แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       Wirless LAN หมายถึงข้อใด

   ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
   ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
   ค. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
   ง. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน


ข้อ 2.
       สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ BUS  น้อยที่สุด

   ก. LAN Card
   ข. Network Operating System
   ค. HUB
   ง. Topology


ข้อ 3.
       อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล๊อคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค

   ก. User Card
   ข. LAN Card
   ค. Network Interface Card
   ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก


ข้อ 4.
       สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งสัญญาณเร็วที่สุด

   ก. Coaxial Cable
   ข. Shielded Twisted Pair Cable
   ค. Unshielded Twisted Pair Cable
   ง. Fiber Optic Cable


ข้อ 5.
       สายสัญญาณประเภทใดที่มีราคาแพงที่สุด

   ก. สายโคแอ๊กเชียล
   ข. สายไฟเบอร์ออฟติก
   ค. สายยูทีพี
   ง. สายเอสทีพี


ข้อ 6.
       ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน

   ก. HUB
   ข. Connecter
   ค. Router
   ง. Conectrator


ข้อ 7.
       ข้อใดเป็นลักษณะของสาย UTP (สายแลน)

   ก. เหมือนสายสัญญาณโทรศัพท์มีทองแดงอยู่ตรงแนวกลางหุ้มด้วยฉนวนและสายดิน
   ข. เหมือนสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 4 เส้น และหุ้มด้วยฉนวนภายนอก
   ค. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น
   ง. คล้ายสายโทรศัพท์ตามบ้านภายในประกอบด้วยสายทองแดง 8 เส้น ด้านนอกมีฉนวนหุ้ม


ข้อ 8.
       การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Ring

   ก. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station จะใช้สายในการเดินทางข้อมูลร่วมกัน
   ข. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มาเชื่อมต่อรวมกันกับอุปกรณ์ตัวกลาง
   ค. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มาเชื่อมกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายวงกลม
   ง. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มารวมกัน โดยใช้รูปแบบวิธีการของข้อ ก ข ค มาต่อแบบผสมผสาน


ข้อ 9.
       การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Bus

   ก. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station จะใช้สายในการเดินทางข้อมูลร่วมกัน
   ข. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มาเชื่อมต่อรวมกันกับอุปกรณ์ตัวกลาง
   ค. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มาเชื่อมกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายวงกลม
   ง. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มารวมกัน โดยใช้รูปแบบวิธีการของข้อ ก ข ค มาต่อแบบผสมผสาน


ข้อ 10.
       การเชื่อต่อเครือข่ายแบบ Star

   ก. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station จะใช้สายในการเดินทางข้อมูลร่วมกัน
   ข. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มาเชื่อมต่อรวมกันกับอุปกรณ์ตัวกลาง
   ค. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มาเชื่อมกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายวงกลม
   ง. การเชื่อมต่อที่ทุกๆ work Station มารวมกัน โดยใช้รูปแบบวิธีการของข้อ ก ข ค มาต่อแบบผสมผสาน
กลับหน้าเมนู