วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : กระบวนการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

ข้อที่ 147 : จงเขียนสมการทางคอมพิวตอร์จากสมการทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดมาให้
1 : y=a*b/c*d + b/ a+c + a*b*c /d ;
2 : y=a*b/c*d + b/(a+c) + a*b*c /d ;
3 : y=a*b/c/d + b/(a+c) + a*b*c /d ;
4 : y=a*b/c/d + b/a+c + a*b*c /d ;
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 148 : กำหนดให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
ถ้า a = 100 ; b = 200 ; c = 50 ; d = 2 ;
a/c/d*b + b /(a+c) + a/d*c*b/1000 ; มีค่าเท่าไร
1 : 701
2 : 700
3 : 501
4 : 702
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 149 : ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
จงหาค่าของ x,a, และ b หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ
 x = 0; a = -2; b = 5;
 x = x + a; a = a + b; b = b - 6;
 x = b + a; a = a + 1; b = b + 1;
 x = b + a; a = a + 1; b = b + 1;
 x = b + a; a = a + 1; b = b + 1;
1 : x=0, a = -2, b = 5
2 : x = 4, a = 6, b = 2
3 : x = 6, a =6, b = 2
4 : x = 6, a = 5, b = 1
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 150 : ให้ a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
ถ้า a = 5, b = 2 ผลลัพธ์ของ a / b มีค่าเท่าใด
1 : 2
2 : 2.5
3 : 1
4 : 0.5
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 151 : ให้ a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม และ % คือ modulus operator
ถ้า a = 5, b = 2 ผลลัพธ์ของ a % b มีค่าเท่าใด
1 : 2
2 : 2.5
3 : 1
4 : 0.5
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 152 : ข้อใดให้ผลลัพธ์เท่ากับ (a+b/c-d)*e
1 : ((a+b)/c-d)*e
2 : (a+b)/c-d*e
3 : a+b/c*e-d*e
4 : (a*e+b*e/c-d*e)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 153 : -(-15+(2*4-2))+((6+3)*5+7)/4 มีค่าเท่าใด
1 : 23
2 : 22
3 : 21
4 : 20
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 154 : ข้อใดต่อไปนี้ผิด
1 : (a AND b) เป็นจริง ก็ต่อเมื่อทั้ง a และ b มีค่าเป็นจริง
2 : (NOT a) เป็นเท็จ ก็ต่อเมื่อ a มีค่าเป็นจริง
3 : (a OR b) เป็นเท็จ ก็ต่อเมื่อทั้ง a และ b มีค่าเป็นเท็จ
4 : NOT (a AND b) เป็นจริง ก็ต่อเมื่อ a หรือ b มีค่าเป็นเท็จ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 155 : กำหนดให้ X=1, Y=10, Z=100 นิพจน์ใดต่อไปนี้ได้ค่าตรรกะเป็นจริง
1 : NOT (Z/Y == Y)
2 : NOT(Y*X == Y)
3 : Z <= (Y*Y –1)
4 : X*Z => Z/X
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 156 : กำหนดให้ A=1, B=2, C=3, D=4 เงื่อนไขใดต่อไปนี้ ได้ค่าตรรกะเป็นเท็จ
1 : (A*B+C > C-B) && (A*D/B <= B)
2 : (A+B*C < B-C) || ((C+D)*A == A+B*C)
3 : (B/A <= D/C) || ((A+C) == (D*A)) && (C/B < A/D)
4 : (A < B) && (C < D) && (A > B) || (D==2*B)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 157 : ให้ตัวแปร wet, cold, และ windy เป็นตัวแปรที่เก็บค่าจริงเท็จได้
ถ้า wet=true , cold=false, windy=false
(cold AND (NOT wet)) OR NOT(windy OR cold) มีค่าความจริงคืออะไร
1 : จริง
2 : เท็จ
3 : ไม่สามารถสรุปได้
4 : ประโยคที่เขียนหาค่าทางตรรกะไม่ได้
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 158 : ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในข้อนี้มีคุณสมบัติดังนี้

1. % แทน modulus operator
2. & แทน bitwise AND operator
3. ค่าตรรกะจริง มีค่าเท่ากับ 1
4. ค่าตรรกะเท็จ มีค่าเท่ากับ 0
5. สามารถนำค่าตรรกะไปประมวลผลกับจำนวนได้

จากการคำนวณต่อไปนี้ ข้อใดคำนวณหาคำตอบได้ถูกต้อง
1 : (3<2) + 5 มีค่าเท่ากับ 6
2 : (8 % 3) - 1 มีค่าเท่ากับ 0
3 : (3 = 3) + (6 <> 9) * 3 มีค่าเท่ากับ 6
4 : (23 – 2) & 1 มีค่าเท่ากับ 1
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 159 : ให้ y เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม และ % คือ modulus operator
ข้อใดเป็นค่าของ y เมื่อ y = 1 – 5 / 3 + 9 % 4;
1 : 0
2 : 1
3 : -1
4 : 2
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 160 : หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ answer มีค่าเท่าใด (% คือ modulus operator)
 int a = 1, b = 2, c = 3:
 double f = 1.75, g = 1.0, h = 5
 double answer;
 answer = a + g – b * f – c % b – h * 2;
1 : -11.6
2 : -12.5
3 : -13.1
4 : 12.0
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 161 : กำหนดให้
1. fmod(x,y) คืนค่าเศษหลังจุดทศนิยมของผลหาร x/y
2. floor(x) คืนค่าจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของค่าในตัวแปร x ทิ้งไป

หลังจากทำงานสองบรรทัดข้างล่างนี้แล้ว x มีค่าเป็นเท่าไร (ให้ x เป็นตัวแปรจำนวนจริง)
 x = 19.75;
 x = fmod(x, floor(x));
1 : 1.00
2 : 19.75
3 : 0.75
4 : 1.75
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 162 : ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ x1 และ x2 มีค่าเท่าใด?
 x2 = 1;
 x4 = 5;
 x2 = (x4 + x2 % 2 - 3);
 x4 = x2;
 x3 = x4;
 x1 = x3;
1 : x1 = 5, x2 = 5
2 : x1 = 3, x2 = 1
3 : x1 = 1, x2 = 5
4 : x1 = 3, x2 = 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 163 : ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นชนิดจำนวนเต็ม
หลังจากส่วนของโปรแกรมข้างล่างนี้ทำงานเสร็จ ตัวแปร ans มีค่าเท่าใด
 x2 = 1;
 x4 = 5;
 x2 = (x4 + x2 % 2 - 3);
 x4 = x2;
 x3 = x4;
 x1 = x3;
 ans = x4 + x3 + x3 + x2 + x1;
1 : 18
2 : 17
3 : 16
4 : 15
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 164 : กำหนดให้
int x, y = 7, z = 5;
x = ((++y) + (z--)) % 10;

เมื่อส่วนของโปรแกรมข้างบนนี้ทำงานแล้ว ค่าของ x คืออะไร?
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 165 :
if(raining)
  if(window_open)
     puts("Close the window");

ส่วนของโปรแกรมด้านล่างข้อใดต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกับส่วนของโปรแกรมด้านบน
1 : if(raining && window_open) puts("Close the window");
2 : if(raining || window_open) puts("Close the window");
3 : if(not (raining && window_open)) puts("Close the window);
4 : if(not (not raining || window_open) puts("Close the window);
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 166 : กำหนดให้ sqrt(Y) คือฟังก์ชันหาค่ารากที่สองของ Y จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้ เมื่อให้ค่าตัวแปร M = -3 N = 5 X = -3.57 Y = 4.78
1. sqrt(Y) < N
2. (X > 0) OR (Y > 0)
3. (NOT((M > N) AND (X < Y))) OR ((M <= N) AND (X > X))
1 : 1. เท็จ 2. จริง 3. จริง
2 : 1. จริง 2. จริง 3. จริง
3 : 1. เท็จ 2. เท็จ 3. จริง
4 : 1. จริง 2. จริง 3. เท็จ
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 167 : กำหนดค่าของตัวแปรจำนวนเต็มต่อไปนี้
count = 16, num = 4;

และค่าของตัวแปรจำนวนจริงต่อไปนี้
value = 31.0, many = 2.0;

เมื่อกระทำตามคำสั่งต่อไปนี้
value = (value - count)*(count - num)/many + num/many;
ตัวแปร value มีค่าเท่าไร
1 : 91
2 : 92
3 : 101
4 : 102
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 168 : กำหนดตัวแปร Value = 50; เมื่อกระทำการ bit-wise XOR (exclusive or) ด้วยตัวแปร Value เอง จะมีผลอย่างไรกับค่าตัวแปร Value
1 : ตัวแปร Value จะมีค่าเท่ากับ 0
2 : ตัวแปร Value จะมีค่าเท่ากับ 1
3 : ตัวแปร Value จะมีค่าเท่ากับ 50
4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 169 : ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Bitwise Operator และ Logical Operator
1 : Bitwise Operator จะกระทำตรรกกับบิตข้อมูลของตัวแปร  แต่ Logical Opeator จะกระทำตรรกกับค่าข้อมูลของตัวแปร
2 : Bitwise Operator จะกระทำตรรกกับตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม แต่ Logical Operator จะกระทำตรรกกับตัวแปรชนิดใด ๆ ก็ได้
3 : Bitwise Operator จะกระทำตรรกกับตัวแปรชนิดใด ๆ ก็ได้ แต่ Logical Operator จะกระทำตรรกกับตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
4 : Bitwise Operator และ Logical Operator เป็นเพียงชื่อเรียกของ Compiler แต่ละภาษาเท่านั้น
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 170 : กำหนดให้ % แทน modulus operator

ถ้า 22 % x มีค่าเท่ากับ 4;

x มีค่าเท่าไร
1 : 2
2 : 4
3 : 6
4 : 8
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 171 : ข้อใดมีค่าจริงเสมอ
1 : P and P
2 : P or P
3 : not(P) and P
4 : not(P) or P
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 172 : กำหนดให้ฟังก์ชัน f มีลักษณะดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 f(n) = f(n-1)+f(n-2) เมื่อ n เป็นจำนวนเต็ม, n ≥ 2
เงื่อนไขที่ 2 f(1) = 1 และ f(0) = 1
จงหาว่า f(7) มีค่าเท่าไร
1 : 0
2 : 11
3 : 21
4 : 31
5 : นับไม่ถ้วน
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 173 : กำหนดให้ฟังก์ชัน g มีคุณสมบัติดังนี้
g(0) = 1
g(n) = 2g(n-1) เมื่อ n > 0
จงหาค่า g(n)
1 : g(n) = 2n
2 : g(n) = n*n
3 : g(n) = 2 ยกกำลัง n
4 : g(n) = 2 ยกกำลัง (n+1)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 174 : โอเปอเรเตอร์ ++ หมายถึงการกระทำในลักษณะใด
1 : เพิ่มค่าตัวแปรทีละหนึ่ง
2 : การหารค่าตัวแปร
3 : การยกกำลังของตัวแปร
4 : การหารแบบปัดส่วน
5 : การบวกแบบทวีคูณ
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 175 : 3+4*6/2+1 มีค่าเท่ากับ
1 : 9
2 : 11
3 : 14
4 : 16
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 176 : ข้อใดเป็นจริงเมื่อ q=10,r=5,s=10
1 : (s/r) <= q
2 : (s*r) <=q
3 : (q-r) == (s-q+r)
4 : (q) < (r-s)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 177 : จงหานิพจน์ที่สมมูลกับ NOT( A OR B OR C)
1 : NOT ( (NOT A) AND (NOT B) AND (NOT C) )
2 : NOT ( A AND B AND C )
3 : ( NOT A ) AND (NOT B) AND (NOT C)
4 : A AND B AND C
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 178 : ฟุตบอลไทยจะชนะเมื่อมีเงื่อนใขต่อไปนื้ครบถ้วน
1. นักฟุตบอลสมบูรณ์
2. ฝนต้องไม่ตก
3. แข่งในเมึองไทย
4. แต่ถ้าศูนย์หน้าป่วยอาจแพ้ได้

ให้ A แทน นักฟุตบอลสมบูรณ์ B แทน ฝนไม่ตก C แทน แข่งในเมึองไทย D แทน ศูนย์หน้าป่วย
จงเขียนประโยคข้างบนเป็นนิพจน์ บูลลีน
1 : A AND B AND C AND D
2 : A AND B OR C AND D
3 : A AND B AND C OR D
4 : A AND B AND C AND (NOT D)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 179 : (1 + 2 * 3 - 4) มีค่าเท่าใด
1 : -3
2 : 1
3 : 3
4 : 5
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 180 : ให้ a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม และ % แทน modulus operator
อยากทราบว่า a และ b มีค่าเท่าใด ที่ทำให้
 a % b มีค่าเท่ากับ 1
 b % a มีค่าเท่ากับ 2
1 : a = 5 และ b = 4
2 : a = 4 และ b = 5
3 : a = 3 และ b = 2
4 : a = 2 และ b = 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 181 : 3 + 5 * 5 -1 มีค่าเท่าใด
1 : 23
2 : 27
3 : 49
4 : 625
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 182 : ถ้าให้ตัวแปร wet, cold, windy มีค่าความจริงดังนี้
wet=true, cold=false, windy=false
เครื่องหมาย && คือ and , เครื่องหมาย || คือ or, เครื่องหมาย ! คือ not

จงหาค่าความจริงของ (cold && !wet) || !(windy || cold)
1 : จริง
2 : เท็จ
3 : นิพจน์ที่เขียนเป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่ผิด
4 : ไม่สามารถหาได้
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 183 : ข้อใดถูกต้อง
1 : (x > 0) จะเป็นจริง เมื่อ x เป็น 0
2 : (x >= 0) จะเป็นจริง เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0
3 : (x <= 0) จะเป็นเท็จ เมื่อ x เป็นจำนวนบวก
4 : (x < 0) จะเป็นเท็จ เมื่อ x เป็นจำนวนลบ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 184 : ให้ %แทน modulus operator และมีลำดับการทำงานจากซ้ายไปขวา
(203 % 10 % 9 % 7 % 5) มีค่าเท่าใด
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 185 : ให้ % แทน modulus operator

(201 % (11 % (8 % (7 % 4)))) มีค่าเท่าใด
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 186 : กำหนดให้ a,b,c เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าดังนี้
a=10,b=20,c=30
จงหาค่าของนิพจน์ a + b * c / a + 10
1 : 70
2 : 80
3 : 100
4 : 120
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 187 : ให้ && แทน AND, || แทน OR
operator ใดทำงานก่อนเป็นอันดับแรก ในการหาค่าของนิพจน์ตรรกศาสตร์ข้างล่างนี้

(x > y + 80) && (z > 100) || (x > 500)
1 : + ใน (y + 80)
2 : > ใน (x > y + 80)
3 : &&
4 : ||
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 188 : x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5;
x = x + x;
x = x + x;
x = x + x;

เมื่อส่วนของโปรแกรมข้างบนนี้ทำงานเสร็จ x มีค่าเท่าใด
1 : 120
2 : 100
3 : 80
4 : 60
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 189 : กำหนดให้
1. ~ คือการกระทำ one-complement (หรือเรียกอีกอย่างว่า bit-wise not)
2. & คือการกระทำ bit-wise and
3. ! คือการกระทำ logical not
4. ผลของการกระทำ logical operation มีค่าได้เพียงสองค่าเท่านั้นคือ 1 (จริง) และ 0 (เท็จ)

กระบวนการ ~!(b & 1) จะได้ค่าใด หาก b เป็นตัวแปรจำนวนเต็มซึ่งมีค่าเท่ากับ 5
1 : 5
2 : 1
3 : 0
4 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 190 : สมมติว่ามีการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบภายนอก ซึ่งเมื่อมีการอ่านข้อมูลเข้ามาทางพอร์ตขนาด 8 บิต แล้ว 4 บิตบน จะเป็น ค่าข้อมูลจากแหล่งที่หนึ่ง และ 4 บิตล่าง เป็นค่าข้อมูลจากแหล่งที่สอง หากเราต้องการตรวจสอบว่า ค่าข้อมูลจากแหล่งที่หนึ่ง เป็นค่าใดนั้น เราจะต้องใช้นิพจน์ใดเพื่อหาค่าดังกล่าว สมมติว่าข้อมูลได้ถูกนำมาพักไว้ในตัวแปร x ก่อนที่จะส่งเข้านิพจน์ เพื่อทำการหาคำตอบ
1 : x>>4
2 : x/16
3 : x-64
4 : x%64
5 : ไม่สามารถหาได้ ต้องออกแบบให้มีการรับค่าแยกพอร์ตกันเท่านั้น
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 191 : ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรจำนวนจริง
โดยที่ X1 = 1, X2 = 2, X3 = 3, X4 = 4
อยากทราบว่า X1 / X2 * X3 / X4 มีค่าเท่าใด
1 : 0.417
2 : 0.375
3 : 0.667
4 : 0.867
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 192 : กำหนดให้ / คือ operator หารแบบจำนวนเต็ม ซึ่งจะปัดเศษทิ้งเสมอ

นิพจน์ใดข้างล่างนี้ที่ไม่ได้ค่าเป็น 23
1 : 3 + 4 * 5
2 : 200 / 5 / 2 + 10 / 3
3 : 1 + 77 / 7 * 2
4 : 23 / 3 * 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 193 :
1 : r = -b - (b^2 - 4ac) ^ 0.5 / 2a
2 : r = -b - (b^2 - 4*a*c) ^ 0.5 / 2.0 * a
3 : r = -b - (b^2 - 4*a*c) ^ 0.5 / (2.0*a)
4 : r = (-b - (b*b - 4*a*c) ^ 0.5 ) / a / 2.0
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 194 : กำหนดให้ m เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
ข้อใดเป็นการตรวจสอบค่าของตัวแปร m ที่ต่างจากข้ออื่น
1 : NOT((m < 1) AND (m > 12))
2 : (m < 13) AND (m > 0)
3 : NOT(NOT(1 <= m) OR NOT(m <= 12))
4 : (1 <= m) AND (m => 12)
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 195 : ให้ n เป็นตัวแปรแบบจำนวนเต็ม และ % แทน modulus operator
จะทำอย่างไรจึงจะได้ตัวเลขสองตัว ณ ตำแหน่งหลักพันและหลักร้อยของจำนวนเต็มในตัวแปร n (เช่นถ้า n = 12345 สิ่งที่ต้องการคือ 23)
1 : (n / 1000) % 100
2 : (n % 1000) / 100
3 : (n % 10000) / 100
4 : (n % 10000) / 1000
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 196 : ให้ C คือตัวแปรจำนวนจริงที่แทนอุณหภูมิเป็นองศาเชลเชียส
ข้อใดข้างล่างนี้ไม่แทนการแปลงอุณหภมิใน C ให้เป็นองศาฟาเรนไฮต์เพื่อเก็บใส่ตัวแปร F 
หมายเหตุ : 0 องศาเซลเซียสเทียบได้กับ 32 องศาฟาเรนไฮต์ และ 100 องศาเซลเซียสเทียบได้กับ 212 องศา ฟาเรนไฮต์
1 : F = C * 180/100 + 32
2 : F = 32 + 1.8 * C
3 : F = 1.8C + 32
4 : F = 9 * C / 5 + 32
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 197 : ให้ % แทน modulus operator
((201 % (11 % 8)) % (9 % 5)) มีค่าเท่าใด
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 198 : ให้ m คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดที่ไม่ใช่นิพจน์ที่แทนการทดสอบ 1 <= m <= 12
1 : ! ((m < 1) && (m > 12))
2 : ! ( (m < 1) || (m >= 13) )
3 : ! ( ! (1 <= m) || ! (m <= 12) )
4 : (1 <= m) && (m >= 12)
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 199 : ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคี่
1 : (n == 1) || (n == 3) || (n == 5) || (n == 7) || (n == 9)
2 : (n / 10 == 1)
3 : (n / 2 == 1)
4 : (n % 2 == 1)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 200 : ให้ n เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริงเมื่อ n มีค่าตั้งแต่ 13 ถึง 22
1 : (13 < n) && (n < 22)
2 : ! ((n > 22) || (n < 13))
3 : (12 < n) || (n < 23)
4 : (n - (22 - 13 + 1) > 0)
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 201 : ให้ n เป็นตัวแปรจำนวนเต็มที่เก็บรหัสไปรษณีย์ที่มีขนาด 5 หลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (เช่น 10600 แถวคลองสาน 10300 แถวปทุมวัน กรุงเทพฯ)

ถ้าเป็นรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะขึ้นต้นด้วย 77 เช่น 77000 คืออำเภอเมือง 77130 คืออำเภอทับสะแก

ข้อใดให้ค่าจริงเมื่อ n เก็บรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 : (n % 77 == 0)
2 : (n % 100 == 77)
3 : (n / 1000 == 77)
4 : (n / 77 == 0)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 202 : ให้ random() เป็นฟังก์ชันที่คืนจำนวนจริงที่สุ่มจากค่าในช่วง [0, 1) คือตั้งแต่ 0 ไปจนถึงเกือบ ๆ 1 (ไม่รวม 1)
ข้อใดเป็นการสุ่มค่าจำนวนเต็มในช่วง [a, b] คือตั้งแต่ a จนถึง b (a และ b เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม โดยที่ a < b)
(กำหนดให้ floor(x) เป็นฟังก์ชันคืนจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของ x ออกหมด)
1 : floor(random() * (b - a + 1))
2 : floor(a + random() * b)
3 : a + floor((b - a) * random())
4 : a + floor((b - a + 1) * random())
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 203 : ให้ a เป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
สมมติว่า a เก็บจำนวนตั้งแต่ 0 ถึง 99 ข้อใดข้างล่างนี้ทำให้ b มีค่าเป็นจำนวนที่เขียนสลับหลักสิบกับหลักหน่วยของ a (เช่น a เก็บ 21 จะได้ b เก็บค่า 12 เป็นต้น)
1 : b = a / 10 + (a % 10)
2 : b = (a % 10) * 100 + (a % 10)
3 : b = 10 * (a % 1) + (a % 10)
4 : b = 10 * (a % 10) + (a / 10)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 204 : ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
a = 2, b = 4, c = 8, d = 16;

อยากทราบว่า a + (c + d) / a * b + d / a มีค่าเท่าใด
1 : 58
2 : 60
3 : 13
4 : 122
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 205 : ให้ตัวแปรทุกตัวเป็นตัวแปรจำนวนเต็ม
a = 2, b = 4, c = 8, d = 16

อยากทราบว่า b * a + d / b / a + b * c มีค่าเท่าใด
1 : 24
2 : 35
3 : 42
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 206 : ให้ a เป็นตัวแปรจำนวนจริง, && แทนการ AND, || แทนการ OR

ข้อใดให้ผลเป็นเท็จตลอด ไม่ขึ้นกับค่าของ a
1 : (12 < a) && (a < 23)
2 : (12 < a) || (a < 23)
3 : (a < 12) && (a > 23)
4 : (a < 12) || (a > 23)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 207 : ให้ a เป็นตัวแปรจำนวนจริง, && แทนการ AND, || แทนการ OR

ข้อใดให้ผลเป็นจริงตลอด ไม่ขึ้นกับค่าที่เก็บใน a
1 : (12 < a) && (a < 23)
2 : (12 < a) || (a < 23)
3 : (a < 12) && (a > 23)
4 : (a < 12) || (a < 23)
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 208 : เส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุด (x1, y1) และ (x2, y2) บนระนาบสองมิติ
ข้อใดเป็นนิพจน์ที่คำนวณหา slope ของเส้นตรงเส้นนี้
1 : y1 - y2 / x1 - x2
2 : y2 - y1 / x2 - x1
3 : (y1 - y2) / x1 - x2
4 : (y1 - y2) / (x1 - x2)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 209 : ให้ (x1, y1) และ (x2, y2) เป็นจุดสองจุดบนระนาบสองมิติ
และ sqrt(d) คือฟังก์ชันที่คืนค่ารากที่สองของ d

ข้อใดคือนิพจน์ที่คำนวณหาระยะห่างที่สั้นสุดระหว่างจุดสองจุดนี้
1 : sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2))
2 : sqrt((x1-x2)*(x2-x1)+(y1-y2)*(y2-y1))
3 : sqrt((x2-x1)*(x1-x2)+(y2-y1)*(y1-y2))
4 : sqrt((y1-y2)*(y2-y1)+(x1-x2)*(x2-x1))
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 210 : ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคู่
1 : (n == 0) || (n == 2) || (n == 4) || (n == 6) || (n == 8)
2 : (n / 10 == 0)
3 : (n % 2 == 0)
4 : (n / 2 == 0)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 211 : ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคู่
1 : (n%10 == 0) || (n%10 == 2) || (n%10 == 4) || (n%10 == 6) || (n%10 == 8)
2 : (n/10 == 0) || (n/10 == 2) || (n/10 == 4) || (n/10 == 6) || (n/10 == 8)
3 : (n%10 == 0) && (n%10 == 2) && (n%10 == 4) && (n%10 == 6) && (n%10 == 8)
4 : (n/10 == 0) && (n/10 == 2) && (n/10 == 4) && (n/10 == 6) && (n/10 == 8)
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 212 : ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคู่
1 : (2*n/2 == n)
2 : (n/2*2 == n)
3 : (n/10*10 == n)
4 : (10*n/10 == n)
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 213 : ให้ n คือตัวแปรจำนวนเต็ม
ข้อใดให้ค่าจริง ก็ต่อเมื่อ n เก็บค่าที่เป็นจำนวนคี่
1 : (n/2*2 == n+1)
2 : ((n+1)/2*2 == n)
3 : ((n-1)/2*2 == n)
4 : (n/2*2 == n - 1)
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 214 : วันสงกรานต์ตรงกับวันอะไร สามารถคำนวณได้ดังนี้
1. เปลี่ยน ปี พ.ศ. เป็น ค.ศ.
2. นำสองหลักทางขวาของปี ค.ศ คูณด้วย 1.2 แล้วบวกด้วย 11
3. นำผลในข้อ 2 ปัดเศษหลังจุดทศนิยมทิ้ง (ใช้ฟังก์ชัน floor) แล้วหารด้วย 7
4. เศษของการหาร 7 ถ้าเป็น 0 คืออาทิตย์ 1 คือจันทร์, ..., 6 คือเสาร์
การคำนวณนี้ใช้ได้ตั้งแต่ปี 2543 ไปประมาณร้อยปี
ถ้า y เก็บปีพ.ศ. ข้อใดคำนวณผลในข้อ 4
1 : floor(11 + (((year - 543) / 100) * 1.2)) % 7
2 : floor((((year - 543) % 100) * 1.2) + 11) % 7
3 : floor((((year - 543) / 100) * 1.2) + 11) / 7
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 215 : ให้ random() เป็นฟังก์ชันที่คืนจำนวนจริงที่สุ่มจากค่าในช่วง [0, 1) คือตั้งแต่ 0 ไปจนถึงเกือบๆ 1 (ไม่รวม 1)
ข้อใดเป็นการสุ่มค่าจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 จนถึง 50 (กำหนดให้ floor(x) เป็นฟังก์ชันคืนจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของ x ออกหมด)
1 : floor( 50*random() )
2 : floor( 50*random() ) % 50
3 : floor( 51*random() ) % 100
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 216 : ให้ random() เป็นฟังก์ชันที่คืนจำนวนจริงที่สุ่มจากค่าในช่วง [0, 1) คือตั้งแต่ 0 ไปจนถึงเกือบๆ 1 (ไม่รวม 1)
ข้อใดเป็นการสุ่มค่าจำนวนเต็มในช่วง [-10, 10] คือตั้งแต่ -10 จนถึง 10
(กำหนดให้ floor(x) เป็นฟังก์ชันคืนจำนวนเต็มที่ได้จากการปัดเศษหลังจุดทศนิยมของ x ออกหมด)
1 : floor(21 * random()) % 100 - 10
2 : floor(21 * random()) % 20 - 10
3 : floor(20 * random()) % 20 - 10
4 : ไม่มีข้อใดถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 217 : กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5  ถ้า s = a*b+c; s =
1 : 15
2 : 16
3 : 17
4 : 18
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 218 : กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5  ถ้า t = b+c*b; t =
1 : 8
2 : 9
3 : 10
4 : 12
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 219 : กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5  ถ้า v = a*a+b*b+c*c; v =
1 : 36
2 : 28
3 : 38
4 : 48
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 220 : กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5  ถ้า x = a%5; x =
1 : 0
2 : 2
3 : 4
4 : 6
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 221 : กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5  ถ้า y = a/c; y =
1 : 1.5
2 : 2
3 : 2.5
4 : 3
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 222 : กำหนดให้ a = 5, b = 3 , c = 2 , d = 0.5  ถ้า z = a/d; z =
1 : 0
2 : 10
3 : 11
4 : 12
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 223 : การดำเนินการโดยใช้เครื่องหมาย && จะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เมื่อ i = 2 และ j = 5 ในการดำเนินการ (i>3) && (j>4)
1 : เป็นจริง
2 : เป็นเท็จ
3 : เป็นบวกเสมอ
4 : เท่ากับหนึ่ง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 224 : value1 , value2 ที่แสดงโดยชุดคำสั่งต่อไปนี้มีค่าเท่าใด

n = 20;
value1 = n++;
value2 = ++n;
printf(“%d , %d ”,value1,value2);
1 : 20 , 21
2 : 21 , 20
3 : 21 , 21
4 : 20 , 22
คำตอบที่ถูกต้อง : 4