แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1 
  การพิมพ์สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ต้องเลือกที่คำสั่งใด
   ก. Insert
   ข. Equation
   ค. Format
   ง. Design

ข้อที่ 2 
  จากข้อ 1  ต้องเลือกที่แท็บเมนูใดก่อน
   ก. Insert
   ข. Equation
   ค. Format
   ง. Design

ข้อที่ 3 
  การเรียกใช้ที่คั่นหนังสือต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 4 
  ผู้ใช้สามารถสร้างรายการดัชนีดังต่อไปนี้ได้ยกเว้นข้อใด
   ก. สำหรับแต่ละคำ วลี หรือสัญลักษณ์
   ข. สำหรับหัวข้อที่อยู่ในช่วงหนึ่งของหน้ากระดาษ
   ค. ที่อ้างถึงรายการอื่น เช่น “การขนส่ง ดู จักรยาน”
   ง. รูปภาพต่างๆ ที่อยู่ในแฟ้ม

ข้อที่ 5 
  การสร้างสารบัญต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 6 
  การปรับปรุงสารบัญต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 7 
  การทำให้พื้นหลังเอกสารเป็นสีต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 8 
  ไฟล์นามสกุลใดที่สามารถนำมาใช้เป็นภาพพื้นหลังให้เอกสารได้
   ก. jpg
   ข. doc
   ค. pdf
   ง. html

ข้อที่ 9 
  การสร้างเทมเพลทไว้ใช้งานเวลาบันทึก เราต้องบันทึกเป็นเอกสารชนิดใด
   ก. Word
   ข. Word Template
   ค. Adobe PDF
   ง. PDF of XPS

ข้อที่ 10 
  การสร้างไฟล์ PDF  เวลาบันทึก  เราต้องบันทึกเป็นเอกสารชนิดใด
   ก. Word
   ข. Word Template
   ค. Adobe PDF
   ง. PDF of XPS