แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

         
ข้อที่ 1 
  จากรูปหมายเลข 1  คือส่วนประกอบใดของตาราง
   ก. คอลัมน์
   ข. แถว
   ค. เซลล์
   ง. ช่อง

ข้อที่ 2 
  จากรูปหมายเลข 3  คือส่วนประกอบใดของตาราง
   ก. คอลัมน์
   ข. แถว
   ค. เซลล์
   ง. ช่อง

ข้อที่ 3 
  การสร้างตารางโดยกำหนดขนาดตารางเอง  ต้องเลือกที่เมนูคำสั่งใด
   ก. Insert Table
   ข. Insert
   ค. Draw Table
   ง. Quick Table

ข้อที่ 4 
  Table Style Options  ในแท็บออกแบบ (Design)  ทำหน้าที่อะไร
   ก. กำหนดลักษณะของตาราง
   ข. กำหนดลักษณะของตารางแบบอัตโนมัติ
   ค. วาดตาราง ลบตาราง
   ง. เลือกและดูตารางที่ต้องการ

ข้อที่ 5 
  ถ้าต้องการแทรกเซลล์ใหม่ไว้ท้ายคอลัมน์  ต้องเลือกที่คำสั่งใด
   ก. Insert Entire Row
   ข. Shift Cells Down
   ค. Shift Cells Right
   ง. Insert Entire Column

ข้อที่ 6 
  ข้อใดเป็นคำสั่งในการผสานเซลล์
   ก. Merge Cell
   ข. Split Cell
   ค. Dialog Box
   ง. Split Table

ข้อที่ 7 
  ในการใส่สูตรคำนวณการเรียงลำดับ  จะใช้เมนูคำสั่งข้อใด
   ก. Insert
   ข. Sort
   ค. Data
   ง. Layout

ข้อที่ 8 
  การใช้สูตรในการคำนวณในข้อใดมีรูปแบบที่ถูกต้อง
   ก. Average (D2-D4)
   ข. Average (D2:D4)
   ค. Average (D2,D4)
   ง. Average (D2;D4)

ข้อที่ 9 
  ในการแทรกแผนภูมิต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 10 
  การแทรกแผนภูมิแบบ Smart Art  ต้องคลิดที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง.