แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 21 
  หากต้องการเลือกดูมุมมองเหมือนพิมพ์ต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 22 
  หากต้องการเลือกให้แสดงเอกสารเป็นมุมมองหน้าเว็บเพจต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 23 
  รายการเลือกของ Page Setup  มี 3 แบบ  ยกเว้นข้อใด
   ก. ระยะขอบ (Margins)
   ข. ขนาดกระดาษ (Paper Size)
   ค. เค้าโครง (Layout)
   ง. พื้นสีเทาของ Ruler Line

ข้อที่ 24 
  หากต้องการวางแนวกระดาษเป็นแนวตั้งต้องเลือกใช้คำสั่งใด
   ก. Portrait
   ข. Landscape
   ค. Bottom
   ง. Footer

ข้อที่ 25 
  เราเลือกแท็บเมนูข้อใดในหน้าต่าง Boder and Shading  ในการกำหนดรูปแบบของขอบกระดาษ
   ก. Page Layout
   ข. Setting
   ค. Page Background
   ง. Page Border

ข้อที่ 26 
  หากต้องการทำตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงต้องคลิดเลือกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 27 
  หากต้องการใส่สัญลักษณ์ต้องคลิดเลือกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 28 

    จากรูปข้อใดคือการใช้งานเครื่องมือดังกล่าว
   ก. เป็นตัวที่ระบุกั้นหน้าของบรรทัดแรกหรือย่อหน้า
   ข. เป็นตัวที่ระบุกั้นหน้าของบรรทัดอื่นๆ
   ค. ใช้เลื่อนตัวกั้นหน้าทั้ง 2 แบบข้างบนไปพร้อมกัน
   ง. เป็นตัวที่ระบุกั้นหน้าของบรรทัดสุดท้ายหรือย่อหน้า

ข้อที่ 29 
  หากต้องการจัดข้อความให้ชิดซ้ายต้องเลือกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 30 
  การจัดรูปแบบข้อความให้เป็นคอลัมน์ต้องเลือกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง.