แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มมีการใช้งานเมื่อใด

   ก. พ.ศ.2510
   ข. พ.ศ.2511
   ค. พ.ศ.2512
   ง. พ.ศ.2513


ข้อ 2.
       ไทยได้นำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในปีใด

   ก. พ.ศ.2530
   ข. พ.ศ.2531
   ค. พ.ศ.2532
   ง. พ.ศ.2533


ข้อ 3.
       ภาษาเฉพาะในการสร้างไฮเปอร์เท็กเรียกว่า

   ก. pascal
   ข. HTML
   ค. C++
   ง. Basic


ข้อ 4.
       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นในปี พ.ศ.2535  มีชื่อว่าอะไร

   ก. Mhsnet
   ข. Arpanet
   ค. Internet
   ง. Thaisarn


ข้อ 5.
       บริการเวิลด์ไวด์เว็บ (www)  ทำงานด้วยโปรโตคอลใด

   ก. http
   ข. tcp/ip
   ค. smtp
   ง. ftp


ข้อ 6.
       อะไรคือบริการโอนถ่ายข้อมูลบนระบบเครือข่าย

   ก. chat
   ข. ftp
   ค. E-mail
   ง. Telnet


ข้อ 7.
       social network เป็นโปรแกรมประเภทใด

   ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดาวน์โหลดเช่น  internet downloader
   ข. เป็นโปรแกรมสร้าง Application บนระบบเครือข่าย
   ค. โปรแกรมทีใช้สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบเครือข่าย เช่น facebook
   ง. โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เช่น gomplayer


ข้อ 8.
       การรับส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่า

   ก. การสนทนาออนไลน์
   ข. การถ่ายโอนข้อมูล
   ค. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   ง. เทลเน็ต


ข้อ 9.
       องค์ประกอบของระบบเครือข่ายที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

   ก. ระบบเครือข่าย
   ข. โปรโตคอล
   ค. ไอพีแอดเดรส
   ง. ถูกทุกข้อ


ข้อ 10.
       nectec คือองค์กรใด

   ก. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   ข. สมาคมอินเทอร์เน็ตแห่งประเทไทย
   ค. องค์การระบบเครือข่ายแห่งชาติ
   ง. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
กลับหน้าเมนู