วิชา : Computer Programmingเนื้อหาวิชา : ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 1 : หน่วยเก็บความจำที่ติดต่อกับ CPU ได้เร็วที่สุดคืออะไร
1 : CD-ROM
2 : HARD DISK
3 : SDRAM
4 : REGISTER
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 2 : ลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีอย่างไร
1 : เริ่ม คำนวณ ประกาศชนิดตัวแปร รับข้อมูล แสดงคำตอบ จบ
2 : เริ่ม ประกาศชนิดตัวแปร รับข้อมูล คำนวณ แสดงคำตอบ จบ
3 : เริ่ม รับข้อมูล ประกาศชนิดตัวแปร คำนวณ แสดงคำตอบ จบ
4 : เริ่ม รับข้อมูล ประกาศชนิดตัวแปร แสดงคำตอบ คำนวณ จบ
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 3 : ข้อใดต่อไปนี้คือคุณบัติ Portable ของการเขียนโปรแกรม
1 : สามารถเขียนโปรแกรมได้สั้นที่สุด
2 : สามารถเขียนโปรแกรมให้ประมวลผลได้เร็วที่สุด
3 : สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานข้ามเครือข่ายได้
4 : สามารถย้ายโปรแกรมไปทำงานยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้
5 : ถูกทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 4 : อะไรคือคุณสมบัติของหน่วยความจำประเภท ROM (Read Only Memory)
1 : สามารถอ่าน และเขียนได้
2 : สามารถอ่านได้อย่างเดียว
3 : สามารถเขียนได้อย่างเดียว
4 : ไม่สามารถอ่านและเขียนได้
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 5 : อะไรคือคุณสมบัติของ หน่วยความจำประเภท RAM (Random Access Memory)
1 : สามารถอ่าน และเขียนได้
2 : สามารถอ่านได้อย่างเดียว
3 : สามารถเขียนได้อย่างเดียว
4 : ไม่สามารถอ่านและเขียนได้
5 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 6 : ข้อมูล1 MB มีขนาดตรงกับข้อใด
1 : 1024 Byte
2 : 1000000 Byte
3 : 1048576 Byte
4 : 1024000 Byte
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 7 : ข้อมูล 1 GB มีขนาดตรงกับข้อใด
หมายเหตุ เครื่องหมาย ^ หมายถึงการยกกำลัง เช่น 4^2 KB หมายถึง 4 ยกกำลัง 2 KiloByte
1 : 10^3 KB
2 : 1024 KB
3 : 2^10 KB
4 : 2^20 KB
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 8 : ทำไมคอมพิวเตอร์จึงใช้เลขฐานสองในการเก็บข้อมูล
1 : คอมพิวเตอร์มีระดับ Voltage แค่ 2 ระดับ
2 : คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะการทำงาน 2 โหมด เหมือนสวิทซ์ เปิด - ปิด
3 : การใช้เลขเพียงแค่ 2 เลขในการเก็บข้อมูลทำให้คนสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น
4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 9 : ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำคอมพิวเตอร์
1 : Random-access memory
2 : Read-only memory
3 : Harddisk
4 : Basic input/output system (BIOS)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 10 : คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
1 : คอมพิวเตอร์พกพา
2 : เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์
3 : ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
4 : ไมโครคอมพิวเตอร์
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 11 : ข้อใดคือส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
1 : หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และหน่วยแสดงผล
2 : หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง และหน่วยแสดงผล
3 : หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก และหน่วยแสดงผล
4 : หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และหน่วยแสดงผล
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 12 : จงพิจารณาว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องสำหรับการทำงานของคำสั่งต่อไปนี้
double d = 9.9;
int i = 2;
i = (int)d;
1 : ชนิดของข้อมูลตัวแปร d มีการเปลี่ยนแปลง
2 : ค่าที่จัดเก็บในตัวแปร d มีการเปลี่ยนแปลง
3 : ค่าที่จัดเก็บในตัวแปร i มีการเปลี่ยนแปลง
4 : ค่าที่จัดเก็บในตัวแปร i และ d มีการเปลี่ยนแปลง
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 13 : คำสั่งใดที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่จัดเก็บในตัวแปร x
1 : x +=3;
2 : y=x+3;
3 : x *=1;
4 : x /=1;
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 14 : ข้อใดคือหน้าที่ของ Compiler
1 : ช่วยติดต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2 : ช่วยแก้ไขรหัสคำสั่งโปรแกรมให้ถูกต้อง
3 : ช่วยจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโปรแกรมต่าง ๆ
4 : ช่วยแปลคำสั่งภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำงานได้
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 15 : ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของโปรแกรม
1 : ชุดคำสั่งเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
2 : สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้เครื่องคอมพิวเตอร์และคนสามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านกรรมวิธีที่กำหนดขึ้น
3 : ชุดของเลขฐานสองอาทิ 01101011 ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ
4 : ถูกทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 16 : เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ใช้เทคโนโลยีใด
1 : ทรานซิสเตอร์ (Transistors)
2 : หลอดแก้วสุญญากาศ (Vacuum tubes)
3 : ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors)
4 : วงจรรวม (Integrated circuits)
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 17 : การประมวลคำสั่งในลักษณะการทำงานแบบสายท่อ (pipelining) สอดคล้องกับข้อใด
1 : การประมวลผลแบบแถวลำดับ (Array processing)
2 : การประมวลผลแบบขนาน (Parallel processing)
3 : สถาปัตยกรรม Von Neumann
4 : ระบบหลายตัวประมวลผล (Multiprocessing)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 18 : ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่าง Compiler และ Interpreter ที่ถูกต้อง
1 : Compiler ทำหน้าที่แปลภาษาคอมพิวเตอร์ทีละบรรทัด แต่ Interpreter จะแปลภาษาทั้งโปรแกรม
2 : Compiler แปลได้เฉพาะภาษาเครื่อง แต่ Interpreter จะแปลได้ทุกภาษา
3 : Compiler จะทำการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งโปรแกรม แต่ Interpreter จะแปลภาษาคอมพิวเตอร์บรรทัดต่อบรรทัด
4 : ในการ Debug โปรแกรม ควรใช้ Compiler ในการแปลมากกว่า Interpreter เพราะจะหาข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 19 : หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องคัดลอกไฟล์ใดหากต้องการนำโปรแกรมไปให้ผู้อื่นใช้งาน
1 : Executable File
2 : Source File
3 : Object File
4 : Library File
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 20 : ข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1 : คีย์บอร์ด
2 : เมาท์
3 : จอภาพ
4 : กล่องเก็บซอล์ฟแวร์
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 21 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมภาษาเครื่อง
1 : COBAL
2 : C
3 : C++
4 : ASSEMBLY
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 22 : ข้อใดถูกต้องสำหรับการหาผลลัพธ์ในการประผวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
1 : หน่วยอินพุท
2 : หน่วยเอาท์พุท
3 : หน่วยความจำข้อมูล
4 : หน่วยประมวลผลกลาง
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 23 : การแปลภาษาเครื่องทีละลำดับหมายถึง
1 : Translator
2 : Result
3 : Interpreter
4 : Complier
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 24 : โฟลว์ชาร์ทตามรูปข้างล่างนี้หมายถึง

            
1 : ขบวนการประมวลผล
2 : อินพุท เอาท์พุท
3 : จุดเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน
4 : การตัดสินใจ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 25 : ข้อใดไม่ใช่หน่วยเก็บข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้
1 : RAM
2 : ROM
3 : Harddisk
4 : CompactFlash
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 26 : ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบภายใน CPU ของไมโครคอมพิวเตอร์
1 : Cache memory
2 : ALU (Arithmetic Logic Unit)
3 : Harddisk
4 : Program Counter Register (PC)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 27 : ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) ตัวใดไม่ได้ถูกพัฒนาสำหรับเครื่องพีซี
1 : Unix
2 : Linux
3 : Windows XP
4 : Symbian
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 28 : จาก pseudocode:
a=0;
for i=1 to 10
a=a+3;
end
show_the_value_of(a);
ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร
1 : 0
2 : 1
3 : 27
4 : 30
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 29 : จาก pseudocode: a=receive_input_from_user();
if a>5 and a<10 then
if a=8 then
a=a+9;
else
a=a+10;
end
else
if a=0 then
a=a-10;
end
end
ถ้า run pseudocode ดังกล่าว 3 ครั้ง โดยกำหนดให้ input จาก user คือ 10, 3, 7 ตามลำดับ ผลลัพธ์ของค่า a ที่ได้ในแต่ละรอบคือ:
1 : 0 0 70
2 : 18 -7 0
3 : 9 10 -3
4 : 10 3 17
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 30 : ข้อใดบรรยายคุณลักษณะของ Random Access Memory (RAM) ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมที่สุด
1 : ขนาดที่ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปแบบตั้งโต๊ะคือ 40 Gbyte
2 : ราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับราคาของหน่วยความจำชนิดอื่น
3 : ความเร็วในการทำงานช้ามากเมื่อเทียบกับการทำงานของหน่วยความจำชนิดอื่น
4 : ข้อมูลที่เก็บจะสูญหายเมื่อปิดเครื่อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 31 : ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
1 : เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานทำให้เกิดการเจ็บป่วย ในขณะที่เข้าใช้งานตามร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่
2 : เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์มายังผู้ใช้งาน แต่มีความรุนแรงไม่มาก
3 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้การตรวจสอบการทำงานระบบป้องกัน
4 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประสงค์ร้ายต่อข้อมูลและการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากเครื่องสู่เครื่อง โดยการใช้งานร่วมกันของไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 32 : ข้อใดผิด
1 : ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่จับตัองได้ เช่นหน่วยประมวลผล
2 : ฮาร์ดดิกส์เป็นฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่ง
3 : ฮาร์ดแวร์ที่ขาดไม่ได้คือตัวแปลโปรแกรม
4 : หน่วยความจำเป้นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 33 : ข้อใดไม่ใช่ชื่อ operating systems
1 : Windows 2000
2 : Windows Office
3 : Windows XP
4 : Linux
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 34 : ข้อใดไม่ใช่ชึ่อภาษาคอมพิวเตอร์
1 : Intel
2 : JAVA
3 : Basic
4 : C
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 35 : จงบอกว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ประเภท standard output
1 : printer
2 : monitor
3 : diskette
4 : Key board
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 36 : จงบอกว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ เป็นอุปกรณ์ประเภท standard input
1 : printer
2 : monitor
3 : diskette
4 : Keyboard
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 37 : ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโฟลว์ชาร์ต
1 : การระบุส่วน start/end ของโปรแกรม
2 : การระบุเงื่อนไขการทำงานต่างๆของโปรแกรม
3 : การระบุภาษาที่จะใช้เขียนโปรแกรม
4 : การระบุตัวแปรที่จะใช้ในการคำนวณ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 38 : ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของอุปกรณ์ input
1 : Keyboard
2 : Mouse
3 : Monitor
4 : Scanner
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 39 : ค่าเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ คือ 123 จะมีค่าเท่ากับเลขฐานสองเท่าใด
1 : 0010 0010 0011
2 : 0001 0001 0010
3 : 0010 0010 0010
4 : 0001 0010 0011
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 40 : อุปกรณ์ใดไม่สามารถนำมาใช้เป็นหน่วยความจำหลัก(main memory)ของคอมพิวเตอร์
1 : RAM
2 : ROM
3 : PROM
4 : Flash Memory
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 41 : คอมพิวเตอร์ 32 บิต คือ คอมพิวเตอร์ที่มี
1 : หน่วยความจำขนาด 32 บิต
2 : บัสข้อมูล(data bus) ขนาด 32 บิต
3 : บัสแอดเดรส(address bus) ขนาด 32 บิต
4 : รีจิสเตอร์(register) ขนาด 32 บิต
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 42 : การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการประมวลผลในข้อใดไม่น่าเป็นไปได้
1 : คำนวณหาค่าสูงสุดของการรับน้ำหนักของสะพาน
2 : หาระยะทางที่สั้นทีสุดจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง
3 : พยากรณ์อากาศ
4 : พยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 43 : พอร์ตอนุกรมแตกต่างจากพอร์ตขนานอย่างไร
1 : พอร์ตอนุกรมสามารถรับส่งข้อมูลได้ แต่พอร์ตขนานส่งข้อมูลได้อย่างเดียว
2 : พอร์ตอนุกรม ส่งข้อมูลเรียงกันไปทีละบิตบนสายหนึ่งเส้น พอร์ตขนาน ส่งข้อมูลในแต่ละบิตออกไปพร้อมๆ กันบนสายหลายๆ เส้น
3 : พอร์ตอนุกรม ส่งข้อมูลโดยผ่านระบบปฏิบัติการ พอร์ตขนาน สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อได้โดยตรง
4 : พอร์ตอนุกรม ส่งข้อมูลได้คราวละหนึ่งไบต์ พอร์ตขนานส่งข้อมูลได้คราวละหลายๆ ไบต์
5 :
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 44 : MO (Magneto-Optical) disk เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นฐานบนเทคโนโลยีใด
1 : เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
2 : เทคโนโลยีแสง
3 : เทคโนโลยีแม่เหล็ก
4 : ข้อ ข. และค. รวมกันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 45 : Unicode คืออะไร
1 : มาตรฐานชุดคำสั่งที่ใช้ในซีพียู
2 : มาตรฐานรหัสแทนข้อมูลที่ใช้ในการเก็บและคำนวณของคอมพิวเตอร์
3 : มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 : มาตรฐานรหัสใช้ในการแสดงตัวอักษรหรือข้อความ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 46 : ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
1 : ฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นตัวเครื่อง
2 : ซอฟต์แวร์ โปรแกรมต่างๆ ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
3 : ข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ที่เก็บอยู่ภายในเครื่อง
4 : สมชายที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลสัตว์ในฟาร์ม
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 47 : ข้อใดจัดเป็นหน่วยความจำหลักในระบบคอมพิวเตอร์
1 : RAM
2 : CD-ROM
3 : Floppy Disk
4 : Hard Disk
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 48 : หากต้องการให้ประสิทธิภาพของการทำงานของไดร์ฟมีประสิทธิภาพที่สูง คำกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุด
1 : จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่สูง และ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่ต่ำ
2 : จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่สูง และ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง
3 : จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่ต่ำ และ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง
4 : จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่ต่ำและ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่ต่ำ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 49 : พื้นที่ที่เล็กที่สุดในการอ่าน หรือ เขียนข้อมูลลงไปในแผ่นดิสก์ หรือ ฮาร์ดดิสก์เรียกว่าอะไร
1 : ไบต์ (Byte)
2 : บิต (Bit)
3 : เซกเตอร์(Sector)
4 : แทร็ก (Track)
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 50 : เวลาในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านไปยังตำแหน่งที่ต้องการอ่านเขียนข้อมูล เรียกว่า
1 : Header Move Time
2 : Maximum Move Time
3 : Minimum Access Time
4 : Maximum Access Time
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 51 : ความสามารถของระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานโปรแกรมหลายๆ ตัวพร้อมกันได้เรียกว่า
1 : Multitasking
2 : Object Linking
3 : Object Embedding
4 : Multi User
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 52 : ข้อใดกล่าวถึงคำว่า Hierarchical File System ได้ถูกต้องที่สุด
1 : การเก็บรวบรวมข้อมูลว่าโปรแกรมใดใช้อุปกรณ์ตัวใดอยู่
2 : โครงสร้างการทำเมนูเพื่อใช้งานในโปรแกรมต่างๆ
3 : ระบบที่ใช้สำหรับการใช้ข้อมูลร่วมกันในโปรแกรมต่างๆ
4 : โครงสร้างการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบระดับชั้น
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 53 : แป้นพิมพ์กลุ่มใดใช้สร้างคำสั่งลัดในการสั่งงานคอมพิวเตอร์
1 : คีย์อักขระ
2 : คีย์ตัวเลข
3 : คีย์ฟังก์ชั่น
4 : คีย์เคลื่อนย้ายตัวอักษร
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 54 : หน่วยวัดความละเอียดในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์มีหน่วยเป็น
1 : Dot Pitch
2 : PPM
3 : DPI
4 : bps
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 55 : พอร์ท(Port)ชนิดใดของคอมพิวเตอร์สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบPnP(Plug and Play)
1 : COM1
2 : COM2
3 : USB
4 : ISA
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 56 : หน่วยใดไม่ใช่หน่วยวัดการทำงานของคอมพิวเตอร์
1 : MIPS
2 : MFLOPS
3 : VUP
4 : IPS
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 57 : หน่วยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุดคืออะไร?
1 : Bit
2 : Byte
3 : Field
4 : Record
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 58 : มาตรฐานรหัสใดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
1 : EBCDIC
2 : ASCII
3 : BCD
4 : UCB
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 59 : อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ
1 : Floppy Disk
2 : Hard Disk
3 : CDROM
4 : Tape
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 60 : ระบบเครือข่ายใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
1 : MAN
2 : LAN
3 : WAN
4 : ไม่มีข้อถูก
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 61 : ความหมายของคำว่าขั้นตอนวิธี (Algorithm) คือข้อใด
1 : การทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2 : การหาวิธีแก้ปัญหา
3 : การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานเป็นข้อๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
4 : การทดสอบวิธีแก้ปัญหา
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 62 : เมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับการทำงานของสมอง
1 : CPU + RAM
2 : CPU + Harddisk
3 : RAM + Harddisk
4 : OS + RAM
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 63 : อุปกรณ์ชิ้นใดที่สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง Input และ Output
1 : Keyboard, Scanner
2 : Printer, Floppy Disk
3 : Harddisk, Touch Screen
4 : Touch Pad, Monitor
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 64 : ข้อใดไม่ใช่ OS (ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์)
1 : Opera
2 : Linux
3 : DOS
4 : Unix
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 65 : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
1 : Mini Computer
2 : Super Computer
3 : Micro Computer
4 : Analog Computer
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 66 : Hard Disk จัดเป็นหน่วยความจำประเภทใด
1 : หน่วยความจำหลัก
2 : หน่วยความจำสำรอง
3 : หน่วยความจำถาวร
4 : หน่วยความจำชั่วคราว
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 67 : ข้อใดคือรูปแบบข้อข้อมูลที่สามารถนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
1 : ภาพนิ่ง
2 : ภาพเคลื่อนไหว
3 : เสียง
4 : ถูกทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 68 : ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Pseudo code และ flow chart
1 : Pseudo code และ flow chart ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดรูปแบบความคิดในการเขียนโปรแกรมให้เป็นระบบ
2 : Pseudo code จำเป็นจะต้องถูกแปลงเป็น flow chart ก่อนเป็นคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 : การเขียน Flow chart จะเน้นการใช้สัญลักษณ์เพื่อให้อ่านเข้าใจได้
4 : ผิดทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 69 : ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ OS (Operating System)
1 : แบ่งปันทรัพยากรและเนื้อหาในหน่วยความจำให้แต่ละโปรแกรม
2 : โหลดโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
3 : อ่านและเขียนข้อมูลจากไฟล์
4 : ใช้ประสานงานการติดต่อกับผู้ใช้งาน
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 70 : เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
1 : อังกฤษ
2 : ไทย
3 : ญี่ปุ่น
4 : สหรัฐอเมริกา
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 71 : คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
1 : นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ
2 : จัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์
3 : ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
4 : ถูกทุกข้อ
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 72 : หน่วยใดมีลักษณะการทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์
1 : หน่วยประมวลผล
2 : หน่วยรับข้อมูล
3 : หน่วยความจำ
4 : หน่วยแสดงผล
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 73 : คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก
1 : คอมพิวเตอร์ยุคแรก
2 : คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
3 : คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
4 : คอมพิวเตอร์ยุคในยุคปัจจุบัน
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 74 : ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
1 : จอภาพ
2 : คีย์บอร์ด
3 : เครื่องพิมพ์
4 : กล่องใส่ดิสก์
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 75 : อุปกรณ์ที่ช่วยในการสำรองไฟฟ้าเวลาไฟดับหรือไฟตก เรียกว่าอะไร
1 : Power Supply
2 : Monitor
3 : UPS
4 : Case
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 76 : หน่วยความจำในข้อใด มีความจุมากที่สุด
1 : SDRAM
2 : Hard Disk
3 : CD-ROM Disk
4 : Floppy Disk
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 77 : อุปกรณ์ในข้อใด ถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
1 : เมาส์
2 : คีย์บอร์ด
3 : เครื่องพิมพ์
4 : สายไฟ
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 78 : ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร
1 : ซอฟต์แวร์
2 : ฮาร์ดแวร์
3 : พีเพิลแวร์
4 : ระเบียบวิธีปฏิบัติ
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 79 : ผลลัพธ์ของนิพจน์ 1 + 4 / 2 คือข้อใด
1 : 2.5
2 : 3
3 : 2
4 : 3.5
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 80 : จงหาคำตอบของ 2 + 3 * 4 - 1
1 : 11
2 : 13
3 : 15
4 : 19
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 81 : ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการหาระยะขจัดของวัตถุที่ตกลงสู่พื้นจากสูตร s = 0.5 * g * t^2
    ควรมีการสร้างค่าคงที่กี่ตัวในโปรแกรม
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 82 : ถ้าในมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี ในการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี(โดยเขียนให้สั้นที่สุดและใช้ตัวแปรและค่าคงที่น้อยที่สุด) จะต้องใช้ตัวแปรและค่าคงที่ประเภทใดบ้าง ประเภทละกี่ตัวจึงจะเหมาะสมที่สุด
1 : Integer 2 ตัว, Real 1 ตัว, ค่าคงที่ 1 ตัว
2 : Integer 1 ตัว, Real 2 ตัว, ค่าคงที่ 1 ตัว
3 : Integer 2 ตัว, Real 2 ตัว, ค่าคงที่ 2 ตัว
4 : Integer 1 ตัว, Real 1 ตัว, ค่าคงที่ 2 ตัว
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 83 : Assignment Statement ใช้ในการทำอะไร
1 : กำหนดค่าให้กับตัวแปร
2 : เปรียบเทียบค่าของ expression
3 : สร้าง Array
4 : วนลูป
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 84 : Tool ตัวใดที่ช่วยในการลดขนาดของแฟ้มข้อมูล
1 : WinRAR
2 : Oracle
3 : Apache
4 : WinAmp
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 85 : ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานช้าลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของเครื่องเมื่อเพิ่งซื้อมาใหม่ ท่านคิดว่าควรใช้ Tool ใดในการแก้ไขปัญหานี้
1 : Norton SystemWork
2 : McAfee Internet Security
3 : MS Office Tools
4 : Adobe Acrobat
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 86 : ข้อใดคือมาตรฐานของระบบเครือข่ายท้องถิ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน
1 : IEEE 802.3
2 : IEEE 802.4
3 : IEEE 802.5
4 : IEEE 802.6
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 87 : คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะกับงานประเภทใด
1 : งานที่ต้องการความถูกต้องสูง
2 : งานที่มีปริมาณมาก
3 : งานที่ต้องการความรวดเร็วมาก
4 : งานที่มีเงื่อนไขการตัดสินใจไม่แน่นอน
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 88 : หน่วยวัดความจุใด มีค่าเท่ากับ 1024 Byte
1 : Megabyte
2 : Kilobyte
3 : Gigabyte
4 : Terabyte
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 89 : สมาชิกที่เล็กที่สุด หรือค่าที่น้อยที่สุด ซึ่งแทนได้เพียงค่าศูนย์ หรือค่าหนึ่งเท่านั้น เรียกว่า
1 : Bit
2 : Byte
3 : Word
4 : Character
คำตอบที่ถูกต้อง : 1
ข้อที่ 90 : ภาษาสั่งงานใดที่คล้ายภาษาเครื่องมากที่สุด
1 : Fortran Language
2 : NGV Language
3 : Cobol Language
4 : Assembly Language
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 91 : ข้อใดเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องที่สุด
1 : การทดสอบโปรแกรม, การเขียนโปรแกรม, การเขียนผังงาน, การวิเคราะห์งาน
2 : การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม, การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน
3 : การวิเคราะห์งาน, การเขียนผังงาน, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบโปรแกรม
4 : การวิเคราะห์งาน, การเขียนโปรแกรม, การเขียนผังงาน, การทดสอบโปรแกรม
คำตอบที่ถูกต้อง : 3
ข้อที่ 92 : คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำพูดของมนุษย์ โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้พูดเราเรียกว่า
1 : Voice Computer
2 : Voice Technology
3 : Special Computer
4 : Voice Recognition
คำตอบที่ถูกต้อง : 4
ข้อที่ 93 : ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
1 : BASIC , POWERPOINT
2 : BASIC , COBOL
3 : COBOL , EXCEL
4 : COBOL , POWERPOINT
คำตอบที่ถูกต้อง : 2
ข้อที่ 94 : การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด
1 : FTP
2 : IBM
3 : PPP
4 : GPD
คำตอบที่ถูกต้อง : 1