วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : ชนิดของข้อมูล

ข้อที่ 95 : ถ้าต้องการเก็บข้อมูลค่าตัวเลข 7.82 ต้องใช้ตัวแปรประเภทใด
1 : integer
2 : char
3 : float
4 : bit
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 96 : ผลลัพธ์ของการกระทำ int * float จะให้ผลลัพธ์ เป็นชนิดข้อมูลแบบใด
1 : char
2 : int
3 : float
4 : double
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 97 : ถ้าข้อมูลมีค่า 3.54 ถ้าเก็บค่าในตัวแปร int จะให้ค่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร
1 : 3.54
2 : 3.5
3 : 3
4 : 0
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 98 : ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1 : 4 bits = 1 byte
2 : 8 bits = 1 byte
3 : 1000 bytes = 1 kilobyte (KB)
4 : 1000 KB = 1 megabyte (MB)
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 99 : 16.07 ควรกำหนดเป็นข้อมูลชนิดใด
1 : อักขระ
2 : ข้อความ
3 : จำนวนเต็ม
4 : จำนวนทศนิยม
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 100 : ช้อมูลชนิดตัวอักษร 1 ตัว มีความกว้างกี่บิต
1 : 7 บิต
2 : 8 บิต
3 : 9 บิต
4 : 16 บิต
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 101 : ผลจากการทำงานของโปรแกรม ค่า x, y, z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
int x = 8;
double y = 3;
int z = 2;
x++;
y = y / z;
z = (int)y;
x - 1;
1 : x=9 y=1 z=2
2 : x=9 y=1.5 z=1
3 : x=8 y=1 z=2
4 : x=8 y=1.5 z=1
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 102 : ถ้าเราต้องการเก็บค่าของเลขจำนวนเต็มบวกซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 32767 เก็บไว้ที่ตัวแปร n เราควรกำหนดอย่างไร?
1 : int n;
2 : signed int n;
3 : unsigned int n;
4 : unsigned char n;
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 103 : การประกาศตัวแปรต่อไปนี้ ข้อใดใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำมากที่สุด?
1 : char str[13] = “California”;
2 : char grade, school[ ] = “SUT KORAT”;
3 : int x, y, z[5];
4 : float average, gpa, mean;
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 104 : กำหนดให้ char ch = ’A’; ผลของการใช้คำสั่ง printf ในข้อใดกล่าวถูก? (รหัส ASCII ของ A = 65)
1 : printf(”%c %c”, ch, 65); ผลที่แสดงออกที่จอภาพคือ A 65
2 : printf(”%d %c”, ch, 65); ผลที่แสดงออกที่จอภาพคือ A 65
3 : printf(”%c %d”, 65, 65); ผลที่แสดงออกที่จอภาพคือ A A
4 : printf(”%d %d”, 65, ch); ผลที่แสดงออกที่จอภาพคือ 65 65
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 105 : ในการประกาศตัวแปร char str[ ] = ”I love \”ABC\”.”;
str จะถูกกำหนดขนาดในหน่วยความจำเท่าไร?
1 : 12 bytes
2 : 13 bytes
3 : 14 bytes
4 : 15 bytes
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 106 : ชื่อตัวแปรใดต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในการประกาศตัวแปรในภาษาโปรแกรมทั่ว ๆ ไปได้
1 : report_99
2 : food
3 : general
4 : 7sumurai
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 107 : ถ้าต้องการให้ตัวแปร x เก็บค่า -123456
จะต้องประกาศให้ตัวแปร x เป็นชนิดอะไร
1 : unsigned long
2 : int
3 : unsigned int
4 : long
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 108 : ต้องประกาศตัวแปรเป็นชนิดอะไร
จึงจะเก็บค่า 12345 ได้อย่างประหยัดหน่วยความจำที่สุด
1 : double
2 : int
3 : long
4 : float
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 109 : ข้อใดคือความหมายของตัวแปรท้องถิ่น (Local Variable) และตัวแปรภายนอก (Global Variable)
1 : Local Variable คือตัวแปรที่กำหนดภายในฟังก์ชันหรือลูปของโปรแกรม Global Variable คือตัวแปรที่กำหนดภายนอกโปรแกรมหลัก
2 : Local Variable คือตัวแปรที่มองเห็นเฉพาะในฟังก์ชันหรือในลูปโปรแกรม Global Variable คือตัวแปรที่สามารถมองเห็นได้ทุกแห่งในโปรแกรม
3 : Local Variable คือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ Global Variable คือตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
4 : ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 110 : คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลทุกชนิดในรูปแบบใด
1 : เลขฐานสอง
2 : เลขฐานสิบหก
3 : เลขฐานสิบ
4 : เลขฐานสิบแปด
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 111 : เราควรระบุชนิดของตัวแปรให้สอดคล้องกับช่วงการเก็บข้อมูลที่เป็นไปได้ เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุด
1 : เพื่อความรวดเร็วในการคำนวณ
2 : เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลทุกตัวได้ถูกต้อง
3 : เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
4 : เพื่อให้หน่วยประมวลผลทำงานง่ายขึ้น
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 112 : ในการเก็บค่าเลขจำนวนเต็มด้วยวิธี Sign-Magnitude จะต้องใช้เนื้อที่กี่บิตในการเก็บค่า Magnitude ของเวิร์ดที่มี n บิต
1 : n-1 บิต
2 : n-2 บิต
3 : n บิต
4 : n+1 บิต
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 113 : int ใช้ระบุถึงตัวแปรประเภทใด
1 : ตัวอักขระ
2 : ชุดข้อความ
3 : ตัวเลขจำนวนเต็ม
4 : เลขฐาน 16
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 114 : float ใช้ระบุชนิดตัวแปรประเภทใด
1 : เลขฐาน 16
2 : ชุดข้อความ
3 : ตัวเลขจำนวนเต็ม
4 : ตัวเลขจำนวนจริง
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 115 : จงแปลงเลข 4286 เป็นเลขฐานสอง
1 : 01100010001110
2 : 01100101001110
3 : 01000110110110
4 : 01000010111110
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 116 : ในการเขียนโปรแกรมภาษา C,C++ คำตอบข้อใดเป็นข้อมูลของเลขฐาน 16
1 : 120X
2 : 0X14
3 : 013
4 : 31H
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 117 : ข้อมูลในลักษณะใดที่ถูกต้องที่สุดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่า อะเรย์
1 : เป็นข้อมูลเลขจำนวนจริง
2 : เป็นข้อมูลเลขจำนวนเต็ม
3 : เป็นข้อมูลชนิดข้อความ
4 : เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันหลายข้อมูลที่ใช้ชื่อตัวแปรตัวเดียวกัน
5 : เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 118 : การประกาศค่าตัวแปรในการเขียนโปรแกรมภาษา c,c++ ที่เก็บข้อมูลของเลขฐาน 8 และฐาน 16 จะประกาศเป็นตัวแปรชนิด
1 : float
2 : double
3 : int
4 : long double
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 119 : ตัวแปรชนิดใดที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำน้อยที่สุด
1 : char
2 : int
3 : float
4 : double
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 120 : ตัวแปรชนิดใดที่ใช้พื้นที่ในหน่วยความจำขนาด 4 bytes
1 : char
2 : ussigned char
3 : int
4 : float
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 121 : ข้อใดถือว่าถูกต้องในการตังชื่อตัวแปร
1 : @@AA
2 : #aa
3 : !aa
4 : aa_
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 122 : ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการกำหนดค่าตัวแปร
1 : char[2] name ="abcde";
2 : char{2} name = "abcde";
3 : char[6] name ="abcde";
4 : char{6} name = "abcde";
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 123 : รหัสบังคับการพิมพ์ใดในโปรแกรมภาษา C ที่ใช้สำหรับการพิมพ์เลขจำนวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมาย
1 : %c
2 : %e
3 : %f
4 : %u
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 124 : คำสั่งในภาษา C,C++ ที่ใช้สำหรับบังคับการพิมพ์ให้ทำการเลื่อนแท็บในแนวตั้ง
1 : \n
2 : \t
3 : \v
4 : \r
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 125 : x เป็นข้อมูลชนิด Real
y เป็นข้อมูลชนิด Integer

คำสั่งข้อใดที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการ compile หรือ run โปรแกรม
1 : x + y
2 : x mod y
3 : x * y
4 : x / y
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 126 : ตัวแปร X ในข้อใดสามารถกำหนดชนิดตัวแปรประเภท int
1 : x = 3000000000
2 : X = 35.01
3 : x = 300 + 20*3
4 : x = 3.1416 * 2
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 127 : ตัวแปรชนิดใดเหมาะสมที่สุด สำหรับเก็บค่าเฉลี่ย
1 : integer
2 : character
3 : string
4 : float
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 128 : ต้องการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลชนิดตัวอักขระตัวเดียวควรประกาศตัวแปรเป็นชนิดข้อมูลใดต่อไปนี้
1 : char
2 : string
3 : real
4 : integer
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 129 : ถ้าให้
a=5
b=3
c=true
d=(a>b) xor c
d มีเท่ากับข้อใด
1 : a>b
2 : a<>b
3 : not c
4 : ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 130 : จาก program Q3 เป็นการแปลงอุณหภูมิ จาก °C (ตั้งแต่ 0°C ถึง 100°C) เป็น °F  เมื่อต้องการทำให้โปรแกรมนี้สมบูรณ์ บรรทัดที่ 6 ควรเติมอะไร

    program Q3
1 Program Q3;
2 uses wincrt;
3 var i:integer;
4     c, f: real;
5  
6 Procedure CalF(....................., b: real);
7 begin
8     a:= (b*9/5)+32;
9 end;
10 Begin
11     writeln('C  to  F');
12     for i:= 0 to 100 do
13     begin
14         c:= .............;
15         ........................;
16         writeln(C:5:1, F:8:1);
17     end;
18 end.

1 : a: integer
2 : a: real
3 : var a: integer
4 : var a:real
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 131 : หากกำหนดตัวแปรดังนี้ x,y เป็นชนิดจำนวนเต็ม z เป็นชนิดจำนวนจริง c เป็นชนิดอักขระ ข้อใดเป็นนิพจน์(expression)ที่ไม่ถูกต้อง
1 : x+y/z
2 : -z
3 : x*x*y
4 : z+c
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 132 : ถ้าท่านต้องเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลคูณของเมตริกซ์ ตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลเมตริกซ์ที่เหมาะสมมากที่สุดควรเป็นประเภทใด
1 : จำนวนเต็ม
2 : ประเภทโครงสร้าง(record หรือ structure)
3 : อาเรย์ 2 มิติ
4 : พอยน์เตอร์(pointer)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 133 : หากกำหนดตัวแปรสามตัวดังนี้คือ char a,b,c; หาก b มีค่าเท่ากับ 100 และ c มีค่าเท่ากับ 100 แล้ว a=b*c; จะให้ผลอย่างไร
1 : a จะเก็บค่า 10000
2 : a จะเก็บค่า -10000
3 : a จะเก็บค่า 255 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดเท่าที่ตัวแปรชนิด char เก็บค่าได้
4 : เกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บค่าลงใน a ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของโปรแกรมโดยรวมได้
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 134 : ข้อมูลของน้ำหนักคนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
1 : Real
2 : Integer
3 : Alphabet
4 : Boolean
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 135 : ข้อมูลประเภท Date ควรจัดอยู่ในข้อมูลประเภทใด
1 : Real
2 : Integer
3 : Boolean
4 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 136 : ข้อใดคือฟังก์ชันที่รับข้อมูลที่ละตัวอักขระ
1 : printf();
2 : chart();
3 : clrscr();
4 : getchar();
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 137 : ข้อใดคือรหัสควบคุมรูปแบบสำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม
1 : %c
2 : %f
3 : %d
4 : %s
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 138 : ข้อมูลชนิดตัวเลข Float ตรงกับข้อใด
1 : 0123
2 : 0x174
3 : 55.5555
4 : -2345
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 139 : ข้อใดต่อไปนี้คือคำสั่งรับข้อมูล
1 : scanf()
2 : printf()
3 : getinfo()
4 : putchar()
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 140 : ข้อใดคือหลักการตั้งชื่อตัวแปรในโปรแกรมภาษาซี
1 : ต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลข
2 : ภายในชื่อต้องใช้สัญลักษณ์ #
3 : ความหมายของชื่อไม่ควรเกิน 64 ตัว
4 : ภายในชื่อไม่มีเว้นวรรค
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 141 : ข้อมูลที่มี 0x นำหน้า เป็นตัวเลขแบบใด
1 : ข้อมูลชนิดเลขฐานแปด
2 : ข้อมูลชนิดทศนิยม
3 : ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม
4 : ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหก
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 142 : การตั้งชื่อในข้อใดถูกต้องในโปรแกรมภาษาซี
1 : com-puter
2 : 8number
3 : right#
4 : class_room
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 143 : การตั้งชื่อในข้อใดถูกต้องในโปรแกรมภาษาซี
1 : 007bond
2 : james_bond
3 : jason born
4 : jamesbond%
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 144 : ข้อใดต่อไปนี้คือคำสั่งแสดงผลทีละอักขระ
1 : printf()
2 : scanf()
3 : getchar()
4 : putchar()
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 145 : ฟังก์ชันใดเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอ
1 : printf()
2 : scanf()
3 : gets()
4 : fopen()
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 146 : ฟังก์ชันใดเป็นการรับข้อมูลเป็นข้อความ
1 : printf()
2 : fgetpos()
3 : switch()
4 : gets()
คำตอบที่ถูกต้อง : 4