การสื่อสารข้อมูล (Data  Communication)
 
วัตถุประสงค์หลักของการนำการสื่อการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในองค์การประกอบด้วย
  1. การสื่อสารข้อมูล
  2. การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่าย
  3. ประเภทของช่องทางการส่งข้อมูล
  4. รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
  6. อุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์