: : แบบทดสอบก่อนเรียน : :

 1) นักเรียนทำการบ้านไม่ได้  นักเรียนจะทำอย่างไร
 ก. ไม่ต้องทำ
 ข. ทำทั้งๆ ที่รู้ว่าผิด
 ค. ถามเพื่อนข้างบ้านที่เข้าใจ
 ง. รอไว้ถามครูที่โรงเรียน

 2) ขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ปัญหาคือข้อใด
 ก. ขั้นทำความเข้าใจกับปัญหา
 ข. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา
 ค. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา
 ง. ขั้นสรุปผลการแก้ปัญหา

 3) จงหาตัวเลขที่ขาดหายไปของ 3, 8, 13, 18,..... ?
 ก.  20
 ข.  21
 ค.  22
 ง.  23

 4) ถ้าเปิดคอมพิวเตอร์แล้วที่จอภาพยังมืดนักเรียนจะแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไร
 ก. ตรวจสอบแป้นพิมพ์
 ข. ต้องทำความสะอาดเมาส์
 ค. เรียกเพื่อนมาช่วยแก้ไข
 ง. ตรวจสอบปลั๊กไฟและสายสัญญาณ

 5) ถ้านักเรียนลบข้อความโดยไม่ตั้งใจ  จะทำอย่างไรให้ข้อมูลกลับคืนมา
 ก. พิมพ์ใหม่
 ข. ปิดเครื่อง
 ค. ใช้คำสั่งย้อนกลับ
 ง. รีบสั่งบันทึก

 6) ในการที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้นั้น  สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
 ก. วางแผนแก้ปัญหา
 ข. ดำเนินการแก้ปัญหา
 ค. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
 ง. แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ

 7) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ที่นิยมใช้ได้แก่ข้อใด
 ก. ผังงาน (Flowchart)
 ข. ทรีชาร์ต (TreeChart)
 ค. ผังองค์กร (Organization)
 ง. แผนที่ความคิด (Mine Mapping )

 8) ขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  คืออะไร
 ก. ทดสอบโปรแกรม
 ข. ออกแบบโปรแกรม
 ค. วิเคราะห์ระบบงานหรือปัญหา
 ง. กำหนดรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

 9) ภาษาคอมพิวเตอร์  แบ่งเป็นกี่ระดับ
 ก. 1 ระดับ
 ข. 2 ระดับ
 ค. 3 ระดับ
 ง. 4 ระดับ

10) รหัสแทนข้อมูลเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลได้คือข้อใด
 ก. เลข 0  และเลข 2
 ข. เลข 1 และเลข 2
 ค. เลข 1 และเลข 10
 ง. เลข 0 และเลข 1

11) ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language)  จัดอยู่ในภาษระดับใด
 ก. ภาษาระดับต่ำ
 ข. ภาษาเบสิก
 ค. ภาษาระดับสูง
 ง. ภาษาเครื่อง

12) ภาษาคอมพิวเตอร์ใดที่เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมและผู้เริ่มศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์
 ก. ภาษาซี
 ข. ภาษาเบสิก
 ค. ภาษาฟอร์แทน
 ง. ภาษาโคบอล

13) สัญลักษณ์    ใช้แทนความหมายว่าอย่างไร
 ก. การประมวลผล
 ข. เงื่อนไข - การตัดสินใจ
 ค. จุดเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่นๆ
 ง. รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

14) สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกในการวิเคราะห์งานคือ
 ก. เขียนข้อมูลนำเข้า
 ข. เขียนสิ่งที่ต้องการ
 ค. เขียนตัวแปรที่ใช้
 ง. เขียนรูปแบบผลลัพธ์

15) สมรักเกิดวันที่ 13 มิถุนายน 2532  ปัจจุบันสมรักมีอายุกี่ปีข้อมูลนำเข้าที่จำเป็นของโจทย์ข้อนี้คืออะไร
 ก. ชื่อ สมรัก
 ข. พ่อของสมรักคือใคร
 ค. สมรักเกิดที่ไหน
 ง. ปี พ.ศ. ที่สมรักเกิด

16) การแปลภาษาเครื่องที่ละลำดับ  หมายถึง..
 ก. Translator
 ข. Result
 ค. Interpreter
 ง. Complier

17) ภาษาซีมีต้นกำเนิดมาจากภาษาใด
 ก. ภาษา A
 ข. ภาษา B
 ค. ภาษา BCPL
 ง. ภาษา ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

18) โครงสร้างของภาษาซีประกอบด้วยกี่ส่วน
 ก.  2 ส่วน
 ข.  3 ส่วน
 ค.  4 ส่วน
 ง.  5 ส่วน

19) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้เป็นชื่อในภาษาซี
 ก. This_is_a_Test
 ข. _1_1_1_1
 ค. T123456
 ง. Don't know

20) ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่  ใช้ Control แบบใด
 ก. \n
 ข. \t
 ค. \x
 ง. \hh