แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1 
  ข้อใดคือนามสกุลของแฟ้มเอกสารที่ถูกบันทึกเป็นเว็บเพจ
   ก. *.htm
   ข. *.doc
   ค. *.xls
   ง. *.exe

ข้อที่ 2 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเอกสารเป็นเว็บเพจ
   ก. แฟ้มเอกสารจะต้องมีนามสกุลเป็น *.html เท่านั้น
   ข. เมื่อสร้างเอกสารที่ต้องการเสร็จแล้ว  ให้คลิกที่ปุ่ม Office > Save as > Other format จะปรากฎหน้าต่าง Save as (บันทึกเป็น)
   ค. ในหน้าต่าง Save as (บันทึกเป็น)  ที่ช่อง Save as type  ให้เลือกเป็น Web page
   ง. ผู้ใช้สามารถเปิดดูได้ทางเว็บเบราเซอร์ทั่วไป เช่น IE, Firefox

ข้อที่ 3 
  การสร้างจุดเชื่อมโยงหลายมิติสามารถทำได้กี่แบบ
   ก. 2 แบบ
   ข. 3 แบบ
   ค. 4 แบบ
   ง. 5 แบบ

ข้อที่ 4 
  ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างข้อความให้เป็นตัวเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
   ก. Home > Links > Hyperlink
   ข. Insert > Links > Hyperlink
   ค. Data > Links > Hyperlink
   ง. Review > Links > Hyperlink

ข้อที่ 5 
  ถ้าต้องการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์  จะต้องไปกำหนดที่ส่วนใดของหน้าต่างการพิมพ์
   ก. กรอบช่องเครื่องพิมพ์ (Printer)
   ข. กรอบช่องสำเนา (Copies)
   ค. กรอบช่องช่วงของหน้า (Page Rage)
   ง. ดร็อปดาวน์ลิสต์ช่องพิมพ์ (Print)

ข้อที่ 6 
  ถ้าต้องการกำหนดจำนวนหน้าหรือหน้าที่ต้องการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  จะต้องไปกำหนดที่ส่วนใดของหน้าต่างการพิมพ์
   ก. กรอบช่องเครื่องพิมพ์ (Printer)
   ข. กรอบช่องสำเนา (Copies)
   ค. กรอบช่องช่วงของหน้า (Page Rage)
   ง. ดร็อปดาวน์ลิสต์ช่องพิมพ์ (Print)

ข้อที่ 7 
  ถ้าต้องการกำหนดจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ  จะต้องไปกำหนดที่ส่วนใดของหน้าต่างการพิมพ์
   ก. กรอบช่องเครื่องพิมพ์ (Printer)
   ข. กรอบช่องสำเนา (Copies)
   ค. กรอบช่องช่วงของหน้า (Page Rage)
   ง. ดร็อปดาวน์ลิสต์ช่องพิมพ์ (Print)

ข้อที่ 8 
  ถ้าต้องการกำหนดให้เครื่องพิมพ์  พิมพ์งานออกมาเฉพาะหน้าคี่  จะต้องไปกำหนดที่ส่วนใดของหน้าต่างการพิมพ์
   ก. กรอบช่องเครื่องพิมพ์ (Printer)
   ข. กรอบช่องสำเนา (Copies)
   ค. กรอบช่องช่วงของหน้า (Page Rage)
   ง. ดร็อปดาวน์ลิสต์ช่องพิมพ์ (Print)

ข้อที่ 9 
  ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้ในการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
   ก. ปุ่ม Office > คำสั่งพิมพ์ (Print) > แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
   ข. หน้าแรก (Home) > คำสั่งพิมพ์ (Print) > แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
   ค. แทรก (Insert) > คำสั่งพิมพ์ (Print) > แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
   ง. ตรวจทาน (Review) > คำสั่งพิมพ์ (Print) > แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)

ข้อที่ 10 
  ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารออกมาในแนวนอน  จะต้องใช้คำสั่งใด;
   ก. คำสั่งตัวเลือก (Option)
   ข. คำสั่งการวางแนว (Orientation)
   ค. คำสั่งขนาด (size)
   ง. คำสั่งหนึ่งหน้า (One Page)