y จะมีค่าเท่ากับ 5
3 : y จะมีค่าเท่าเดิม
4 : ไม่มีข้อใดผิด
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 240 : ถ้า b = 10 และ c = 5 ผลการทำงานหลังจากบรรทัดที่ 2 แล้ว a จะมีค่าเท่าใด
บรรทัดที่ 1 b = b + c ;
บรรทัดที่ 2 a = b - 5 ;
1 : 5
2 : 20
3 : 25
4 : 15
5 : 10
คำตอบที่ถูกต้อง : 5
ข้อที่ 241 : ถ้า b = 5 และ c = 8 ผลการทำงานหลังจากบรรทัดที่ 3 แล้ว a จะมีค่าเท่าใด
บรรทัดที่ 1 b = b * 2;
บรรทัดที่ 2 c = c + b ;
บรรทัดที่ 3 a = b * c;
1 : 40
2 : 65
3 : 80
4 : 180
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 242 : ถ้า b = 10 และ c = 5 ผลการทำงานหลังจากบรรทัดที่ 4 แล้ว c จะมีค่าเท่าใด
บรรทัดที่ 1 b = b + c;
บรรทัดที่ 2 a = b - 5;
บรรทัดที่ 3 b = a -c;
บรรทัดที่ 4 c = b + a;
1 : -10
2 : 5
3 : 10
4 : 15
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 243 : ลำดับคำสั่งในข้อใดต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เป็นการสลับค่าของตัวแปร x กับ ตัวแปร y
1 : x=y; y=x;
2 : x=x+y; y=x-y; x=y-x;
3 : x=x-y; y=y+x; x=x+y;
4 : x=x+y; y=x-y; x=x-y;
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 244 :
1 : 12
2 : 13
3 : 15
4 : 18
5 : 20
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 245 :
1 : dx2 = x1 - x2 * x1 - x2; dy2 = y1 - y2 * y1 - y2; d = squareRoot( dx2 + dy2 );
2 : dx = x1 - x2; dy = y2 - y1; d = squareRoot( dx*dx, dy*dy );
3 : dx = x2 - x1; dy = y2 - y1; dx2 = dx*dx; dy2 = dy*dy; d = dx2+dy2; d = squareRoot( d );
4 : dx = x1 - x2; dy = y1 - y2; dxy = dx*2 + dy*2; d = squareRoot(dxy);
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 246 :
1 : บรรทัด 04 กับ 05
2 : บรรทัด 05 กับ 06
3 : บรรทัด 06 กับ 07
4 : บรรทัด 07 กับ 08
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 247 : โครงสร้างแบบใดมีลักษณะการทำงานการวนรอบเพื่อทำงานซ้ำจะเริ่มต้นจากการทำงานตามคำสั่งของ do ก่อน หนึ่งรอบ แล้วจึงเริ่มตรวจสอบ เงื่อนไขที่คำสั่ง while
1 : for
2 : if-else
3 : while
4 : do-while
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 248 : คำสั่งใดเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่
1 : \m
2 : \n
3 : \o
4 : \p
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 249 : จากโปรแกรม main() { int a,b,c,d; printf(“Enter three number ”); scanf(“%d%d%d”,&a,&b,&c); d =c; if(a>d) d = a; if(b > d) d = b; printf(“value of D = %.2f”,); } เป็นโปรแกรมใด
1 : เป็นโปรแกรมหาค่าผลรวม
2 : เป็นโปรแกรมหาค่าเฉลี่ย
3 : เป็นโปรแกรมหาค่ามากที่สุด
4 : เป็นโปรแกรมหาค่าน้อยที่สุด
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 250 : สัญลักษณ์ดังรูปหมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด
1 : กิจกรรมประมวลผล
2 : จุดเริ่มต้น หรือจุดสุดท้ายของกิจกรรม
3 : การตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
4 : แฟ้มข้อมูล
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 251 : สัญลักษณ์ดังรูปหมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด
1 : การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ
2 : การรับข้อมูล และแสดงข้อมูล
3 : เส้นแสดงทิศทางของกิจกรรม
4 : การตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 252 : ข้อใดคือสัญลักษณ์ของผังงานการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
1 : รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
2 : รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
3 : รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
4 : รูปวงกลม
คำตอบที่ถูกต้อง : 2