แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง   จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 11 
  การสร้างเอกสารใหม่ต้องคลิดที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 12 
  การเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งานต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 13 
  การบันทึกเอกสารต้องกดปุ่มข้อใด
   ก. Ctrl+S
   ข. Ctrl+F
   ค. Ctrl+P
   ง. F12

ข้อที่ 14 
  การบันทึกเอกสารให้ใช้ได้ทั้ง Office 2003  และ Office 2007  ต้องเลือกข้อใด
   ก. Word Document
   ข. Word Template
   ค. Word 97 – 2003 Document
   ง. Other format

ข้อที่ 15 
  การปิดเอกสารต้องคลิกเลือกไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 16 
  ข้อใดเป็นขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อป้องกันแฟ้มเอกสาร
   ก. Protect Document > Restrict Formatting and Editing > Yes, Start Enforcing Protection > ใส่รหัส > OK
   ข. Protect Document > Yes, Start Enforcing Protection > Restrict Formatting and Editing > ใส่รหัส > OK
   ค. Protect Document > ใส่รหัส > Restrict Formatting and Editing > OK
   ง. Protect Document > Restrict Formatting and Editing > OK

ข้อที่ 17 
  ในการตัดข้อความในเอกสารเรากดปุ่มตัวอักษรข้อใดบนแป้นพิมพ์
   ก. Ctrl+S
   ข. Ctrl+F
   ค. Ctrl+P
   ง. Ctrl+X

ข้อที่ 18 
  การคัดลอกข้อมูลในเอกสารต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 19 
  เมื่อเราทำการคัดลอกข้อความในเอกสารแล้วหากต้องการวางข้อความดังกล่าวที่คัดลอกมาต้องคลิกที่ไอคอนใด

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 20 
  เมื่อต้องกรพิมพ์ข้อความเกิดความผิดพลาด และเราต้องการยกเลิกการทำนั้น เราต้องกดปุ่มใด
   ก. Ctrl+Z
   ข. Ctrl+X
   ค. Ctrl+P
   ง. Ctrl+C