แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 20 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1 

      คือเครื่องมืออะไร
   ก. Minimize  ใช้สำหรับทำการซ่อนหน้าจอวินโดวส์
   ข. Maximize  ใช้สำหรับทำการขยายหน้าจอวินโดวส์
   ค. Restore  ใช้สำหรับทำการย่อหน้าจอวินโดวส์
   ง. Close  ใช้สำหรับทำการปิดตัวโปรแกรม

ข้อที่ 2 

       คือเครื่องมืออะไร
   ก. Minimize  ใช้สำหรับทำการซ่อนหน้าจอวินโดส์
   ข. Maximize  ใช้สำหรับทำการขยายหน้าจอวินโดวส์
   ค. Restore  ใช้สำหรับทำการย่อหน้าจอวินโดวส์
   ง. Close  ใช้สำหรับทำการปิดตัวโปรแกรม

ข้อที่ 3 
  ปุ่มไอคอนใดที่เป็นปุ่มเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 4 
  การสร้างเอกสารใหม่ต้องคลิดที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 5 
  การเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งานต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 6 
  การบันทึกเอกสารต้องกดปุ่มข้อใด
   ก. Ctrl+S
   ข. Ctrl+F
   ค. Ctrl+P
   ง. F12

ข้อที่ 7 
  หากต้องการเลือกดูมุมมองเหมือนพิมพ์ต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 8 
  หากต้องการเลือกให้แสดงเอกสารเป็นมุมมองหน้าเว็บเพจต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 9 
  เราเลือกแท็บเมนูข้อใดในหน้าต่าง Boder and Shading  ในการกำหนดรูปแบบของขอบกระดาษ
   ก. Page Layout
   ข. Setting
   ค. Page Background
   ง. Page Border

ข้อที่ 10 
  เมื่อต้องการแทรกรูปร่างอัตโนมัติต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 11 
  การแทรกข้อความศิลป์ต้องคลิกเลือกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 12 

    แถบเครื่องมือข้อความศิลป์ในรูปมีไว้เพื่อใช้งานอะไร

   ก. แทรกข้อความศิลป์
   ข. แก้ไขข้อความ
   ค. เติมสีรูปร่าง
   ง. ระยะห่างอักขระข้อความ


         รูปต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 13-15

         

ข้อที่ 13 
  จากรูปหมายเลข 1  คือส่วนประกอบใดของตาราง
   ก. คอลัมน์
   ข. แถว
   ค. เซลล์
   ง. ช่อง

ข้อที่ 14 
  จากรูปหมายเลข 2  คือส่วนประกอบใดของตาราง
   ก. คอลัมน์
   ข. แถว
   ค. เซลล์
   ง. ช่อง

ข้อที่ 15 
  จากรูปหมายเลข 3  คือส่วนประกอบใดของตาราง
   ก. คอลัมน์
   ข. แถว
   ค. เซลล์
   ง. ช่อง

ข้อที่ 16 
  ข้อใดคือนามสกุลของแฟ้มเอกสารที่ถูกบันทึกเป็นเว็บเพจ
   ก. *.htm
   ข. *.doc
   ค. *.xls
   ง. *.exe

ข้อที่ 17 
  ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างข้อความให้เป็นตัวเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
   ก. Home > Links > Hyperlink
   ข. Insert > Links > Hyperlink
   ค. Data > Links > Hyperlink
   ง. Review > Links > Hyperlink

ข้อที่ 18 
  ถ้าต้องการกำหนดจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ  จะต้องไปกำหนดที่ส่วนใดของหน้าต่างการพิมพ์
   ก. กรอบช่องเครื่องพิมพ์ (Printer)
   ข. กรอบช่องสำเนา (Copies)
   ค. กรอบช่องช่วงของหน้า (Page Rage)
   ง. ดร็อปดาวน์ลิสต์ช่องพิมพ์ (Print)

ข้อที่ 19 
  การทำให้พื้นหลังเอกสารเป็นสีต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 20 
  ไฟล์นามสกุลใดที่สามารถนำมาใช้เป็นภาพพื้นหลังให้เอกสารได้
   ก. jpg
   ข. doc
   ค. pdf
   ง. html