ฟังก์ชันจัดการสตริง


      สตริงหรือข้อความ จะถูกจัดเก็บในลักษณะของอาร์เรย์ของอักขระ และผนวกรหัส \0 ไว้ท้ายข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าเป็นจุดสิ้นสุดชุดข้อความนั้นๆ
      สำหรับการประกาศชนิดข้อมูลพร้อมกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรสตริงนั้น  สามารถกระทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  char  text[7] = {'C', 'o', 'f', 'f', 'e', 'e', '\0'};  

      หรือ

  char  text[7] = "Coffee";  

      หรือ

  char  text[] = {'C', 'o', 'f', 'f', 'e', 'e', '\0'};  

      หรือ

  char  text[] = "Coffee";  

      สำหรับฟังก์ชันจัดการสตริง  ประกอบด้วย

Function    Filename ความหมาย   
strcpy()string.hใช้คัดลอกข้อความ
strlen()string.hใช้นับจำนวนอักขระที่บรรจุอยู่ในสตริง
strcmp()string.hใช้เปรียบเทียบสตริงว่าตรงกันหรือไม่
strcat()string.hใช้ผนวกสตริง 2 สตริงเข้าด้วยกัน
strlwr()string.hใช้แปลงอักขระในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
strupr()string.hใช้แปลงอักขระในสตริงให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
strrev()string.hใช้สลับตำแหน่งข้อความแบบกลับทาง (Reverse)  


การอ่านและแสดงผลค่าของสตริง

      ที่ผ่านมา มีการใช้ฟังก์ชัน scanf() กับรูปแบบข้อมูล %s ในการรับค่าสตริง  ซึ่งเป็นการป้อนข้อความที่ไม่มีช่องว่างระหว่างข้อความ หากป้อนช่องว่างระหว่างข้อความฟังก์ชัน scanf() จะคิดว่าเป็นการแบ่งแยกตัวแปร (กรณีป้อนตัวแปรหลายค่า ภายในบรรทัดเดียวกัน)
      อย่างไรก็ตาม ยังมีฟังก์ชันเพื่อการรับค่าข้อมูลสตริง และพิมพ์ข้อมูลสตริงโดยตรง  ด้วยฟังก์ชัน gets() และฟังก์ชัน puts()

Function    Filename ความหมาย   
gets()stdio.hใช้รับค่าสตริง
puts()stdio.hใช้พิมพ์ข้อความ หรือตัวแปรสตริง  


การแปลงข้อความที่เป็นตัวเลข เป็นค่าตัวเลขที่นำไปคำนวณได้

      ปกติแล้ว ตัวแปรสตริงที่นำมาใช้เพื่อรับข้อมูลนั้น  สามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้  แต่ถ้าเป็นตัวเลขล้วนๆ ก็ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้  แต่ทั้งนี้หากมีการนำข้อความที่เป็นตัวเลขมาผ่านฟังก์ชันแปลงสตริงให้เป็นตัวเลข ก็สามารถนำไปใช้เพื่อการคำนวณได้
      ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้

Function    Filename ความหมาย   
atof()stdlib.hใช้แปลงข้อความตัวเลขมาเป็นค่าที่นำไปคำนวณได้ โดยเป็นข้อมูลชนิด double
atoi()stdlib.hใช้แปลงข้อความตัวเลขมาเป็นค่าที่นำไปคำนวณได้ โดยเป็นข้อมูลชนิด int
atol()stdlib.hใช้แปลงข้อความตัวเลขมาเป็นค่าที่นำไปคำนวณได้ โดยเป็นข้อมูลชนิด long int