การใช้โปรแกรมประมวลคำ
Microsoft Office Word 2007


แบบทดสอบฝึกทักษะ

แบบทดสอบที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลคำ
แบบทดสอบที่ 2 การจัดการแฟ้มและข้อมูลในเอกสาร
แบบทดสอบที่ 3 การตกแต่งเอกสาร
แบบทดสอบที่ 4 การวาดรูปภาพ
แบบทดสอบที่ 5 ตาราง กราฟและแผนภูมิองค์กร
แบบทดสอบที่ 6 การสร้างเอกสารเว็บเพจและการพิมพ์
แบบทดสอบที่ 7 เทคนิคการสร้างเอกสาร


แบบทดสอบประเมินผล

แบบทดสอบปลายภาค