แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา  2201-1001
เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลคำ
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1 

      คือเครื่องมืออะไร
   ก. Minimize  ใช้สำหรับทำการซ่อนหน้าจอวินโดวส์
   ข. Maximize  ใช้สำหรับทำการขยายหน้าจอวินโดวส์
   ค. Restore  ใช้สำหรับทำการย่อหน้าจอวินโดวส์
   ง. Close  ใช้สำหรับทำการปิดตัวโปรแกรม

ข้อที่ 2 

       คือเครื่องมืออะไร
   ก. Minimize  ใช้สำหรับทำการซ่อนหน้าจอวินโดส์
   ข. Maximize  ใช้สำหรับทำการขยายหน้าจอวินโดวส์
   ค. Restore  ใช้สำหรับทำการย่อหน้าจอวินโดวส์
   ง. Close  ใช้สำหรับทำการปิดตัวโปรแกรม

ข้อที่ 3 
  การกดแป้นพิมพ์ End เป็นการสั่งงานโปรแกรมให้ทำงานในข้อใด
   ก. เลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนท้ายของบรรทัดนั้นๆ
   ข. เลื่อน Cursor ขึ้นไปยังส่วนบนสุดของจอภาพปัจจุบัน
   ค. เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าปัจจุบัน
   ง. เลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนต้นของบรรทัดนั้นๆ

ข้อที่ 4 
  การกดแป้นพิมพ์ Ctrl+Page Up  เป็นการสั่งงานโปรแกรมให้ทำงานในข้อใด
   ก. เลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนท้ายของบรรทัดนั้นๆ
   ข. เลื่อน Cursor ขึ้นไปยังส่วนบนสุดของจอภาพปัจจุบัน
   ค. เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าปัจจุบัน
   ง. เลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนต้นของบรรทัดนั้นๆ

ข้อที่ 5 
  การกดแป้นพิมพ์ Home  เป็นการสั่งงานโปรแกรมให้ทำงานในข้อใด
   ก. เลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนท้ายของบรรทัดนั้นๆ
   ข. เลื่อน Cursor ขึ้นไปยังส่วนบนสุดของจอภาพปัจจุบัน
   ค. เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าปัจจุบัน
   ง. เลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนต้นของบรรทัดนั้นๆ

ข้อที่ 6 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงการปิดและการจบการทำงานของโปรแกรม Microsoft Word  ในกรณีที่มีการเปิดงานอยู่หลายแฟ้ม
   ก. เมื่อเราปิดหน้าต่าง จะทำให้โปรแกรมถูกปิดไปด้วย
   ข. เมื่อเราปิดหน้าต่างโปรแกรม  จะปิดแฟ้มที่เปิดนั้นด้วย  โดยแฟ้มอื่นไม่ถูกปิด
   ค. เมื่อเราปิดหน้าต่างโปรแกรม  จะปิดแฟ้มทุกแฟ้มที่เปิดนั้นด้วย
   ง. เมื่อเราปิดหน้าต่างโปรแกรม  แฟ้มที่ใช้ปัจจุบันจะไม่ถูกปิด

ข้อที่ 7 
  ถ้าไปที่ปุ่ม Office  มีรายการเมนูที่มีจุด...  ต่อท้ายแสดงถึงอะไร
   ก. ใช้คำสั่งได้ทันทีเลย
   ข. มีเมนูคำสั่งซ่อนอยู่อีก
   ค. เป็นเมนูแบบย่อ
   ง. จะเปิดกล่องโต้ตอบของคำสั่งนั้น

ข้อที่ 8 
  ปุ่มไอคอนใดที่เป็นปุ่มเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007

   ก. 
   ข. 
   ค. 
   ง. 

ข้อที่ 9 
  ข้อใดที่เป็นประโยชน์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007
   ก. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบรวดเร็ว
   ข. สะดวกต่อการทำสำเนา
   ค. ดัดแปลงแก้ไขเอกสารได้ง่ายรวดเร็ว
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 
  โปรแกรม Microsoft Word  รุ่นล่าสุดปี พ.ศ.2550  นี้อยู่ในชุด Microsoft Office ใด
   ก. Microsoft Office 1997
   ข. Microsoft Office 2003
   ค. Microsoft Office 2007
   ง. Microsoft Office XP