Turbo C Library Function


      Turbo C Library Function   เป็นฟังก์ชั่นหรือโปรแกรมย่อยสำหรับใช้งานเฉพาะอย่างที่มีอยู่แล้วในไฟล์ห้องสมุด (Lbrary File) ของตัวแปรภาษาซี  สามารถเรียกใช้ได้ตามความต้องการ  การเรียกใช้งานจำเป็นต้องทราบก่อนว่าฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้นั้น บรรจุอยู่ในไฟล์ใด  จะต้องใช้พรีโพรเซสเซอร์เรียกไฟล์ #include <file_name>  ซึ่งบรรจุฟังก์ชั่นที่ต้องการก่อน  เพื่อนำมารวมกับโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้น

      Library Function  แบ่งออกเป็น 6 ประเภท  คือ

ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับอินพุทและเอาท์พุท  (I/O Function)
ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับสติงและตัวอักษร  (String and Character Function)
ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  (Mathematical Function)
ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเครื่อง  (Operating-system Related Function)
ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำ  (Dynamic Allocation Function)
ฟังก์ชั่นใช้งานอื่นๆ  (Miscellaneous Function)

ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับสติงและตัวอักษร  (String and Character Function)

      ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับสตริงและตัวอักษรจะอยู่ในไฟล์ 2 ไฟล์คือ  ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับสตริงจะอยูในไฟล์ string.h  และฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับตัวอักษรจะอยู่ในไฟล์ ctype.h  การอ้างถึงฟังก์ชั่นในไฟล์เหล่านี้จะต้องเรียก #include ชื่อไฟล์เหล่านี้ก่อน  ฟังก์ชั่นในประเภทนีัได้แก่

Function      Filename   ความหมาย   
isalnum()ctype.hใช้ตรวจสอบ Argument ที่อยู่ในวงเล็บว่าเป็นพยัญชนะหรือตัวเลข
isalpha()ctype.hใช้ตรวจสอบ Argument ที่อยู่ในวงเล็บว่าเป็นพยัญชนะหรือไม่
isdigit()ctype.hใช้ตรวจสอบ Argument ที่อยู่ในวงเล็บว่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-9 หรือไม่
islower()ctype.hใช้ตรวจสอบ Argument ที่อยู่ในวงเล็บว่าเป็นพยัญชนะตัวเล็กหรือไม่
isupper()ctype.hใช้ตรวจสอบ Argument ที่อยู่ในวงเล็บว่าเป็นพยัญชนะตัวใหญ่หรือไม่
isspace()ctype.hใช้ตรวจสอบ Argument ที่อยู่ในวงเล็บว่าเป็นช่องว่างหรือไม่
tolower()ctype.hใช้เปลี่ยนตัวอักษรตัวใหญ่ใน Argument ที่อยู่ในวงเล็บให้เป็นตัวอักษรตัวเล็ก 
toupper()ctype.hใช้เปลี่ยนตัวอักษรตัวเล็กใน Argument ที่อยู่ในวงเล็บให้เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ 

ฟังก์ชั่นใช้งานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  (Mathematical Function)

Function      Filename   ความหมาย   
sin()math.hใช้หาค่า Sine ของมุมทางตรีโกณมิติ
cos()math.hใช้หาค่า Cosine ของมุมทางตรีโกณมิติ
tan()math.hใช้หาค่า Tangent ของมุมทางตรีโกณมิติ
atan()math.hใช้หาค่า Arc Tangent ของมุมทางตรีโกณมิติ 
pow()math.hใช้หาค่ายกกำลังของค่าคงที่หรือตัวแปร
sqrt()math.hใช้หาค่ารากที่สองของค่าคงที่หรือตัวแปรที่มีค่าเป็นบวก 
exp()math.hใช้หาค่า e ยกกำลัง
fabs()math.hใช้หาค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value)
log10()math.hใช้หาค่าล็อกการิทึมฐาน 10
floor()math.hใช้แสดงค่าเลขจำนวนเต็มที่ีมากที่สุด
ceil()math.hใช้แสดงค่าเลขจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด

ฟังก์ชั่นใช้งานอื่นๆ  (Miscellaneous Function)

Function      Filename   ความหมาย   
rand()stdlib.hใช้แสดงค่าตัวเลขสุ่ม (Random)
system()stdlib.hใช้เรียกคำสั่งใน DOS มาใช้งาน
exit()stdlib.hใช้สั่งให้โปรแกรมออกจากบัฟเฟอร์ของไฟล์ข้อมูลที่เปิดอยู่
atof()stdlib.hใช้เปลี่ยนสตริงพอยน์เตอร์ให้เป็นค่าของตัวเลขชนิด double
atoi()stdlib.hใช้เปลี่ยนสตริงพอยน์เตอร์ให้เป็นค่าของตัวเลขชนิด int
atol()stdlib.hใช้หาค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของตัวเลขชนิด long int
labs()stdlib.hใช้หาค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของตัวเลขชนิด long num 
abs()stdlib.hใช้หาค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของตัวเลขชนิด int