แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1 
  เมื่อต้องการแทรกรูปร่างอัตโนมัติต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 2 
  หากต้องการเติมสีพื้นให้กับรูปภาพต้องคลิกเลือกที่แท็บเมนูใด
   ก. Home
   ข. Insert
   ค. Format
   ง. View

ข้อที่ 3 
  การแทรกข้อความศิลป์ต้องคลิกเลือกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 4 
    แถบเครื่องมือข้อความศิลป์ในรูปมีไว้เพื่อใช้งานอะไร
   ก. แทรกข้อความศิลป์
   ข. แก้ไขข้อความ
   ค. เติมสีรูปร่าง
   ง. ระยะห่างอักขระข้อความ

ข้อที่ 5 
  การแทรกกล่องข้อความต้องคลิกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 6 
  การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความต้องเลือกที่คำสั่งใด
   ก. Position
   ข. Test Direction
   ค. Format
   ง. Design

ข้อที่ 7 
  คำสั่งในการลำดับข้อความในข้อใดใช้ในการนำข้อความไปไว้ข้างหน้ารูปภาพ
   ก. Bring to Front
   ข. Bring Forward
   ค. Bring in Front of Text
   ง. Format

ข้อที่ 8 
  การแทรกไฟล์รูปภาพต้องคลิกเลือกที่ไอคอนใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 9 
  หากต้องการจัดรูปแบบให้รูปภาพอยู่ข้างหลังข้อความต้องคลิกเลือกที่รูปแบบใด
   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 10 
  การวางตำแหน่งรูปภาพต้องเลือกที่คำสั่งใด
   ก. Position
   ข. Test Direction
   ค. Format
   ง. Design