: : ระบบเครือข่ายเบื้องต้น : :


ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย

 การสื่อสารข้อมูล   Band width  DNS and FTP  Domain name 
 Web Hosting  Upload file  ISP   LMS 

แบบฝึกหัด ระบบเครือข่าย

 แบบฝึกหัดที่ 1   แบบฝึกหัดที่ 2   แบบฝึกหัดที่ 3   แบบฝึกหัดที่ 4   แบบฝึกหัดที่ 5   แบบฝึกหัดที่ 6 
      เฉลย       เฉลย       เฉลย       เฉลย       เฉลย       เฉลย

แบบทดสอบประเมินผล

แบบฝึกหัดที่ 1  การสื่อสารข้อมูล (20 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 2  ประวัติความเป็นมาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 3  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 4  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 5  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 6  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 7  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 8  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 9  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 10  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 11  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 12  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 13  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)
แบบฝึกหัดที่ 14  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)


ยุทธ แหวนทอง     ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6
© copyright 2555 ® Yuddha wandhong๚๛