แบบทดสอบ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
จำนวน 10 ข้อ

คำชี้แจง : จงคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1.
       ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งอาจประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่กี่เครื่องขึ้นไป

   ก.  1  เครื่อง
   ข.  2  เครื่อง
   ค.  3  เครื่อง
   ง.  5  เครื่อง


ข้อ 2.
       ระบบเครือข่ายโดยทั่วไปมี 3 แบบดังนี้   ยกเว้นข้อใด

   ก. Local Area Network (LAN)
   ข. Metropolitan Area Network (MAN)
   ค. Wide Area Networks (WANs)
   ง. Token-passing (NAN)


ข้อ 3.
       Local Area Network (LAN) เป็นการเชื่อมแบบใดต่อไปนี้

   ก. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ในพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก
   ข. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่า LAN
   ค. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าแบบ MAN
   ง. พื้นที่วงกว้างระจังหวัดกับจังหวัด


ข้อ 4.
       ลักษณะการต่อสาย LAN หรือที่เรียกกันว่า topology โดยทั่วไปมีกี่แบบ

   ก.  2  แบบ
   ข.  3  แบบ
   ค.  4  แบบ
   ง.  5  แบบ


ข้อ 5.
       การต่อสาย LAN แบบ STAR หรือเรียกว่าแบบดาว มีลักษณะการต่อแบบใดต่อไปนี้

   ก. การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อที่เรียกว่า HUB
   ข. เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสัญญาณหลักที่อยู่ตรงกลาง
   ค. เป็นการเชื่อมต่อแบบร้อยต่อกันเป็นวงผ่านทุกเครื่องในระบบจนครบ
   ง. เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสัญญาณหลักที่อยู่ตรงกลางมีระบบขนาดใหญ่


ข้อ 6.
       โครงสร้างของระบบเครือข่ายทั้งหมดมีกี่แบบ

   ก.  2  แบบ
   ข.  3  แบบ
   ค.  4  แบบ
   ง.  5  แบบ


ข้อ 7.
       โครงสร้างแบบบัส (Bus Network) มีลักษณะอย่างไร

   ก. การเชื่อมต่อจะเป็นแบบอนุกรม โดยใช้สายเคเบิลเส้นเดียว ลากต่อกันไป
   ข. เป็นการเชื่อมต่อคล้ายๆดาวกระจายคือจะมีอุปกรณ์เช่น ฮับ หรือสวิทช์ เป็นศูนย์กลาง
   ค. เป็นการเชื่อมต่อกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
   ง. เป็นการเชื่อมต่อที่ใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูล


ข้อ 8.
       โครงสร้างแบบริง (Ring Network)  ลักษณะการเชื่อมต่อจะเป็นลักษณะใด

   ก. แบบวงกลม
   ข. แบบทวนเข็มนาฬิกา
   ค. แบบตรง
   ง. แบบวงแหวน


ข้อ 9.
       MAN (Metropolitan Area Network)  เป็นเครือข่ายระดับใด

   ก. ระดับจังหวัด
   ข. ระดับองค์กร
   ค. ระดับเมือง
   ง. ระดับประเทศ


ข้อ 10.
       WAN (Wide Area Network)  เป็นเครือข่ายระดับใด

   ก. ระดับองค์กร
   ข. ระดับจังหวัด
   ค. ระดับเมือง
   ง. ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
กลับหน้าเมนู